Pentakrifan Kemiskinan Haid Menurut Perspektif Islam/ Defining Period Poverty According To The Islamic Perspective

Authors

  • Latifah A.M UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIAPusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor Malaysia
  • Nurul Suhaida Ibrahim Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor Malaysia
  • Mohd Manawi Mohd Akib Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor Malaysia
  • Mohd Arif Nazri Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor Malaysia
  • Mohd Nasir Abdul Majid Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2024.11n1.689

Keywords:

Period Poverty, Menstrual management, Islamic perspective

Abstract

Menstrual poverty is a current topic that is being discussed in both the print and electronic media. Menstrual poverty is a translation of the word "period poverty," which refers to difficulties in managing menstruation caused by a variety of reasons. Financial restrictions to purchase menstrual products, lack of information about menstruation, lack of infrastructure to manage menstrual waste, and a lack of privacy space to manage menstruation with dignity are among them. Menstruation management is a critical topic since it concerns a Muslim's personal cleanliness and worship. The purpose of this essay is to discover the real concept of menstruation poverty from an Islamic perspective by reviewing the perspectives of authoritative scholars. This article relates to the writings of experts in the subject of Islamic jurisprudence, both past and current, that are based on syar'i arguments derived from al-Quran and al-Sunnah texts. This study also employed the interview method to obtain data on menstruation poverty from an Islamic perspective. The Islamic definition of menstrual poverty has proven successful, based on the interpretation of the Quran and Hadith. According to the Islamic perspective, menstrual poverty refers to women who face challenges in meeting their need to clean oneself due to a lack of understanding about menstruation in syariah compliance, financial resources and having difficulty managing menstruation with dignity

Author Biographies

Latifah A.M, UNIVERSITI KEBANGSAAN MALAYSIAPusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor Malaysia

Mohd Manawi Mohd Akib, Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor Malaysia

Mohd Manawi Mohd Akib memperoleh Ijazah Sarjana Muda daripada Universiti al-Azhar, Mesir dalam bidang Tafsir Wa Ulum al-Qur’an pada tahun 2006, Ijazah Sarjana daripada Universiti Malaya pada tahun 2011 dalam bidang Pemikiran Islam, dan Ijazah Doktor Falsafah dalam bidang Falsafah Islam pada tahun 2018 di Universiti Malaya. Sekarang beliau merupakan pensyarah universiti di Pusat Kajian al-Qu’an dan al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Beliau pernah berkhidmat sebagai pensyarah di Jabatan Dakwah & Usuluddin, Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) pada Julai 2017 hingga Febuari 2020 dan pensyarah di Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), UiTM cawangan Dungun, Terengganu pada tahun 2011-2012. Beliau juga merupakan pensyarah sambilan di Universiti Terbuka Malaysia, OUM dan di Program Pengajian Usuluddin, Unit Pengajian Awam (UMCCED) sejak tahun 2014 sehingga kini. Bidang penyelidikannya ialah falsafah Islam, pemikiran Islam, Akidah dan Tafsir al-Qur’an dan akhlak. Beliau telah menghasilkan sebuah buku terbitan Dewan Bahasa & Pustaka (DBP) pada tahun 2018 yang bertajuk “Gambaran Syurga Menurut Fakhr al-Din al-Razi”, di samping empat artikel berindeks Scopus/ESCI dan 17 penulisan berwasit di dalam beberapa jurnal dan prosiding berkaitan bidang ini. Beliau juga terlibat dalam empat geran penyelidikan daripada Universiti Malaya dan Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor.

Mohd Arif Nazri, Pusat Kajian Al-Quran dan Al-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia 43600 UKM Bangi, Selangor Malaysia

DR. MOHD ARIF NAZRI, PhD, seorang Pensyarah Kanan di Pusat Kelestarian Turath Islami, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia berkelulusan sarjana Kuliyyah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM). Pada tahun 2011, beliau memperoleh ijazah PhD dalam bidang Hadith dari universiti yang sama. Beliau memulakan perkhidmatannya sebagai seorang pensyarah di UKM pada tahun 2006 dan berkepakaran dalam bidang hadith seperti Ilmu Rijal, Mukhtalif dan Musykil Hadith. Di samping bertugas sebagai pensyarah dan penyelidik, Dr. Arif juga aktif dalam kerja-kerja pengembangan ilmu yang melibatkan masyarakat, pelajar, kakitangan pelbagai sektor awam dan swasta dalam memberi kefahaman yang betul dan tepat berkaitan ilmu hadith.

