Ijtihad Semasa Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Konsep Dan Keperluannya (Current Ijtihad In Malaysia: A Review On Its Concept And Urgency)

Authors

  • Muhammad Ikhlas Rosele Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
  • Khairul Azhar Meerangani Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka
  • Muhammad Safwan Harun Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
  • Mohd. Farhan Md. Ariffin Akademi Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, Johor

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2021.8n3.501

Keywords:

Ijtihad, Kontemporari, Keperluan, Perkembangan Semasa, Ijtihad, contemporary, urgency, current development

Abstract

The changing of times is something that irresistible. These developments affect many aspects of human life. Furthermore, many issues arise in line with current developments that require Islamic legal answers. Therefore, a current form of ijtihad is very necessary. Thus, this study will examine the concept of current ijtihad and its urgencies nowadays. The study was conducted using a qualitative approach, the library data were used fully and analyzed inductively and deductively. The results of the study have outlined the current concept of ijtihad, its form, needs and approach. It is an important thing to underline in performing current ijtihad, especially in the Malaysian context.

Author Biographies

Muhammad Ikhlas Rosele, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Pensyarah Kanan, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Khairul Azhar Meerangani, Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka

Pensyarah Kanan, Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi MARA Cawangan Melaka

Muhammad Safwan Harun, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Pensyarah Kanan, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Mohd. Farhan Md. Ariffin, Akademi Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, Johor

Pensyarah Kanan, Akademi Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, Johor

References

Al-Asfahani, Mahmud bin ‘Abd al-Rahman (1987). Bayan al-Mukhtasar Syarh Mukhtasar Ibn al-Hajib. Jeddah: Dar al-Madani.

Doniach, N. S. (ed.) (1972). The Oxford English-Arabic Dictionary of Current Usage. London : Oxford University Press.

‘Abd al-Rauf Muhammad Amin (2014). Dawabit al-‘Amal bi Maqasid al-Syari’ah fi al-Mumarasat al-Ijtihadiyyah. JICSA, 3(2), 1-38

Osman Khalid (et. al.)(eds.). (2006). Kamus Besar Arab-Melayu Diwan. Selangor : DAWAMA Sdn. Bhd.

Ahmad Mokhtar ‘Umar (2008). Mu’jam al-Lughat al-‘Arabiyah al-Mu’asirah. Al-Qahirah: ‘Alim al-Kutub.

Al-Raysuni, Ahmad bin ‘Abd al-Salam (ed.) (2014). al-Tajdid al-Usuli: Nahu Siyaghah Tajdidiyah li ‘Ilm Usul al-Fiqh. Herndon: al-Ma’ahad al-‘Alami li al-fikr al-Islami.

Ahmad Thalbi (1981). Tarikh al-Tasyri’ al-Islami wa Tarikh al-Nizam al-Qada’iyah fi al-Islam. Al-Qahirah: Maktabah al-Nahdah al-Misriyah.

Ngainun Naim, M. H. I. (2006). Sejarah Pemikiran Hukum Islam. Surabaya : eLKAF.

Al-Syaukani, Muhammad ‘Ali (2003). Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min ‘Ilmi al-Usul. Dimasyq: Dar Ibn Kathir.

Al-Asyqar, Umar Sulaiman (1982). Tarikh al-Fiqh al-Islami. Kuwait: Maktabah al-Falah.

Al-Qattan, Manna’ (2001). Tarikh al-Tasyri’ al-Islami. Al-Qahirah: Maktabah Wahbah.

Al-Sabuni, Abdurrahman & Khalifah ba Bakr (1982). Al-Madkhal al-Fiqhi wa Tarikh al-Tasyri’ al-Islami. Al-Qahirah: Dar al-Tawfiq al-Namuzajiyah.

Al-Mubarakfuri, Safi al-Rahman (2004). Al-Rahiq al-Makhtum. Riyad: Dar al-Salam.

Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim (1423H). I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin Masyhur. Kerajaan Arab Saudi : Dar Ibn al-Jawzi.

Syufa’at (2005). Hegemoni Politik dan Tertutupnya Pintu Ijtihad. Ibda’, 3(1), 78-92.

Al-Khatib, ‘Abdul Karim (1984). Sad Bab al-Ijtihad wama Tarattaba ‘alaih. Bayrut: Mu’assasah al-Risalah.

Rahimin Affandi A. R. (1993). Ijtihad: Satu Analisis Perbandingan. Jurnal Syariah, 1(2), 153-162.

al-Qaradawi. (1996). Al-Ijtihad fi Syari‟at al-Islamiyah. Kuwayt: Dar al-Qalam

Ibn Manzur (1972). Lisan al-`Arab. Bayrut: Dar al-Fikr.

Al-Ghazali (t.t.). Al-Mustasfa Min `Ilm al-Usul. Bayrut: Dar al-Fikr.

Al-Syatibi, Abu Ishaq (1999). Al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah. Bayrut: Dar al-Ma`rifah.

Ade Fariz F. (2008). “Ijtihad Istislahi (Kajian Alternatif Dalam Penerapan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia)”. Hukum Islam VIII, 1, 27-40.

