Aplikasi Strategi Lautan Biru Kebangsaan Dalam Agihan Zakat Pendidikan Di Zakat Pulau Pinang (ZPP) (The National Blue Ocean Strategy Applications Zakat Education in Zakat Penang (ZPP))

Authors

  • Mohamad Muhaimin Mohamad Zaki Bahagian Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia
  • Jasni Sulong Bahagian Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2-2.383

Keywords:

Application, Strategy, Blue Ocean, Distribution, Educational Zakat

Abstract

Among the key thrusts and government policies to enhance the country's productivity competitiveness towards high-income and developed nations is through the national blue ocean strategy or Blue Ocean Strategy. This study is to analyze the application of the national blue ocean strategy in Zakat of Penang (ZPP) in the context of the distribution of zakat education today. The ZPP was chosen as the highest among the highest education zakat in the country in 2017 amounting to RM 31,713,200.41 being 31.78% of the total distribution of RM 99,782,721.01. The question is, how far is the application of the national blue ocean strategy to assist the distribution of zakat education in ZPP and how does the application take place according to current and local conditions? Hence, the objective of this study is to identify the forms of joint ventures carried out with external agencies to strengthen the distribution system in ZPP and to meet the reality of current zakat distribution of education. The methodology of the study was conducted qualitatively by collecting data through library research and field research using unstructured interview methods. Data analysis uses descriptive and comparative methods. Research findings show that there are various joint venture programs in the distribution of zakat education that involve national blue ocean strategies such as the joint program of Penang Development Center, Naza Group, PERDA, State Education Department, KADUN which has a positive impact on the distribution especially education zakat in Penang.

References

Ahmad Hidayat Buang (2000), Pengurusan zakat: satu analisis dari perspektif al-Quran dan al -Sunnah. Jurnal Syariah, B(2), 99-102.

Ahmad Hidayat Buang. (2004). Dilema Perundangan Zakat Di Malaysia: Antara Penguatkuasaan dan Strategi Pujukan/Galakan/Intensif Membayar Zakat. Prosiding Muzakarah Pakar Zakat, hlm. 193 -200.

Ahmad Shahir bin Makhtar & Adibah bt. Abdul Wahab (2010) Pengurusan Zakat Di Negeri Selangor: Isu Dan Cabaran. Prosiding Konvensyen Kebangsaan Perancangan & Pengurusan Harta dalam Islam 2010

Akhbar Sinar Harian, 4/4/2012

Anssar Nasrun dan Aza Shahnaz Azman (2015), Hubungan Antara Keberkesanan Agihan Terhadap Kualiti Hidup Asnaf. E-Prosiding Seminar Zakat Peringkat Kebangsaan 2015 Isu Kontemporari Agihan Zakat Di Malaysia. Penerbit Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Jabatan Syariah dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya Kuala Lumpur h. 6-14.

Anuar Muhammad. (2008). Perception of academicians Toward zakat administration Particularly zakat distribution: the case of Selangor and Kelantan. Gombak: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Azman Ab Rahman dan Siti Martiah Anwar (2014), Zakat pendidikan kepada golongan asnaf di Malaysia Peranan dan cabarannya pada masa kini . Kertas kerja dibentangkan di International Conference on Masjid, Zakat and Waqf (IMAF 2014)1-2 Disember, 25-30.Malaysia: Kuala Lumpur

Bernama. Oktober 26. “ Peruntukan Besar Bukti Pendidikan Sandaran Utama Bangunkan Negara”.Diakses daripada http://web10.bernama.com/budget2014/index.php?lang=my&sid=newsdetail&id=988622

Carnell, C. F., dan Kahn, R. L. “Interviewing”, Dalam Handbook of Social Psychology, Ed ke-2, Jil. 2, ed. Lindzey, R. dan Azronson, E., 552-564. Reading, MA: AddisonWesley, 1968.

Dato’ Abdul Malik Abul Kassim(2018), Keputusan UPKK Pulau Pinang Terbaik. Diakses daripada https://www.menara.my/keputusan-upkk-pulau-pinang-terbaik/.

