Prioriti Dalam Perbelanjaan Urusan Perkahwinan Masyarakat Melayu Menurut Syarak (Priority In Marriage Expediture By Malays Society From Shariah Perspective)

Authors

  • Syh Noorul Madihah Syed Husin Department of Shariah, Faculty of Islamic Contemporary Studies, Universiti Sultan Zainal Abidin, Kuala Nerus, 21300, Terengganu, Malaysia
  • Asmak Ab Rahman Department of Shariah and Economics, Academy of Islamic Studies, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia
  • Raihanah Azahari Department of Fiqh and Usul, Academy of Islamic Studies, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2022.9n2.552

Keywords:

Marriage expenditure, priority of expenditure

Abstract

Married couple or their family will spend for marriage either with a reasonable budget or a huge budget. Marriage expenditure in Malay community is for various purpose such as feast, ceremony, decorations, wedding gift, door gifts, photography session and so on. The expenditures on these elements are typically spent without considering the priority of the wedding. This article will explain the elements of marriage expenditure be it from the Shariah perspective and cultural or current trend of wedding celebration. This article will also discuss the priority of expenditure according to fiqh of consumerism and further analyse the priority of marriage expenditure based on the concept of marriage in Islam. Through a qualitative approach, this study will compile and analyse data through content analysis methods and the data will be obtained through documentation of scientific material in the field of fiqh of consumerism, fiqh of family and Malay cultural practices of marriage. This study finds that priority in expenditure should either be based on marriage obligation classified as hajiyyat or tahsiniyyat or the purpose of expenditure. These two prioritizing elements should be emphasized for every future bride and groom in ensuring better management of marriage expenditure according to the Islamic law based on fiqh of consumerism.

References

Abbas Alias & Norwani Md. Nawawi. (2003). Pakaian Melayu sepanjang zaman. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Afzalur Rahman. (1975). Economic doctrines of Islam. 2. Lahore: Islamic Publications Ltd.

Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit. (2008). Money sense getting smart with your money. Kuala Lumpur: Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit.

Aishah @ Eshah Mohamed, Sulong Mohamad & Haziyah Hussain. (2010). “Makanan hantaran dalam perkahwinan Melayu Kelantan: Adat dan interpretasi.” Jurnal e-Bangi, 5(1), 103-115.

Ali Abd al-Rasul. (1980). Al-Mabadi’ al-iqtisadiyyah fi al-Islam. Kuwait: Dar al-Fikr al-Arabiy.

Amr Abd al-Mun‘im Salim. (2000). Adab al-khitbah wa al-zifaf min al-kitab wa sahih al-sunah. Tanta: Dar al-Diya’.

Amran Kasimin. (2002). Perkahwinan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Anis Mursyida Sabri & Mohd Anuar Ramli. (2020). “Amalan bridel shower dalam majlis perkahwinan Melayu Islam menurut perspektif hukum Islam.” Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 21(3), 149 -164.

Al-Andalusi, Muhammad ibn Yusuf Abu Hayyan. (1993). Al-Bahr al-muhit. Jilid 3. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajr. (2001). Fath al-bari, ed. Abd al-Aziz ibn Baz & Muhammad Fu’ad Abd al-Baqi. Jilid 11. Qaherah: Maktabat al-Misr.

Al-Bujairimi, Sulayman ibn Muhammad ibn Umar. (1996). “Al-bujairimi ala al-khatib” dicetak bersama Muhammad ibn Ahmad al-Shirbini al-Ma‘ruf bi al-Khatib al-Shirbini, Tuhfat al-babib ala Sharh al-Khatib. Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub Ilmiyyah.

Al-Bukhari, Abu Abd Allah Muhammad ibn Ismail. (2000). “Sahih al-bukhari.” Dalam Mawsu’at al-hadith al-sharif: Al-kutub al-sittah, ed. Salih ibn Abd al-Aziz Al al-Shaykh. Riyadh: Dar al-Salam.

