Kajian Akhlak dan Pengamalan Remaja Muslim Berdasarkan Kitab Jami’ Ulum Wal Hikam oleh Imam Ibnu Rajab Hanbali (A Study of Morals and Practices of Muslim Adolescents Based on Jami’ Ulum Wal Hikam by Imam Ibnu Rajab Hanbali)

Authors

  • Bal Ikhwan Khairulanwar Academy of Islamic Civilization, Faculty of Science Social and Humanities, Universiti Teknologi Malaysia, UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia
  • Aminudin Hehsan Center of Research for Fiqh Science and Technology (CFiRST), Ibnu Sina Institute, Universiti Teknologi Malaysia, UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia
  • Juhazren Junaidi Center of Research for Fiqh Science and Technology (CFiRST), Ibnu Sina Institute, Universiti Teknologi Malaysia, UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia
  • Mohd al-I’khsan Ghazali Center of Research for Fiqh Science and Technology (CFiRST), Ibnu Sina Institute, Universiti Teknologi Malaysia, UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia
  • Arieff Salleh Rosman Center of Research for Fiqh Science and Technology (CFiRST), Ibnu Sina Institute, Universiti Teknologi Malaysia, UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia
  • Farahwahida Mohd Yusof Center of Research for Fiqh Science and Technology (CFiRST), Ibnu Sina Institute, Universiti Teknologi Malaysia, UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2022.9n2.527

Keywords:

Moral, manners and adolescentsin in hadis

Abstract

Morality is an important identity that symbolizes the excellence and personality of a muslim youth. Without human morality there seems to be no value despite having property and high rank. Islam highly values the question of credibility and morality among its ummah. This study aims to identify the morals and practices of muslim students based on the hadis found in the book Jami’ Ulum Wal Hikam by Ibnu Rajab Hanbali. The first objective of this study is to analyse thematically on the hadis related to morality in the book Jami’ Ulum Wal Hikam while the second objective is to analyse the practice of behavior throught the formation of the morals of muslim students. This study is important to identify the level of practice among muslim students in Johor Bahru. This study utilizes library research by examining books related to the morals and manners. The researcher devided the hadis found in this book based on the categories and themes that correspond to the hadis. The second is to analyze students “practice based on hadis on the book Jami’ Ulum Wal Hikam” which is found in the book by Ibnu Rajab Hanbali. This study used a quantitative approach through a distribution of survey form. A total of 371 respondents were involved among students in levels four, five and six from a total population of 700 students in Johor Bahru. Data were analysed using the Statistical Package for the Social Science (SPSS). Finding for practice of behavior of adolescents showed a high average mean of 4.415 to 4.690. From the data and this analysis shows that the average moral practice among the Muslim secondary school student in this study is high and satisfactory.

References

Abdul Aziz Barghus (2005). Manhaj al-Dakwah fi al-Mujtama’ al-Muta’addid Wa al-Ajnas. Kuala Lumpur Research Centre UIAM.

Abdul Aziz Mohd Zain (1991). Syahadah Ibadah Asbiah. Petaling Jaya, Selangor: Dakwah Tempo Publishing.

Abdul Karim Zaidan (1987). Usul Dakwah. Beirut: al-Risalah Publisher.

Al-Ghazali, Muhammad Hamid (1990). Al-Janib Al-Athifi min Islam, Bath fi al-Khuluq wa al-Suluk wa al-Tasawwuf, Kaherah: Dar al-Dakwah.

Al-Nawawi (1994). al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Lin Nawawi. Saudi: Dar al-Siddiq.

Amin Abdul Aziz (2005). Fiqh dakwah, Studi atas berbagai prinsip dan kaedah yang harus dijadikan dalam dakwah Surakarta: Inter Media.

Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad (2009). Tafsir Fath Qadir. Terjemahan Amir Hamzah Fakhruddin dan Asep Saefullah. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam Atsar Enterprise.

Al-Thabari , Abu Ja’far Muhammad bin Jarir (2007). al-Thabari Terjemahan Ahsan. Jakarta Selatan: Pustaka Azzam.

Bassam Tibi (1997). Krisis Peradaban Moden Ghazali. Dakwah Kaherah, Nahdah Misr li at-Tabaa’h al- Nasyr wa al- Tauzi’.

Hanafi Hamdani (2015). Integriti Menurut Hadis Nabi :Kajian Terhadap Kakitangan UiTM Shah Alam. Tesis Sarjana. Jabatan Usuluddin Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya.

Hassan Al-Banna, Ab Mumin Abd Ghani, Siti Arni Basir (2013). Sistem Pengurusan Islam Yang Berkualiti Mampu Menjamin Kepuasan Pekerja: Satu Realiti Dan Cabaran Masa Hadapan. Global Jurnal Al-Thaqafah 3(1), 63-84.

John G. Orme and Terry Combs Orme (2009). Multiple Regression With Discrete Depente Variable. Oxford. University Prees.

