Kedudukan Bahasa Arab dalam kalangan Masyarakat Kadazandusun Muslim di Daerah Ranau (The Position of Arabic Language in the Muslim Kadazandusun Society of Ranau District)

Authors

  • Mohd. Taqwudin Mohd. Yazid Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah, 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
  • Suraya Sintang Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah, 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
  • Asiah Abas Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa, Universiti Malaysia Sabah, 88400 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2022.9n2.512

Keywords:

Perception, Religious Life, Kadazandusun Society, Arabic Language

Abstract

The arrival of Islam in Ranau district has brought about significant effects on the variety of religious lives led by the local people, specifically the Kadazandusun society. The Kadazandusun people who accepted Islam as a way of life uses Arabic due to a reciprocative relationship among Islam, the Arabic language and the local cultures. This study attempted to determine the position of the Arabic language among the muslim Kadazandusun through an investigation of the reciprocative relationship of the three factors mentioned previously on the use of Arabic language.  The first objective of the study is to identify the purposes of using Arabic in the daily life of the muslim Kadazandusun people. In addition to that, the second objective is to discern the perceptions of the muslim Kadazandusun people on the use of Arabic.   The quantitative study utilised a survey questionnaire as a data collection instrument, and the data were analysed descriptively using frequency and percentages. Data collection was based on random sampling involving 392 respondents among the muslim Kadazandusun in Ranau, which comprised people of various backgrounds. Findings reveal that Arabic is solely used for religious purpose and not in daily communication, and the perception of the people on Arabic is very favourable.  It is recommended that future studies be conducted to understand how Arabic language learning modules for religious purposes can be improved by taking into account suggestions from the local Kadazandusun society.

References

Adnan, H., & Hamdan, M. (2013). Malaysia’s 13th general election in Sabah: Factors determining the winners. Jebat: Malaysian Journal of History, Politics & Strategy, 40(2), 93-112.

Chong Shin, Hendrikus Mangku & James T. Collins. (2018). Pemilihan Bahasa Komuniti Penan Muslim di Sarawak. GEMA Online Journal of Language Studies, 18(4), 61-80

Clayre, B.M. (1970). Focus: A Preliminary Survey of Some Language of Eastern Malaysia. The Sarawak Museum Journal Vol. XVIII (36-37): 193-219

Dayu Sansalu. (2008). Kadazandusun di Sabah: Pendidikan dan Proses Pembangunan: 1881-1967. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Ehala, M. (2010). Ethnolinguistic vitality and intergroup processes. Multilingua, 29, 203- 221.

Fatimi S. Q. (1963). Islam comes to Malaysia. Singapore: Malaysian Sociological Research Institute Limited.

Fishman, Joshua A. (1972). The Relation between Micro and Macroociolinguistics in the Story of “Who Speaks What Language to Whom and When” Social Change oleh Anwar D. Dil. California: Standford University Press.

Hamidun b. Udin. (1992). Masyarakat Kadazan/Dusun di Daerah Ranau: Kajian Identiti dan Interaksi antara Agama. Latihan Ilmiah. Universiti Malaya. (Tidak Diterbitkan).

Hayati Lateh, Mohammad Fadzli Jaafar, Mohammed Azlan Mis & Norsimah Mat Awal. (2013). Pilihan Bahasa di Sempadan Malaysia-Thailand berdasarkan Analisis Domain. Jurnal Linguistik, 17(2), 91-100

Jaffar, M.N., Hameed, K.R.A. & Ahmad, A. (2013). Bahasa Arab Untuk Tujuan Agama: Analisis Keperluan Pelajar Sarjana Muda Bahasa Arab dan Komunikasi di Universiti Sains Islam Malaysia. ‘Ulum Islamiyyah Journal, Jun (10), 19-29.

Japiun Madisah. (1986). Tatacara Adat Istiadat dan Kebudayaan Kadazan. Kota Kinabalu: Sikuk Publication.

Joanes J., Ahmad Soffian A., Goh X. Z. & Kadir S. (2014). Persepsi & Logik. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Kamarul Shukri Mat Teh, Norasyikin Osman, & Siti Salwa Mohd Noor. (2012). Eksplorasi penggunaan strategi metafizik ke arah penjajaran tipologi SPB. In Kamarul Shukri Mat Teh, Zulazhan Ab. Halim, Mohd Shahrizal Nasir, & Nurazan Mohmad Rouyan (Eds.), Dinamika pendidikan bahasa Arab: Menelusuri inovasi profesionalisme keguruan (pp. 115–127). KualaTerengganu: Penerbit Universiti Sultan Zainal Abidin.

Jabatan Perangkaan Malaysia. (2015). Buku Tahunan Perangkaan Sabah 2014.

Lily Hanefarezan Asbullah, Maimun Asha Lubis, Asnida Aladdin & Musab Sahrim. (2018). Tahap Motivasi Holistik, Intrinsik dan Ekstrinsik terhadap Pembelajaran Kosa Kata Bahasa Arab dalam kalangan Graduan Universiti Awam. Asia Pacific Journal of Education. 33, 75-93

Mohd Shahrizal Nasir, Muhammad Sabri Sahrir dan Mohd Firdaus Yahaya. (2015). Tinjauan Persepsi Pembelajaran Bahasa Arab untuk Tujuan Ibadah Sebagai Satu Keperluan bagi Masyarakat Muslim Awam di Malaysia. Asia Pacific Journal of Educators and Education, 30, 51-72

Mohd Shahrizal Nasir. (2013). Ke arah pemerkasaan bahasa al-Quran. Buletin Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), 28–30.

