Pembelajaran Bahasa Arab oleh Pelajar Bukan Muslim Menerusi Penggunaan Transliterasi Arab-Rumi/ Learning Arabic by Non-Muslim Students Through the Use of Arabic-Roman Transliteration

Authors

  • Mohd Shahrizal Nasir Pusat Pengajian Bahasa Arab, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu
  • Ahmad Zaki Amiruddin Jabatan Pengajian Bahasa, Fakulti Pengajian Bahasa dan Pembangunan Insan, Universiti Malaysia Kelantan, 16300 Bachok, Kelantan
  • Norasyikin Osman Pusat Pengajian Bahasa Arab, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu
  • Siti Salwa Mohd Noor Pusat Pengajian Bahasa Arab, Fakulti Bahasa dan Komunikasi, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2024.11n1.653

Keywords:

non-Muslim student, learning Arabic language, Arabic-Roman Transliteration, Arabic for Specific Purposes (AFSP).

Abstract

The situation of non-Muslim students who learn Arabic language calls for the need to present specific teaching and learning methods that can help them in mastering the Arabic language. Thus, this paper will discuss several scenarios related to learning Arabic by non-Muslim students at the university level. The use of Arabic-Roman Transliteration in the learning process is emphasized in this paper as a method for Arabic for Specific Purposes (AFSP). This paper contains a study in the form of a qualitative study using a questionnaire technique with an open question format as a data collection instrument. The research data was obtained from a group of non-Muslim students studying Arabic course at Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA). The findings of the study show that non-Muslim’s perception towards teaching and learning Arabic language is very positive if the learning process can be implemented effectively. The use of Arabic-Rumi Transliteration is seen as one of the innovative teaching approaches that can inculcate learning motivation to non-Muslim students in learning Arabic language.

References

Ab. Halim Ismail. (2005). Pengajaran bahasa Arab melalui kaedah komunikatif. Dlm. Hassan Basri Awang Mat Dahan, Zawawi Ismail & Muhammad Azhar Zailani (pnyt.). Pendidikan Islam dan Bahasa Arab: Perspektif Pengajian Tinggi. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Ainal Marhaton Abd Ghani. (2016). Budak India Cakap Arab. Diakses pada 2 Mac, 2022, daripada http://www.hmetro.com.my/node/159364.

Ashinida Aladdin. (2013). An Investigation into the Attitudes of the Non-Muslim Malaysian Leaners of Arabic (NMMLA) toward Leraning of Arabic as a Foreign Language. Pertanika Journal (Social Sciences and Humanities), 21 (Special Issue), 183-196.

Ashinida Aladdin. (2017). Mixed-Method Approach on Motivational Orientations of Learning Arabic as a Foreign Language in Malaysia. Akademika, 87(1), 291-301.

Azman Che Mat & Goh Ying Soon. (2010). Situasi Pembelajaran Bahasa Asing di Institut Pengajian Tinggi: Perbandingan antara Bahasa Arab, Bahasa Mandarin dan Bahasa Perancis. Asean Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 2(2), 9-20.

Azman Che Mat & Ahmad Nazuki @ Marzuki Yaakub. (2010). Kegunaan Transliterasi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab. GEMA Online Journal of Language Studies, 10(2), 19-35.

Balakrishnan a/l Govinthasamy. (2002). Penilaian Pelaksanaan Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan Kritis dalam Mata Pelajaran Sejarah KBSM Tingkatan 4: Satu Kajian Kes di Daerah Tampin dan Rembau, Negeri Sembilan. Tesis Ijazah Sarjana, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Beg, M.A.J. (1997). Arabic loan-words. Kuala Lumpur: The University of Malaya Press.

Burke, B.M. (2007). Creating Communicative Classrooms with Experiential Design. Foreign Language Annals, 40(3), 441-462.

Burnett, P.C. & Meacham, D. (2002). Measuring the Quality of Teaching in Elementary School Classrooms. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 30(2), 141-153.

Chopra, G., Madan, P., Jaisingh, P., & Bhaskar, P. (2019). Effectiveness of e-Learning Portal from Students’ Perspective: A Structural Equation Model (SEM) Approach. Interactive Technology and Smart Education, 16(2), 94-116.

Chua, Y.P. (2002). Corak Pembelajaran dan Pemikiran, Keupayaan Kreatif Pelajar, dan Cara Penilaian Guru Pendidikan Seni ke atas Hasil Kerja Pelajar. Kertas kerja di Seminar Kebangsaan Profesional Perguruan JPPG 2002, Alor Setar, Kedah.

Dat, B. (2007). Materials for developing speaking skills. Dlm. B. Tomlinson. (pnyt.). Developing materials for language teaching. London: Continuum.