Che Zaharah Abdullah, Zaharah Yahya & Baterah Alias. (2015). Adat perkahwinan masyarakat Melayu, kesejajarannya dengan nilai Islam: Kajian di Shah Alam. Dalam Ibrahim s, Salamat ASA & Zamhury N (Ed.), e-Proceedings of the International Conference of Malay Heritage and Civilization (ICOMHA 2015) pada 16-17 Disember 2015, Universiti Institut Teknologi Mara, cawangan Kedah, Kedah.

Al-Dahlawi, Ahmad Abd al-Rahim. (2005). Hujjat Allah al-balighah, ed. al-Sayyid Sabiq. 2. Qaherah: Dar al-Jail.

Dawwabah, Ashraf Muhammad. (2010). Al-Iqtisad al-Islami: Madkhal wa manhaj. Qaherah: Dar al-Salam.

Al-Dusuqi, Shams al-Din Muhammad. (t.t.). Hashiyah al-Dusuqi ala al-sharh al-kabir li Dardir. 2. T.tp: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arabiyyah.

Fatimah Abdullah. (2009). “Dari halaman rumah ke dewan merak kayangan.” SARI Jurnal Alam dan Tamadun Melayu, 27(1), 97-107.

Fatimah Salwa Abd Hadi, Mohd Yahya Mohd Hussin, Fidlizan Muhammad, Azila Abdul Razak & Nurhanie Mahjom. (2019). “Bank Loan or financing for weddings ceremonies: Causes and reasons.” International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences, 9(1), 1409 -1417.

Fatimah Salwa Abd. Hadi, Nurhanie Mahjom, Fidlizan Muhammad, Mohd Yahya Mohd Hussin, Normala Zulkifli, Norimah Rambeli @ Ramli & Mohamad Azahari Ahmad. (2016). “Analisis corak perbelanjaan perkahwinan dalam kalangan graduan.” Management Research Journal, 6(1), 22 -31.

Ghadi, Yasin. (t.t.). Al-Thaqafah al-Islamiyyah fi thawbiha al-mu’asir. Mu’tah: Mu’assasah Ram.

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. (1997). Al-Wasit fi al-mazhab, ed. Ahmad Mahmud Ibrahim. Jilid 5. T.tp: Dar al-Salam.

Ghazi Inayah. (1992). Dawabit tanzim al-iqtisad fi al-suq al-Islami. Beirut: Dar al-Nafa’is.

Al-Hafnawi, Muhammad Ibrahim. (2000). Al-Mawsu‘ah al-fiqhiyyah al-muyassarah ‘al-zawaj’. Mansoura: Maktabat al-Iman.

Humin Jusilin. (2013). Lemba’ (Pelamin): Sebagai objek budaya dalam adat perkahwinan masyarakat Iranun di Sabah. TENIAT: International Journal of Creative Futures and Heritage, 1(1), 117.

Al-Husaini, Taqy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad. (t.t.). Kifayat al-akhyar fi hill hhayat al-ikhtisar. 2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Ibadi, Abd al-Hamid al-Shirwani & Ahmad ibn Qasim. (t.t.). “Hawashi tuhfat al-muhtaj bi sharh al-minhaj,” dicetak bersama Shihab al-Din Ahmad ibn Hajar al-Haytami, Tuhfat al-muhtaj bi sharh al-minhaj. Jilid 7. Qaherah: Matba‘ah Mustafa Muhammad.

Ibn Ashur, Muhammad al-Tahir. (2001). Maqasid al-shari‘ah al-Islamiyyah, ed. Muhammad al-Tahir al-Maisawi. Jilid 2. Amman: Dar al-Nafa’is.

Ibn Kathir, Abu al-Fida’ al-Hafiz. (2000). Tafsir al-Qur’an al-azim, ed. Husayn ibn Ibrahim Zahran. 3. Beirut: Dar Ibn Hazm.

Ibn Khaldun, Abd al-Rahman ibn Muhammad. (t.t.). Muqaddimah Ibn Khaldun, ed. Ali Abd al-Wahid Wafi. Jilid 2. Qaherah: Dar Nahdah.

