Pemikiran Raja Ali Haji Tentang Sifat Dengki: Analisis Terhadap Thamarat Al-Muhimmah dan Tuhfat Al-Nafis (Raja Ali Haji’s Thought on Envy: An Analysis Based on Thamarat Al-Muhimmah and Tuhfat Al-Nafis)

Authors

  • Annuar Ramadhon Kasa Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia
  • Akmaliza Abdullah Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia,81310, UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2022.9n3.577

Keywords:

Raja Ali Haji’s thought, envy, Thamarat al-Muhimmah, Tuhfat al-Nafis, tyranny.

Abstract

Envy is one of psychological disorder which could cause various negative impacts such as slander, quarrel and even assassination. Raja Ali Haji specially emphasized this matter theoretically in the last chapter of Thamarat al-Muhimmah (Mirror for Rulers Works) while numerous of real-life examples pertaining to the envy elements based on historical events appeared in Tuhfat al-Nafis (Historical Works). Thus, this article endeavours to analyse Raja Ali Haji’s thought regarding envy based on his afore mentioned two works. This is qualitative research, which applies library research method to collect data and textual analysis method with inductive approach to analyse the data. The finding indicates a holistic picture of envy in accordance to Raja Ali Haji’s view encompassed the definition, retribution, historical illustration and the cure for this disease. According to him, the envy is one of human internal disposition crisis, which orientates towards tyranny. The delineation of the envy element by Raja Ali Haji in both of his works depicts his exertion to produce a good man by liberating from the disorder. Its significance for oneself to liberate from this tyranny orientated disorder due to its impact which may triggering negative consequences in world and hereafter.

Author Biography

Annuar Ramadhon Kasa, Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia

GRADUATE, DEPT. OF ISLAMIC HISTORY AND CIVILISATION,

ACADEMY OF ISLAMIC STUDIES, UNI MALAYA

References

Abdul Qodir Abdul Mutalib al-Mandili. (t.t.) Penawar Bagi Hati. Fatani: Matba’ah bin Halabi.

Abu Dawud. (2009). Sunan Abi Dawud (Pentahq. Syu’aib al-Arna’uth). Beirut: Dar al-Risalah al-Ilmiyah. Jilid 7.

Abu Hassan Sham. (1995). Syair-Syair Melayu Riau. Kuala Lumpur: Perpustakaan Negara Malaysia.

Al-Albani, Muhammad Nasiruddin.(2000). Dhaif al-Targhib wa al-Tarhib. Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif li an-Nasyri wa Tauzi’. Jilid 2.

Al-Ghazali. (1995). Bidayatul Hidayah: Permulaan Jalan Hidayah (Penterj. Ahmad Fahmi Zamzam). Pokok Sena: Khazanah Banjariyah.

Al-Manawi, Muhammad bin Abdul Rauf. (1972). Faidhu al-Qadhir Syarah Jami’ al-Shahgir. Beirut: Dar al-Ma’rifah. Jilid 5.

Alimuddin Hassan. (2018). The Malay Historiography: A Study of Raja Ali Hajis Tuhfat al-Nafis. Asia Pacific Journal on Religion and Society, 2(1): 21-28.

Arba’iyah Mohd Noor. (2014). Menelusuri Nilai Etika dalam Pemerintahan Johor-Riau-Lingga menerusi Naskhah Tuhfat al-Nafis Versi Terengganu. Dalam Herry Nur Hidayat, Pramono dan Zuriati (Ed.) Prosiding Naskhah dan Relevansinya dalam Kehidupan Masa Kini, 165-188. Padang: Pusat Studi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau Universitas Andalas.

Arba’iyah Mohd Noor. (2015). Pemikiran Sejarah Raja Ali Haji Menerusi Tuhfat al-Nafis Kary Ulung Kesultanan Johor-Riau-Lingga. Dalam Arba’iyah Mohd Noor dan Muhd Hanafi Ibrahim (Ed.) Raja Ali Haji: Pemikir Ulung Alam Melayu Abad ke-19 , 80-109. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Arba’iyah Mohd Noor. (2021). Kerangka Nilai Dalam Sistem Pemerintahan Melayu Menerusi Karya-Karya Raja Ali Haji. Dalam Ros Mahwati Ahmad Zakaria, Salmah Jan Noor Muhammad, Anuar Ahmad Mohd Taqi, Muhammad Syafiq Mohd Ali, Ahmad Basri Mokhtar dan Sri Yanti Mahadzir (Ed.) Prosiding Seminar Antarabangsa Manuskrip Melayu, 282-291. Bangi: Institut Alam dan Tamadun Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia.