Dewan Bahasa dan Pustaka. (1982). Pedoman transliterasi huruf Arab ke huruf Rumi. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Donnie Adams, Bambang Sumintono, Ahmed Mohamed & Nur Syafika Mohamad Noor. (2018). E-learning Readiness among Students of Diverse Backgrounds in a Leading Malaysian Higher Education Institution. Malaysian Journal of Learning and Instruction, 15(2), 227-256.

Dornyei, Z. (2001). Motivational strategies in the language classroom. United Kingdom: Cambridge University Press.

Farah Diana Mohmad Zali, Khoirun Nisak Mat Saad & Nizaita Omar. (t.t.). Maklumat Terperinci Kursus: Bahasa Arab Kebangsaan (PBI10302). Pusat Pengajian Teras, Universiti Sultan Zainal Abidin.

Ghazali Yusri, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Parilah M. Shah. (2010). Sikap Pelajar terhadap Pembelajaran Kemahiran Lisan Bahasa Arab di Universiti Teknologi MARA (UiTM). GEMA Online Journal of Language Studies, 10(3), 15-33.

Ghazali Yusri, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff, Parilah M. Shah, Wan Haslina Wah & Ahmed Thalal Hassan. (2012). Penggunaan Strategi Belajar Bersama Rakan dalam Kalangan Pelajar Kursus Bahasa Arab di Universiti Teknologi MARA (UiTM). Asia Pacific Journal of Educators and Education, 27, 37-50.

Hassan Basri Awang Mat Dahan & Muhammad Azhar Zailani. (2004). Kurikulum Baru Bahasa Arab Komunikasi dan Bahasa Arab Tinggi Sekolah Menengah. Masalah Pendidikan, 27, 65-74.

Horwitz E.K., Horwitz, M.B. & Cope, J. (1986). Foreign Language Classroom Anxiety. The Modern Language Journal, 70(1), 125-132.

Ismail Maidin, Sarip Adul & Dg. Hafizah Ag. Basir. (2019). Penggunaan Transliterasi Arab-Rumi dalam Konteks Motivasi Dakwah. MANU: Jurnal Pusat Penataran Ilmu & Bahasa, 30, 213-232.

Kamarul Shukri Mat Teh, Mohamed Amin Embi, Nik Mohd Rahimi Nik Yusoff & Zamri Mahamod. (2009). Strategi Metafizik: Kesinambungan Penerokaan Domain Strategi Utama Pembelajaran Bahasa. GEMA Online Journal of Language Studies, 9(2), 1-13.

Kamarul Shukri Mat Teh, Norasyikin Osman & Siti Salwa Mohd Noor. (2012). Eksplorasi penggunaan Strategi Metafizik ke arah penjajaran tipologi SPB. Dlm. Kamarul Shukri Mat Teh et al. (pnyt.). Dinamika Pendidikan Bahasa Arab: Menelusuri Inovasi Profesionalisme Keguruan. Kuala Terengganu: Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin.

Khairatul Akhmar Ab. Latif, Maimun Aqsha Lubis & Aisyah Sjahrony. (2015). Realiti teori dan praktikal bahasa Arab universiti di Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Komaruddin Hidayat. (1996). Memahami bahasa agama. Jakarta: Penerbit Paramadina.

Mohammad Rusdi Ab. Majid. (2017). Pengetahuan Teknologi, Pedagogi dan Kandungan serta Kreativiti Pengajaran Guru Bahasa Arab di Malaysia. Tesis Doktor Falsafah. Universiti Malaya.

Mohammad Rusdi Ab. Majid, Aznida Aziz, Zawawi Ismail, Che Mohd Zaid Yusof & Mohd Ala-Uddin Othman. (2021). Model Kreativiti Pengajaran Guru Bahasa Arab di Malaysia Berdasarkan Pengetahuan Teknologi Pedagogi Kandungan (TPACK). International Journal of Education and Training, 7, 1-11.

Mohammad Seman. (2015). Pengalaman dan hala tuju pengajaran bahasa dan kesusasteraan Arab di Universiti Malaya (UM). Dlm. Zamri Arifin & Zainuddin Ismail. (pnyt.). Pemerkasaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa dan Kesusasteraan Arab di Institut Pengajian Tinggi Malaysia. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohd Firdaus Yahaya, Muhammad Sabri Sahrir & Mohd Shahrizal Nasir. (2013). Pembangunan Laman Web EZ-Arabic sebagai Alternatif Pembelajaran Maya Bahasa Arab bagi Pelajar Sekolah Rendah Malaysia. Jurnal Teknologi, 61(1), 11-18.