Jaafar Ahmad, Sanep Ahmad & Hairunnizam Wahid. (2011). Ekonomi Islam satu pendekatan analisis. Kuala Lumpur: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Joyce Hwee-Nga Koe, & Ken Kyid Yeoh. (2021). “Factors influencing financial planning for marriage amongst young Malaysian couples.” International Journal of Business and Society, 22(1), 33-54.

Al-Jaziri, Abd al-Rahman. (1999). Kitab al-fiqh ala mazahib al-arba‘ah, ed. Muhammad Bakr Ismail. 2. Qaherah: Dar al-Manar.

Karafi Salleh. (2010). Adat dan pantun perkahwinan Melayu. Kuala Lumpur: Tinta Publishers.

Al-Khatib al-Sharbini, Shams al-Din Muhammad ibn Muhammad. (2000). Mughni al-muhtaj ila ma‘rifah ma‘ani alfaz al-minhaj, ed. Ali Muhammad Mu‘awwad & Adil Ahmad Abd al-Mawjud. 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Khin, Mustafa, Al-Bugha, Mustafa & Al-Sharbiji, Ali. (1998). Al-Fiqh al-manhaji ala mazhab al-imam al-Shafi’i. 2. Beirut: Dar al-Shamiyyah.

M. Sholahuddin. (2007). Asas-asas ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan Ali ibn Muhammad. (1999). Al-Hawi al-kabir fi fiqh mazhab al-imam al-Shafi’i, ed. Ali Muhammad Mu‘awwad & Adil Ahmad Abd al-Ma‘bud. 9. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Misri, Rafiq Yunus. (1993). Usul al-iqtisad al-Islami. Damshiq: Dar al-Qalam.

Mohamad Akram Laldin. (2013). “Pengurusan dan perbelanjaan harta dalam Islam: Keutamaan dan pendekatan.” Dalam Maqasid Syariah Isu-isu Kepenggunaan: Realiti dan Cabaran. ed. Abdul Karim Ali & Mohd Nazri Chik. 27-46. Shah Alam: Persatuan Ulama Malaysia.

Mohamad Som Sujiman & Abdul Basir Mohamad. (2009). Fikah kekeluargaan. Kuala Lumpur: Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Mohd Anuar Awang Idris & Nora Yusma Mohamed Yusop. (2009). “Pemakaian fiqh awlawiyyah dan prinsip maslahah dalam teori penggunaan Islam.” Jurnal Kolej Islam Pahang Ahmad Shah, 10, 137-157.

Mohd Khairuddin Mohd Sallehuddin & Mohamad Fauzi Sukimi. (2016). “Impian dan realiti majlis perkahwinan orang Melayu masa kini: Kajian kes di pinggir bandar Kuala Lumpur.” Malaysian Journal of Society and Space, 12(7), 1-12.

Mohd Khairuddin Mohd Sallehuddin, Muhammad Ridhwan Sarifin & Mohamad Fauzi Sukimi. (2020). “Konsumerisme dan kelas sosial dalam majlis perkahwinan masyarakat Melayu.” Journal of Southeast Asia Sciences and Humanities (Akademika), 90(1), 35-49.

Mohd. Hamdan Adnan. (1994). Konsep asas kepenggunaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd. Ridzuan Awang. (2003). “Pelaksanaan harta hibah.” Dalam Isu Syariah dan Undang-undang Siri 12, ed. Mohamad Zaini Yahaya, Abdul Basir Mohamad & Mohd. Nasran Mohamad, 89-105. Bangi: Universiti kebangsaan Malaysia.

Al-Mubarakfuri, Muhammad Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahim. (2011). Tuhfat al-ahwazi bi sharh jami‘ al-Tirmizi, ed. Khalid Abd al-Ghay Mahfuz. Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Mustafa Shalabi, Muhammad. (1977). Ahkam al-usrah fi al-Islam dirasah muqaranah baina fiqh al-mazahib al-sunniyyah wa al-mazahib al-Ja’fari wa al-qanun. Beirut: Dar al-Nahdah al-Arabiyyah.