At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa. (1996). Sunan at-Tirmidzi. Beirut: Dar al-Gharab al-Islami. Jilid 3.

Christensen. (2017). Aristotle on Anger, Justice and Punishment. (Tesis Sarjana). University College London.

Denisova, Tatiana A. (2011). Refleksi Historiografi Alam Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Denisova, Tatiana A. (2015). Ketatanegaraan Melayu Kurun ke-19 Menerusi Pandangan Raja Ali Haji: Kajian Berasaskan Karya Sejarah Tuhfat al-Nafis. Dalam Arba’iyah Mohd Noor dan Muhd Hanafi Ibrahim (Ed.) Raja Ali Haji: Pemikir Ulung Alam Melayu Abad ke-19, 169-192. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Denisova, Tatiana A. (2021, Jun, 05). Theoretical Approach to the Study of History. RZS-CASIS Short Course, Islam and The Malay World: New Age in the Malay-Indonesian Archipelago.

Hamza Yusuf. (2012). Purification of Heart: Signs, Symptom and Cures of The Spiritual Disease of The Heart. Amerika Syarikat: Sandala Inc.

Hooker, Virginia Matheson. (1998). Karya Agung: Tuhfat al-Nafis. Kuala Lumpur: Yayasan Karyawan dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibnu Khaldun, Abd al-Rahman. (2004). Al-Muqaddimah. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibnu Kathir, Abu Fida’ bin Ismail. (1994). Jami’ al-Masanid wa al-Sunan. Beirut: Dar al-Fikr. Jilid 7.

Ila Nurlaila Hidayat dan Witrin Gamayanti.. (2020). Dengki, Bersyukur dan Kualitas Hidup yang Mengalami Psikosomatik. PSYMPATHIC: Jurnal Ilmiah Psikologi, 7(1), 79-92.

Institut Pendidikan Guru, Kampus Batu Lintang (IPG KBL): Pengajian Agama dan Al-Qur’an. (2014). Sifat Mazmumah Perosak Hati. Johor Bharu: Perniagaan Jahabersa.

Jan Van der Putten dan Al-Azhar. (1995). Di dalam Berkekalan Persahabatan: “In Ever Lasting Friendship”: Letters from Raja Ali Haji. Leiden: Department of Languages and Culture of South-East Asia and Oceania, University of Leiden.

Jelani Harun. (2003). Pemikiran Adab Ketatanegaraan Kesultanan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Jelani Harun. (2016). Bustan al-Salatin: A Malay Mirror for Rulers. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.

Hamka. (1990). Tafsir al-Azhar (Jilid 10). Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.

Kamus Dewan. (Ed. ke-4). (2005). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka.

Khalif Muammar A. Harris. (2011). Ilmu Ketatanegaraan Melayu Abad ke-19: Kajian Terhadap Karya Raja Ali Haji. SARI: International Journal of the Malay World and Civilisation, 29(1), 79-101.

Khalif Muammar A. Harris. (2018). Ilmu Ketatanegaraan Melayu Raja Ali Haji: Huraian Terhadap Thamarat al-Muhimmah dan Muqaddimah fi Intizam Waza’if al-Malik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Maizuddin, M.Ag. (2014). Perspektif al-Quran tentang Manusia dan Kezaliman. Banda Aceh: Penerbit Fakultas Ushuluddin UIN Ar-Raniry.

Makmur Harun, Mohd Kasturi dan Sitti Rachmawati. (2017). Historiografi Manuskrip Jawi Nusantara: Analisis Sejarah dalam Tuhfat Al-Nafis dan Sulalat Al-Salatin. Rumpun Jurnal Persuratan Melayu, 5(1), 126-170.

Mardiana Nordin. (2001). Raja Ali Haji dan Tuhfat al-Nafis. Jurnal Malaysia dari Segi Sejarah, 29(1), 74-92.