Jaya, Asafri Bakri (1994). Konsep Maqasid al-Syari’ah Menurut al-Syatibi dan Relevansinya dengan Ijtihad Hukum Dewasa Ini. Tesis PhD dalam Ilmu Agama Islam, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Mohd Anuar Ramli & Mohammad Aizat Jamaludin (2012). “Aplikasi Ijtihad Kontemporari Dalam Menangani Isu-isu Halal Semasa.” dlm Mohd Yakub @ Zulkifli Bin Mohd Yusoff et al. Dimensi Kontemporari Dalam Pengajian Islam. Kuala Lumpur: APIUM.

Muchlis Bahar (2001). Metode Ijtihad al-Qaradawi dalam Masalah-Masalah Kontemporer. Tesis PhD dalam Ilmu-ilmu Agama, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Al-Raysuni, Ahmad (1995). Nazariyah al-Maqasid ‘inda al-Imam al-Shatibi. USA: al-Ma’had al-‘Alami li al-Fikr al-Islami.

Jaser ‘Audah (2013). Al-Ijtihad al-Maqasidi fi al-Tasawwur al-Usuli ila al-Tanzil al-‘Amali. Bayrut: al-Syabkah al-‘Arabiyah.

Husnul Fatarib (2007). Ijtihad Individual dan Kolektif: Solusi Metodologis Persoalan Hukum Islam Kontemporer. TAPIS, 7(1), 1-14.

‘Arif ‘Izzuddin Hamid Hasunah (2005). Al-Manhaj al-Ijtihad al-Fiqhi al-Mu’asir. Tesis PhD fiqh dan usul, Fakulti Pengajian Tinggi, Universiti Jordan.

Paizah Hj. Ismail & Mohd Anuar Ramli (2013). “Relevansi Mazha Syafi’i Dalam Menangani Persoalan Semasa di Nusantara.” Dalam Prosiding Seminar Isu Kontemporari dalam Mazhab Shafi’i, Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei, Mei 2013.

Mohd. Saleh Ahmad (2005). Risalah Ahkam. Petaling Jaya: Intel Multimedia and Publication.

Wahbah al-Zuhayli (2003). Ijtihad Baru Fiqh: Titik Tolak & Aliran-Alirannya (al-Hasani, Basri Ibrahim, terj). Johor : PERNIAGAAN JAHABERSA.

Hadi Mutamam, H. (2007). Ijtihad al-Ilmi al-‘Ashri. MAZAHIB IV, 2, 102-113

Al-Halwu, ‘Ubay Ayyub Muhammad (2014). Al-Ijtihad al-Mu’asir wa Dawabituhu. Majallah al-Jami’ah al-Islamiyyah li al-Dirasat al-Islamiyyah, 22(2), 537-554.

Umamah, ‘Adnan bin Muhammad (1433H). al-Tajdid fi al-Fikr al-Islami. Al-Dammam: Dar Ibn al-Jawzi.

Al-Jawziyyah, Ibn al-Qayyim (1423H). I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Al-Dammam: Dar Ibn al-Jawzi.

Al-Zarqa, Mustafa Ahmad (1998). Al-Madkhal al-Fiqhi al-‘Am. Dimasyq: Dar al-Qalam.

Al-Ramili, ‘Abd al-Hakim (2016). Taghayyur al-Fatwa fi al-fiqh al-Islami. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Ramili, ‘Abd al-Hakim (2011). Taghayyur al-fatwa bi Taghayyur al-Ijtihad. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Zaki, ‘Ala al-Din (2013). Mafhum al-Ijtihad al-Siyasi wa Dawabituhu. Majallah al-Bayan, al-Taqrir al-Irtiyadi, 5; 43-63.

Al-Zuhayli, Wahbah (2011). Al-Ijtihad fi ‘Asrina Hadha min Haith al-Nazariyyah wa al-Tatbiq. Majallah al-Dirasat al-’Alam al-Islami, 1-4 (2), 1-9.

Muhammad Ikhlas R. (2017). Analisis Elemen al-Hajah dalam Pembiayaan Peribadi. Jurnal UMRA, UTM, 4(3), 43-51.

Khairul Azhar M. (2016). “Isu semasa terhadap hubungan sosial dengan non-Muslim di Malaysia daripada perspektif hukum Islam.” Tesis ijazah doktor falsafah yang tidak diterbitkan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Ummi Farahin Y., et. al. (2018). Amalan Penentuan Kadar Uruf Pemakaian Emas Perhiasan Di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Selangor. Labuan e-Journal of Muamalat and Society, 12, 89-100.

Nor Fahimah M. R., Shamsiah M. & Noor Sakinah S. (2018). A Comparison of Speculation and Hedging in Derivative Markets. Gading Journal for Social Sciences, 21(1), 1-10.

Kasdi, A. (2019). Reconstruction of Fiqh Nusantara: Developing the Ijtihad Methodology in Formulating Fiqh from Indonesian Perspective. QIJIS: Qudus International Journal of Islamic Studies, 7 (2), 239-266.

Downloads

Published

2021-10-26

How to Cite

Rosele, M. I., Meerangani, K. A., Harun, M. S., & Md. Ariffin, M. F. (2021). Ijtihad Semasa Di Malaysia: Tinjauan Terhadap Konsep Dan Keperluannya (Current Ijtihad In Malaysia: A Review On Its Concept And Urgency). UMRAN - Journal of Islamic and Civilizational Studies, 8(3), 15–28. https://doi.org/10.11113/umran2021.8n3.501