Al-Nawawi, Abu Zakariyya Muhy al-Din ibn Sharf. (t.t.). Al-Majmu‘ sharh muhazzab, ed. Muhammad Najib al-Muti‘i. Jilid 16 & 18. Makkah Mukarramah: Maktabat al-Irshad.

Nor Asmat Ismail. (2014). Hutang dan pembangunan ekonomi negara Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noriati A. Rashid. (2005). “Nilai kesantunan dalam konteks sosiobudaya masyarakat Melayu.” Jurnal Pengajian Melayu. 15, 232-253.

Norsaadah Din @ Mohamad Nasirudin, Nurzatil Ismail Azizan, Nazneen Ismail & Ahmad Nazeer Zainal Arifin. (2014). “Membina perkahwinan berdaya tahan sepanjang hayat melalui pendekatan al-Quran dan al-sunnah.” Jurnal Pengajian Islam, 7(1), 174-187.

Nur Muzdalifah Zulkarnain & Zaimah Ramli. (2020). “Perancangan kewangan ke arah perkahwinan dalam kalangan belia.” Jurnal Wacana Sarjana, 4(2), 1-14.

Nurul Athirah Mohd Azmi & Sanep Ahmad. (2016). “Skim zawaj: Produk perkhidmatan untuk perkahwinan.” Ulwan’s Journal, 1, 74-87.

Patricia Drentea. (2000). “Age debt and anxiety.” Journal of Health and Social Behavior, 41(4), 437-450.

Al-Qalyubi, Shihab al-Din Ahmad ibn Ahmad ibn Salamah & Al-Umairah, Shihab al-Din Ahmad al-Barlisi. (1956). Hashiyatan. Jilid 3. Qaherah: Maktabah wa Matba‘ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih.

Al-Qaradawi, Yusuf. (1993). Mulamih al-Mujtama‘ al-muslim allazi nanshuduh. Qaherah: Maktabah Wahbah.

Al-Qaradawi, Yusuf. (2000). Fiqh al-awlawiyyat dirasah jadidah fi daw’ al-Qur’an wa al-sunah. Qaherah: Maktabah Wahbah.

Al-Qurtubi, Abu Abd Allah Muhammad. (2002). Al-Jami’ li ahkam al-Qur’an, ed. Muhammad Ibrahim al-Hafnawi & Mahmud Hamid Uthman. Jilid 5. Qaherah: Dar al-Hadith.

Raihanah Azahari, Khairun Najmi Saripudin & Raihana Abd Wahab. (2009). “Hubungan di antara faktor demografi dengan penentuan kadar hantaran: Kajian di Perlis, Kedah, Pulau-Pinang dan Perak,” Jurnal Fiqh 6, 107-124.

Al-Ramli, Shams al-Din Muhammad ibn Ahmad. (2003). Nihayat al-muhtaj ila sharh al-minhaj. Jilid 6. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-San‘ani, Muhammad ibn Ismail al-Kahlani. (2002). Subul al-salam al-musilah ila bulugh al-maram. Jilid 3. Qaherah: Dar al-Aqidah.

Shamsuddin Kadir & Ain Muhammad. (2012). Rancang wang sejak jatuh cinta. Kuala Lumpur: PTS Millennia Sdn. Bhd.

Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa ibn Muhammad. (2016). Al-Muwafaqat. 2. Jeddah: Wizarah Syu’un al-Islamiyyah wa al-Awqaf wa al-Da’wah wa al-Irsyad.

Al-Shaukani, Muhammad ibn Ali ibn Muhammad. (t.t.). Fath al-qadir al-jami‘ bayna fanni al-riwayah wa al-dirayah min ilm al-tafsir. Jilid 4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Paizah Ismail, Mohd Anuar Ramli & Ahmad Badri Abdullah. (2013). Pengenalpastian elemen al-tasyabbuh (penyerupaan) dalam budaya perkahwinan masyarakat Islam kontemporari dalam rangka mempertahankan sunnah nabawiyyah. Dalam International Seminar on Sunnah Nabawiah (MUSNAD II) pada 4 Julai 2013, Jabatan al-Quran dan Hadith, Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Raudhatul Jannah. (2020). “Makna simbolis nasi ulam pada upacara adat pernikahan Melayu.” Jurnal SOMASI, 1(1), 40-52.