Muhammad Ardiansyah, Didin Hafidhuddin, Endin Mujahidin dan Nirwan Syafrin. (2019). The Concept of Adab by Syed Muhammad Naquib al-Attas and its Relevance to Education in Indonesia. Ibn Khaldun Journal of Social Science, 1(1), 52-63.

Muhd Yusof Ibrahim. (2010). Sejarawan dan Persejarahan Melayu: Warisan &Kesinambungan. Kinrara: Tinta Publisher.

Norain Ismail. (2012). Peperangan dalam Historiografi Johor: Kajian Terhadap Tuhfat al-Nafis. (Tesis Sarjana). Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Nor Asma dan Muhd Nurizam Jamian. (2016). Akhlak Pemimpin dalam Hikayat Iskandar Zulkarnain: Satu Analisis Pendekatan Adab. Jurnal Melayu, 15(1), 50-66.

Nurliana. (2018). Nilai Psikologi Pendidikan Islam dalam Naskhah Gurindam Dua Belas Gubahan Raja Ali Haji. (Tesis Sarjana). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Raja Hisyamudin Raja Sulong dan Bharuddin Che Pa. (2012). Penggunaan Ayat-Ayat Al-Qur’an oleh Raja Ali Haji di dalam Karya Beliau Thamarat al-Muhimmah. Dalam Prosiding, The 2nd Annual International Qur'anic Conference (pp. 327-342). Pusat Penyelidikan al-Quran Universiti Malaya.

Ramli Awang. (2012). Islam: Pemikiran Kenegaraan dan Pemerintahan. Johor Bharu: Penerbit Universiti Teknologi Malaysia.

Riddell, Peter G. (2001). Islam and the Malay-Indonesian World. London: C.Hurst & Co.

Siti Nor Aisyah Ngadiran. (2012). Konsep sejarah menurut Syed Muhammad Naquib Al-Attas : Kajian Terhadap Karya-Karya Terpilih. (Tesis Sarjana). Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Siti Nursima Mohamed dan Ahmad Najib Abdullah. (2017). Hasad dan Takabbur Menurut Perspektif Hamka. Jurnal al-Basirah, 7 (1), 71-90.

Syed Muhammad Naquib al-Attas. (1993). Islam and Secularisme. Kuala Lumpur: International Institute of Islamic Thought and Civilisation.

Syed Muhammad Naquib al-Attas. (2001). Risalah untuk Kaum Muslimin. Kuala Lumpur: Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam.

Thoriq Muiz. (2002). Sifat Dengki Musuh Diri. Kuala Lumpur: Usnie Sdn. Bhd.

Wan Mohd Nor Wan Daud. (2020). Falsafah dan Amalan Pendidikan Islam Syed Muhammad Naquib Al-Attas: Satu Huraian Konsep Asli Islamisasi. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Wan Mohd Shaghir Wan Abdullah. (2014). Thamarat al-Muhimmah Difayat li’l Umara’i wa’l-Kubara’i li-Ahli al-Mahkamah. Kuala Lumpur: Khazanah Fathaniyah.

Winstedt, R.O. (1991). A History of Classical Malay Literature (Ed.Yusof A. Talib). Kuala Lumpur: Malaysia Branch Royal Asiatic Society.

Yazid Maarof dan Mohamad Kamil. (2015). Panduan Tasawuf. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zainal Abidin. (1994). The Problem of Definition in Islamic Logic : A Study of Abu Naja al-Farid`s Kasr al-Mantiq in Comparison with Ibn Taimiyyah`s Kitab al-Radd `ala al-Mantiqiyyin. (Tesis Sarjana). Institut Antarabangsa Pemikiran dan Tamadun Islam.

Downloads

Published

2022-10-27

How to Cite

Kasa, A. R., & Abdullah, A. (2022). Pemikiran Raja Ali Haji Tentang Sifat Dengki: Analisis Terhadap Thamarat Al-Muhimmah dan Tuhfat Al-Nafis (Raja Ali Haji’s Thought on Envy: An Analysis Based on Thamarat Al-Muhimmah and Tuhfat Al-Nafis). UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 9(3), 67–81. https://doi.org/10.11113/umran2022.9n3.577