References

Abdullah, R.B. (2013). Citra Wanita: Satu Penelitian Kedinamikan Kepimpinan Wanita Nusantara.

Abu Usamah Hanafiah bin Hussein. (2019). Soal Jawab Fiqh Darah Wanita Kupasan Tuntas dari Perspektif Mazhab Syafi'i. Kaherah: Markaz ad-Dirasat al-Islamiyyah.

Ahmad, N., Majid, L.A., Nazri, M.A., Ahmad, S., Saparudin, I.F. and Bakar, S.K.S.A., (2022). Amalan Pengurusan Kebersihan Haid Menurut al-Quran dan al-Sunnah: Menstrual Hygiene Management Practices According to al-Quran and al-Sunnah. Journal of Quranic Sciences and Research, 3(2), 27-35.

Ahmad Mahadi, S. (2018). Pengurusan Istihadah Menurut Fiqh Islam Dan Perubatan. Asian People Journal (APJ), 1(1), 110-124. Retrieved from https://journal.unisza.edu.my/apj/index.php/apj/article/view/20

Dündar, Tuğba and Sevgi Özsoy. 2020. Menstrual hygiene management among visually impaired women. The British Journal of Visual Impairment, 38, 347-362.

Sahih al-Bukhari, Book of Menstrual Periods, Hadith 305, 1 Hadis Sahih Bukhari dan Muslim disemak dari pautan, https://amrayn.com/bukhari:308?_trts=83lrngb3 Access on 22 May 2023

Hannan Fatini Md Reshad & Siti Khadijah Ismail. (2020). Analisis Sorotan Literatur Bagi Kajian Darah Wanita. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 21(1), 227-234

Hasim, N.A., Kashim, M.I.A.M., Othaman, R. and Yahaya, M.Z., (2016). Haid daripada Perspektif Sains dan Maqasid Syariah. Sains Malaysiana, 45(12), 1879-1885.

Hasiah Mat Salleh, Yusliha Mohd Yunus. (2009). Penganiayaan Terhadap Wanita Dalam Konteks Perundangan Syariah dan Sivil. https://www.academia.edu/4311601/6_Penganiayaan_Terhadap_Wanita_Dalam_Konteks_Perundangan

Hussin, N.S.N. (2022). Kemiskinan haid: Guru, Ibu Bapa Dan Masyarakat Digesa Fahami Keperluan Asas Anak. Sinar Harian.

Ismail, N. T., Che Pa, B., & Abdul Rahman, M. Z. (2021). Kerjaya Wanita Di Peringkat Pengurusan Tertinggi Negara Menurut Perspektif Al-Quran Dan Hadis. Journal Of Hadith Studies, 3(2), 12-21. https://doi.org/10.33102/johs.v3i2.56

Sheikh Othman bin Sheikh Salim (2007) Kamus Dewan: edisi keempat. Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kartina Tawang, Basri Ibrahim. (2016). Amalan Pengurusan Darah Wanita Menurut Perspektif Islam. Jurnal Islam Masyarakat Kontemporari. 13(87), 87-104

Jang, D. and Elfenbein, H.A., (2019). Menstrual cycle effects on mental health outcomes: a meta-analysis. Archives of suicide research, 23(2), 312-332.

Latifah A. M, Zuliza Mohd Kusrin, Nurul Suhaida Ibrahim. (2022). Kemiskinan Haid dalam kalangan Miskin Bandar ketika pandemik Covid-19. NeuroQuantology, 20(10), 7029-7035

Majlis Ulamak Indonesia. (2016). Haid dan Kesihatan menurut ajaran Islam. Lembaga Permulaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam. Sekolah Pascasarjana Universiti Nasional.

Mansoor Ismail. (2010). Tuhfatul ‘Aizza’ Fi Idhoil Masail Dima in Nisaa’. Petaling Jaya: Miftahul Ulum.