Hairunnizam Wahid, et al.. (2009) Pengagihan Zakat oleh Institusi Zakat kepada Lapan Asnaf: Kajian di Malaysia, kertas kerja dalam Seminar Ekonomi Islam Peringkat Kebangsaan, anjuran Jabatan Syariah dan Ekonomi Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya,10-11 Februari 2009.

Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad & Radiah Abdul Kader. (2010). Pengagihan Zakat oleh Institusi Zakat kepada Lapan Asnaf: Kajian di Malaysia. Jurnal Pengurusan JAWHAR. 4(1) 2010: 141-170 Hamka (1984).

Hairunnizam Wahid, Sanep Ahmad and Radiah Abdul Kader (2009). Pengagihan Zakat oleh Institusi Zakat di Malaysia: Mengapakah Masyarakat Islam Tidak Berpuashati? Jurnal Syariah. 17 (1), 89-112

Hassan M.K & Khan J.M. (2007). Zakat, External Debt and Poverty Reduction Strategy in Bangladesh. Journal Of Economic Cooperation. 28 (4), 1-38.

INFRA (2017) Apakah itu NBOS? Diakses daripada http://www.infra.gov.my/web/BM/arkib/berita-dan-peristiwa/439-apakah-itu-nbos.html (diakses pada 26 Julai 2018).

Jasni Sulong & Anwar Mohd Ali. (2012). Kajian Perbandingan Dalam Pentadbiran Undang- Undang Kutipan Zakat Di Provinsi Aceh Dan Negeri Kedah. Kajian Malaysia, 30(1), 107–138

Kim, W. Chan dan Mauborgne, Renee. (2005). Blue Ocean Strategi. Boston : Harvard. Deterjemahkan oleh : Serambi Ilmu Semesta. Jakarta.

Laporan Pengurusan Zakat Pulau Pinang (2017), Zakat Pulau Pinang

Laporan Pengurusan Zakat Selangor (2008), Lembaga Zakat Selangor

Laporan Pengurusan Zakat Selangor (2008), Lembaga Zakat Selangor. www.e-zakat.com.my

Lembaga Zakat Selangor, 2014. Jenis Agihan Zakat. Diakses daripada http://www.zakatselangor.com.my/jenis-bantuan-umum/

Mahmood Zuhdi Abd Majid (2003). Pengurusan Zakat, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan (MAIK). (2008). Panduan Pengiraan Zakat. Kelantan: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan.

Mannan M.A. (2003). Public Sector Management of Zakat dalam: Hannan S.A (eds.). Zakat and Poverty Alleviation. Dhaka: Islamic Economics Research Bureau.

Manual Pengurusan Agihan Zakat (2008), Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji (JAWHAR).

Md Hairi Md Hussain (2012), Ketelusan Dalam Tadbir Urus Institusi Zakat. Prosising Seminar Isu-Isu Kontemporari Zakat di Malaysia, anjuran Pusat Islam Universiti Utara Malaysia pada 25-27 November 2012.

Mohd. Arifin Mohd. Arif, 2018. Sabah harap lebih ramai umat Islam sumbang bantuan Diakses daripada: http://www.bernama.com/state-news/beritabm.php?id=1574645 (diakses pada 26 Julai 2018).

Muhammad Syukri Salleh (2006), Lokalisasi Penqagihan Zakat: Satu Cadangan Teoritis. dalam Hailani & Abdul Ghafar (penyt) Zakat: Pensyariatan, Perekonomian & perundangan. Bangi: Penerbit universiti Kebangsaan Malaysia.

Munir Abd. Hamid (2012). Gagasan Melahirkan Modal Insan Negara Maju. Dewan Ekonomi. Rencana Utama. Bil. November 2012. Selangor. Dawama Sdn. Bhd.

Nuurul Hidayah Mansor, S.Salahudin Hj Suyurno, Norajila Che Man (2014) Pemerkasaan Agihan Zakat Sebagai Medium Pembangunan Masyarakat Islam. Seminar Antarabangsa Dakwah dan Etnik. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Rif’at Abd Latif Masyhur (2002). Terjemahan Hj. Abu Mazaya al-Hafiz, Zakat Penjana Ekonomi Islam (Al-Zakah – Al-Asas al-Syar’iy wa al-Tanmiy wa alTauzi’y), Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers.