Mohd Shahrizal Nasir, & Kamarul Shukri Mat Teh. (2012). Pemanfaatan kosa kata Arab dalam bahasa Melayu: Satu analisis perbandingan dari sudut semantik. International Conference on Social Sciences and Humanities, Universiti Kebangsaan Malaysia, 12–13 December.

Mohd. Taqwudin Mohd. Yazid. & Veronica Petrus Atin. (2019). Similarities and Differences: A Preliminary Comparative Study of Arabic and Kadazandusun Phonology. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(2), 804–817.

Mohd. Taqwudin Mod. Yazid, Veronica Petrus Atin & Saidatul Nornis Hj. Mahali. (2020). Gangguan Bunyi Bahasa Kadazandusun dalam Sebutan Arab oleh ETnik Kadazandusun di Ranau, Sabah. MANU, 31(2), 69-96

Muhiddin Yusin. (1990). Islam di Sabah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Nizwan Musling (2014). Tahlil al-Haajat al-Lughawiyyah al-Shai’ah fi Mawaqif al-Tawasul al-Shafahi bi al-Lughah al-‘Arabiyyah li Saiqii Saiyyaraot al-Ujrah bi KLIA, Unpublished MA Dissertation. Universiti Sains Islam Malaysia.

Mohd Nizwan Musling & Mohd. Taqwudin Mohd. Yazid (2019). Analisis Keperluan Komunikasi Arab Kerjaya untuk Staf Perpustakaan. International Journal of Humanities, Philosophy, and Language. 2(7), 107-119

Najjah S.A.R, Ahmad M.I & Kaseh A.B. (2015). Analisis Keperluan Bahasa Arab untuk Tugasan Rasmi Anggota Tentera Malaysia di Negara Arab. International Journal of Language Education and Applied Linguistics (IJLEAL). (3), 79-90.

Noor Aina Dani & Mhd. Amin Arshad. (2004). Teori dan Realiti Perubahan Bahasa: Daripada Bahasa Ibunda Kepada Bahasa Melayu. Jurnal Bahasa, 4(3), 409-451

Noor Aina Dani. (2007). Pengantar Psikolinguistik. Siripenataran bahasa dan sastera. Sasbadi.

Noor Aina Dani & Syeril Patrisia Kining. (2016). Impak Dialek Melayu Sabah ke atas Bahasa Ibunda Generasi Muda Etnik Kadazandusun. International Journal of the Malay World and Civilisation (Iman) 4(2), 45-55

Noor Aina Dani, Norazlina Mohd. Kiram, Mohd. Ariffin Mohd. Arif, Kamarlin Ombi, Roslan Suhailin, Sharil Nizam Sha’ri and Daisy Paul. (2019). Endangered Intergenerational Language Transmission: Evidence from the Indigenous Dusun Society of Sabah, Malaysia. Pertanika J. Soc. Sci. & Hum. 27 (1), 1 - 12

Riduan Makhtar, Siti Aisah Zailani & Abd Ganing Laekang. (2019). Pemilihan Bahasa dalam Masyarakat Semai di Kampung Serigala, Hulu Selangor. E-Prosiding Persidangan Antarabangsa Sains Sosial dan Kemanusiaan. Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Rosni Samah. (2009). Isu pembelajaran bahasa Arab di Malaysia. Nilai: Penerbit Universiti Sains Islam Malaysia.

Sa’adah Ma’alip. (2014). Pemilihan Bahasa: Proses Peralihan Bahasa Masyarakat Orang Asli Che Wong. Jurnal Melayu, Jil. 12(1), 32-43

Sa’adah Ma’alip. (2015). Pemilihan Bahasa dalam Komunikasi di Laman Sosial. Jurnal Komunikasi Malysian Journal of Communication, 31 (2), 231-246

Saif@Shaiffudin Hj. Daud. (2010). Transformasi Sosial Menerusi Islamisasi di kalangan Orang Dusun di Ranau, Sabah. Kota Kinabalu: Jabatan Cetak Kerajaan, Sabah, Malaysia

Sobi@Mohd Sobi Hadipin. (2020). Komunikasi Personal [mesej Whatsapp].

Suraya Sintang. (2003). Penganutan Agama Islam dan Kristian di kalangan Masyarakat Kadazandusun di Sabah. Jurnal Usuluddin, Bil. 18, 59-80

Suraya Sintang. (2013). Kehidupan Beragama Masyarakat Kadazandusun. Cetakan Kedua. Kota Kinabalu: Penerbit Universiti Malaysia Sabah.

Weber, G. (1991). Beberapa Catatan tentang Kemerosotan dan Kejatuhan Bahasa. Dlm. Jurnal Dewan Bahasa, 35(4), 296-310

Wurm, S. A., & Hattori, S. (1981). Language atlas of the Pacific area, part 1 and 2. Canberra, Australia: Australian National University.

Yap Beng Liang. (1985). The Dusun world-view. Dlm. Mohd. Taib Osman (pnyt.). Malaysian world-view. Southeast Asian Studies. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Yusri, I., & Chik, A.R. (2016). Al-Haajaat Al-Lughawiyyah lil- ‘Amilin bil-Majal al-Diplomasiy. Majallah al-Dirasaat al-Lughawiyyah wa al-Adabiyyah. Dec. (3), 54-78.

Downloads

Published

2022-06-28

How to Cite

Mohd. Yazid, M. T., Sintang, S., & Abas, A. (2022). Kedudukan Bahasa Arab dalam kalangan Masyarakat Kadazandusun Muslim di Daerah Ranau (The Position of Arabic Language in the Muslim Kadazandusun Society of Ranau District). UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 9(2), 39–57. https://doi.org/10.11113/umran2022.9n2.512

Issue

Section

Islamic Studies