Mohd Farouq Nukman Bin Zamri, ‘Ainul Mardhiah Binti Zabidi, Norhijjah Binti Siamil, Zul-Kifli Bin Hussin. (2022). Penerokaan Kaedah Fiqh dalam Perbahasan Fiqh Darah Haid: Kajian Terhadap Buku alIbanah wa al-Ifadhah fi Ahkam al-Haid wa alNifas wa al-Istihadhah ‘Ala Mazhab al-Imam al-Syafi’i. Journal of Muwafaqat, 5 (1), 71-78. https://muwafaqat.kuis.edu.my/index.php/journal

Muhammad Ali Shabuni. (2008). Tafsir Ayat Ahkam minal Quran. Mekah: Darul As Sabuni.

Mustofa Al- Khin, Mustofa Al-Bugho, Ali Asy-Syarbaji. (2014). Kitab Fikah Mazhab Syafie. Pustaka Salam.

Mu’allim bin Mohd Bakri. (2018). Martabat Wanita Menurut Dalil Naqli. Buletin ACIS Siri 2. https://ir.uitm.edu.my/id/eprint/57903/1/57903.pdf

Norhafizah Abdul Halim, (2022). Polemik Kemiskinan Haid di Malaysia. https://myref.org.my/2022/05/26/polemik-kemiskinan-haid-di-malaysia/Accesss on 25 May 2022

Nuruddin, M. (2011). Darah-Darah Haid, Nifas & Istihadhah. Kuala Lumpur: Telaga Biru. Sdn. Bhd.

Nor Faiza Mohd. Tohit, Sh Fatimah AlZahrah Bt Syed Hussien, Szariannie Sulaiman, Rohaiza Rokis. (2021). Kemiskinan Haid: Krisis Kesihatan Awam yang Perlu Diakhiri. International Journal for Studies on Children, Women, Elderly and Disabled, 14(Dec), 109-112. ISSN 0128-309X

Pa'ad, N. S., Kassim, S. B. M., & Rahman, Z. A. (2020). Pendekatan dan Pengaplikasian Motivasi Agama dalam Modul Pembangunan Diri Remaja: Kajian terhadap Program Motivasi Alihan Pelajar (MAP). Islamiyyat, 42(2), 137-146.

Portal Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan, (2018) https://www.muftiwp.gov.my/ms/artikel/al-kafi-li-al-fatawi/2413-al-kafi-743-hukum-membasuh-tuala-wanita-sebelum-dibuang Accesss on13 May 2023

Samuri, M.A.A.B. and Khan, A.S.N. (2020). Legal implications of conversion to Islam on civil marriage: Narrative of converts in Malaysia. Islamiyyat, 42(2), 103-111.

Taqiy al-Din Abu Bakr Muhammad al-Shafi’i. (2001). Kifayah al-Akhyar fi Hal Ghayah al-Ikhtisar. Dimashq: Dar al-Bashair.

Rahman, T.A. (2018). September. Kepimpinan Wanita dari Kacamata Islam. Dalam Prosiding Seminar Antarabangsa al-Quran dalam Masyarakat Kontemporari, 15(16).

Samadi Ahmad. (2021). Tuala wanita percuma untuk rakyat miskin bandar. Harian Metro online. https://www.hmetro.com.my/mutakhir/2021/06/717345/tuala-wanita-percuma-untuk-rakyat-miskin-bandar Access on 20 May 2023

Wahbah al-Zuhaily. (2010). Al-Fiqh Islami Wa Adillatuh. Damsyik: Dar al-Fikr. 727

Yaqin Bakharudin, (2020), AL KAFI # 1591 : Adakah Cecair Kekuningan Dianggap Haid ?. Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan - muftiwp.gov.my

Downloads

Published

2024-03-01

How to Cite

A.M, L., Ibrahim, N. S., Mohd Akib, M. M., Nazri, M. A., & Abdul Majid, M. N. (2024). Pentakrifan Kemiskinan Haid Menurut Perspektif Islam/ Defining Period Poverty According To The Islamic Perspective. UMRAN - Journal of Islamic and Civilizational Studies, 11(1), 1–11. https://doi.org/10.11113/umran2024.11n1.689

Issue

Section

Articles