J Hassan, SA Safar (2010). Pembinaan Kecermelangan Diri Pimpinan Pelajar Menerusi Peglibatan Dalam Aktiviti Kokurikulum di Universiti Teknologi Malaysia, Skudai. Retrieved from http://eprints. utm. my/10788/1 Access date: 19 ogos 2021

Jamiah Manap. et al. (2005). Pemantapan Nilai Integriti Individu Sebagai Teras Pembangunan Staf Berkualiti. Seminar Kebangsaan Sumber Manusia. Universiti Teknologi Malaysia. 2&3 Februari (2005). Johor Bahru.

Mansur (2009). Pendidikan Anak Usia Dini dalam Islam. Kuala Lumpur: Pustaka Fajr

Mohd Romzi Omar (2009). Sirah Nabawiyyah . Kuala Lumpur: Yayasan Dakwah Islamiah

Mohd Natsir (1987). Fiqh Dakwah. Jakarta: Dewan Dakwah Indonesia.

Mohd Syafa’ Habib (1992). Pedoman Dakwah. Jakarta: Penerbit Wijaya.

Muslim Nurdin (1995). Moral dan Kognisi Islam. Jakarta: Alfabeta publishing.

Mustafar Haji Ali (2009). Aplikasi Berkesan Membangun Ummah. dlm. Mustafar Ali dan Adnan Mad Junoh (Pynt). ). Integriti Dan Islam: Aplikasi Berkesan dan Membangun Ummah halaman 91-114. Kuala Lumpur: Institusi Integriti Malaysia.

Nooh Gadut. (2009). Peranan Keluarga Dalam Pembentukan Keluarga Berintegriti. Mutafa Ali dan Adnan Mad Junoh(Pnyt). Integriti Dan Islam: Aplikasi berkesan Dan Membangun Ummah. Kuala Lumpur: Institusi Integriti Malaysia.

Nur Riza Mohd Suradi, Nur Atiqah Alias, Zalina Mohd Ali dan Norkisme Zainal Abidin (2015). Tanggapan dan Faktor Penentu Pemilihan Makanan Halal dalam Kalangan Ibu-Bapa Muslim. Perseption and Determining Factor Towards the Selection of Halal Food Among Muslim Parents. Journal of Quality Measurement and Analysis, 11 (1), 75-88.

Palanski & Yammarino (2007) Integrity and Leadership: Clearing and Confusion. European And Management Journal 21,171-184.

Palanski & Yammarino (2009) Integrity and Leadership: A Multi- Level Conseptual And Framework. The Leadership Quaterly. 20(3), 405-420.

Ramli, Mohd Anuar, Jamaluddin, Muhammad Aizat (2012). Prinsip Hubungan Sosial bagi Menangani Konflik dalam Masyarakat Malaysia Berteraskan Islam. 5, 51-52.

Rozain Syukor Mansor (2011). Dakwah dan Teknologi Maklumat . Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Sayyid Qutb (2002). Tafsir Fil Zilalil Quran. Terjemahan oleh: Yusoff Zaky Haji Yakob. Kelantan: Pustaka Aman Press Sdn Bhd.

Sayyid Mohd Noh (2007). Dakwah Fardiah. Solo: Era Entermadia publishing.

Shamsul Arifin (2004) Islam Ditinjau dalam Aspek Pendidikan Tarbiyatuna. 8, 107-129.

Sukanto (1994) Paket Moral Islam, Menahan Nafsu Daripada Hawa. Solo: Penerbit Maulana Offset .

Yusuf Qardawi (1991) al-Rasul Wal I’lm. Beirut: Muassasah Risalah..

Yusuf Haji Othman (2009). Menghayati Makna Integriti Dari Perspektif Islam. dlm. Mustafar Ali dan Adnan Mad Junoh (Pynt). Integriti Dan Islam: Aplikasi berkesan Dan Membangun Ummah. Kuala Lumpur. Institusi Integriti Malaysia.

Zainal Yang (2003). Nilai, Etika dan Budaya Kerja Dalam Pentadbiran Sektor Awam Di Malaysia Dari Perspektif Islam (Satu Imbasan Kembali Tinjauan Karya). Jurnal Pengurusan Awam. 2(1), 45-67.

Downloads

Published

2022-06-28

How to Cite

Khairulanwar, B. I. ., Hehsan, A. ., Junaidi , J. ., Ghazali, M. al-I. ., Rosman, A. S. ., & Mohd Yusof, F. . (2022). Kajian Akhlak dan Pengamalan Remaja Muslim Berdasarkan Kitab Jami’ Ulum Wal Hikam oleh Imam Ibnu Rajab Hanbali (A Study of Morals and Practices of Muslim Adolescents Based on Jami’ Ulum Wal Hikam by Imam Ibnu Rajab Hanbali). UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 9(2), 73–83. https://doi.org/10.11113/umran2022.9n2.527

Issue

Section

Islamic Studies