Sadigov, Turkhan. (2020). “Household overspending on marriage: the scale of the problem and government reactions around the world.” International Journal of Sociology and Social Policy, 40(11/12), 1509-1532.

Siti Zaleha Ibrahim & Noraini Mohamad. (2018). Elemen perbelanjaan yang sederhana sebagai wasilah merealisasikan maqasid al-syariah dalam perkahwinan. 4th Muzakarah Fiqh & International Fiqh Conference (MFIFC 2018) pada 17 October 2018. Kuala Lumpur.

Siti Zaleha Ibrahim, Mohd Faisal Mohamed & Phayilah Yama. (2019). “Elemen perbelanjaan dalam perkahwinan Melayu: Tinjauan hukum dari perspektif fiqh kontemporari.” Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 4(4), 12-18.

Strange, Heather. (1981). Rural Malay women in tradition and transition. New York: Praeger.

Suziyana Ismail. (2009). Pakaian tradisional dan perkahwinan. Selangor: Pustaka Anggerik Emas.

Syh Noorul Madihah Syed Husin, Raihanah Azahari & Asmak Ab Rahman. (2020). “The practice of al-ta’awun in the wedding expenditure of Malay-Muslim in Malaysia.” Pertanika – Journal Social Sciences of Humanities, 28(2), 1467-1484.

Syh Noorul Madihah Syed Husin, Raihanah Azahari & Asmak Ab Rahman. (2018). “Wedding expenditure by the Malay-Muslim community: An investigation into the sources expenditure.” International Journal of Academic Research in Business & Social Seceinces, 8(10), 481-499.

Todd Outcalt. (2009). Your beautiful wedding on any budget. Illinois: Sourcebooks Casablanca.

Yuliandi Kusuma. (2012). Post wedding photography: Panduan asas teknik fotografi dan olah gambar digital. Batu Caves: PTS Net Media.

Yusuf Muhd. (t.t.). Fotografi perkahwinan. Kuala Lumpur: SAM Synergy Media Sdn. Bhd.

Zaidan, Abd al-Karim. (2000). Al-Mufassal fi ahkam al-mar’ah wa al-bait al-muslim fi al-shari’ah al-Islamiyyah. Jilid 7. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.

Zaidan, Abd al-Karim. (2009). Al-Wajiz fi usul al-fiqh. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.

Zainorinyana Jamoran Yana & Vivien WC Yew. (2017). “Amalan rewang dalam masyarakat Jawa di Malaysia.” Malaysia Journal of Society and Space, 13(3), 53-64.

Zainunnisaa Abdul Rahman. (2007). “Mahar in Malaysia: The law revisited.” Shariah Law Reports, 4, 1-19.

Siti Noridayu Abd. Nasir. (2018). Percanggahan budaya Melayu dengan hukum Islam dalam adat perkahwinan di Malaysia. Dalam Latifah Abdul Latiff, Ros Aiza Mohd Mokhtar & Farah Laily Muda @ Ismail (Ed.), e-Proceedings International Conference on Civilisation Ethnicity and Islamic Heritage (i-STET 2018) pada 29-30 September 2018. Universiti Sains Islam Malaysia, Nilai.

Al-Zuhaili, Wahbah. (1997). Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu. 9. Beirut: Dar al-Fikr.

Downloads

Published

2022-06-28

How to Cite

Husin, S. N. M. S., Ab Rahman, . A. ., & Azahari , R. . (2022). Prioriti Dalam Perbelanjaan Urusan Perkahwinan Masyarakat Melayu Menurut Syarak (Priority In Marriage Expediture By Malays Society From Shariah Perspective). UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 9(2), 101–120. https://doi.org/10.11113/umran2022.9n2.552

Issue

Section

Islamic Studies