Mohd Hazli Yah@Alias & Maimun Aqsha Lubis. (2018). Motivasi Intrinsik dan Ekstrinsik Pelajar dalam Aktiviti Kemahiran Membaca Teks Arab. Global Journal Al-Thaqafah, 8(2), 97-107.

Mohd Shahrizal Nasir, Muhammad Sabri Sahrir & Mohd Firdaus Yahaya. (2015). Tinjauan Persepsi Pembelajaran Bahasa Arab untuk Tujuan Ibadah Sebagai Satu Keperluan bagi Masyarakat Muslim Awam di Malaysia. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 30, 51-72.

Mohd Shahrizal Nasir, Nurkhamimi Zainuddin & Muhammad Sabri Sahrir. (2017). Persepsi Bukan Muslim terhadap Pembelajaran Bahasa Arab. ISLAMIYYAT: International Journal of Islamic Studies, 39(1), 29-37.

Mohd. Taqwudin Mohd. Yazid, Wan Muhammad Wan Sulong, Nik Farhan Mustapha & Mohd Azidan Abdul Jabar. (2022). Teknik Pelajar Bukan Muslim Belajar Bertutur Bahasa Arab secara dalam Talian. GEMA Online Journal of Language Studies, 22(4), 327-350.

Mohd Zaki Ahmad & Muhammad Firdaus Abdul Manaf. (2017). Penggunaan Motivasi Intrinsik dan Motivasi Ekstrinsik untuk Belajar Bahasa Arab. Kertas kerja di Persidangan Antarabangsa Pengajian Islamiyyat Kali Ke-3 (IRSYAD2017), Kolej Universiti Islam Selangor, Selangor.

Ramli Md Salleh, Sanat Md. Nasir & Noor Ein Mohd Nor. (1997). Kamus linguistik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rosni Samah. (2009). Isu pembelajaran bahasa Arab di Malaysia. Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia.

Sofer, M. (2006). The translator’s handbook. Rockville, USA: Schreiber Publishing.

Suhaila Zailani @ Hj. Ahmad & Nur Afifah Fadzil. (2014). Penggunaan Modul dan Buku Bahasa Arab untuk Orang Awam. Jurnal al-Hikmah, 6(2), 65-77.

Taha, T. A. (2007). Arabic as “a Critical-Need” Foreign Language in Post-9/11 Era: A Study of Students’ Attitudes and Motivation. Journal of Instructional Psychology, 34(3), 150-160.

Umar Mukhtar Mohd Noor. (2017). Irsyad al-Fatwa #172: Hukum Menulis al-Quran Menggunakan Abjad Roman/Latin. Diakses pada 27 Februari, 2022, daripada https://muftiwp.gov.my/artikel/irsyad-fatwa/irsyad-fatwa-umum/1028-irsyad-al-fatwa-172-hukum-menulis-al-quran-menggunakan-abjad-roman-latin?highlight=WzE3Ml0=.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2021). Al-Yaum al-‘Alami li al-Lughah al-‘Arabiyyah. Diakses pada 12 Januari, 2022, daripada https://ar.unesco.org/commemorations/ worldarabiclanguageday.

Van Meter, P. & Stevens, R. J. (2000). The Role of Theory in the Study of Peer Collaboration. The Journal of Experimental Education, 69(1), 113-127.

VanZile-Tamsen, C. & Livingston, J. A. (1999). The Differential Impact of Motivation on the Self-Regulated Strategy Use of High and Low Achieving College Students. Journal of College Student Development, 40(1), 54-60.

Zainur Rijal Abdul Razak & Rosni Samah. (2007). Kesan bahasa Arab dalam peradaban Melayu di Malaysia. Negeri Sembilan: Kolej Universiti Islam Malaysia.

Zamri Arifin. (2015). Pengajaran dan pembelajaran bahasa dan kesusasteraan Arab di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dlm. Zamri Arifin & Zainuddin Ismail. (pnyt.). Pemerkasaan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa dan Kesusasteraan Arab di Institut Pengajian Tinggi Malaysia. Bangi: Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Zamri Arifin & Al Muslim Mustapa. (2016). Kualiti guru bahasa Arab dalam konteks Malaysia: Menangani persoalan asas. Dlm. Zamri Arifin et al. (pnyt.). Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab. Kuala Terengganu: Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin.

Downloads

Published

2024-03-01

How to Cite

Nasir, M. S., Amiruddin, A. Z., Osman, N., & Mohd Noor, S. S. (2024). Pembelajaran Bahasa Arab oleh Pelajar Bukan Muslim Menerusi Penggunaan Transliterasi Arab-Rumi/ Learning Arabic by Non-Muslim Students Through the Use of Arabic-Roman Transliteration. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 11(1), 79–99. https://doi.org/10.11113/umran2024.11n1.653

Issue

Section

Articles