Sanep Ahmad, et al.(2005) Persepsi Agihan Zakat dan Kesannya terhadap pembayaran Zakat Melalui Institusi Formal, Jurnal Ekonomi Malaysia 39, Vol. 53-69, 2005.

Sanep Ahmad, Hairunnizam Wahid & Adnan Mohamad (2006). Penswastaan Institusi Zakat dan Kesannya Terhadap Pembayaran Secara Formal di Malaysia. International Journal of Management Studies 13(2), 175-196.

Siti Martiah Anwar,Azman Ab Rahman, Nor Asiah Yaakub & Mohd Faez Abu Bakar. (2014). Bantuan Zakat Pendidikan Kepada Golongan Asnaf: Kajian Perbandingan Antara Negeri Sembilan Dan Negeri Selangor. Universiti Sains Islam Malaysia

Syukri Salleh (2006), “Lokalisasi Pengagihan Zakat: Satu Cadangan Teoritis”, dalam Hailani dan Abdul Ghafar (penyt). Zakat: Pensyariatan, Perekonomian & Perundangan. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Temu bual bersama Sahibus Samahah Datuk Seri Datuk Dr Wan Salim Wan Mohd Noor, Mufti Kerajaan Negeri Pulau Pinang, pada 11 Februari 2019 bertempat di Jabatan Mufti Pulau Pinang, Kompleks Tun Abdul Razak (KOMTAR) jam 3.00 petang.

Temu bual bersama Tuan Mohd Rusdan Mohamad, Pegawai Kanan Zakat Pulau Pinang, pada 20 Februari 2018 bertempat di Ibu Pejabat Zakat Pulau Pinang, Bandar Perda Seberang Perai, Pulau Pinang jam 2.10 petang.

Temu bual bersama Tuan Ruslan Harun, Ketua Bahagian Pendidikan Zakat Pulau Pinang, pada 20 Jun 2019 bertempat di Ibu Pejabat Zakat Pulau Pinang, Bandar Perda Seberang Perai, Pulau Pinang jam 2.30 petang.

Utusan Malaysia, 28 April 2007

Wess. H. (2002). Reorganizing Social Welfare among Muslims: Islamic Voluntarism and Other Forms of Communal Support in Northern Ghana. Journal of Religion in Africa. 32(1)

Yusuf Qardawi (1996). Terjemahan Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, Hukum Zakat – Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur’an dan Hadis (Fiqhuz Zakat), Bandung, Indonesia: Penerbit Mizan, cetakan keempat.

Zainal Abidin (2001) Cara Pengagihan Dana Zakat: Pengalaman Wilayah Peresekutuan, dalam buku, Kaedah Pengagihan Dana Zakat: Satu Perspektif dalam Islam, Nik Mustapha Nik Hassan (penyunting), Kuala Lumpur: IKIM, 2001.

Zainal Abidin Jafar. MAIWP manfaatkan NBOS Diakses daripada: http://www.utusan.com.my/mega/agama/maiwp-manfaatkan-nbos-1.182213

Zakaria Bahri (2014), Peranan Zakat Dalam Pendidikan Masyarakat Islam: Ulasan Kasus Zakat Pulau Pinang. Media Syariah, Vol XV1 No 1 Jun 2014.

Zakaria Othman, (2017) MBAS dilantik ejen kutipan zakat. Diakses daripada: https://www.zakatkedah.com.my/mbas-dilantik-ejen-kutipan-zakat/ (diakses pada 26 Julai 2018).

Downloads

Published

2019-10-07

How to Cite

Mohamad Zaki, M. M., & Sulong, J. (2019). Aplikasi Strategi Lautan Biru Kebangsaan Dalam Agihan Zakat Pendidikan Di Zakat Pulau Pinang (ZPP) (The National Blue Ocean Strategy Applications Zakat Education in Zakat Penang (ZPP)). UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 6(2-2). https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2-2.383