Pelaksanaan Tarbiah Islamiah Pada Zaman Rasulullah s.a.w di Mekah dan Madinah: Satu Sorotan (The Implementation of Islamic Education during Prophet Muhammad s.a.w Era in Mecca and Medina: A Review)

Authors

  • Muhammad Zulazizi Mohd Nawi Fakulti Sains Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris, 35900, Tanjung Malim, Perak

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2020.7n3.430

Keywords:

Islamic Education, Prophet Muhammad s.a.w Era, Mecca and Medina

Abstract

Islamic education is a continuation of the field of human education. The early generation of Muslim, they were born not only excellent both faith and morals even both life in this world and the hereafter. This is due to the acceptance of Islamic education from the prophet. Therefore, this study discusses the implementation of Islamic education for two famous places in the Arabian Peninsula namely Mecca and Medina besides tracing the impact of the abandonment of Islamic education civilization in the reign of the Prophet Muhammad s.a.w, which is the starting point for a new transformation of education methodology. This paper also explores each Islamic education in the era of the Prophet Muhammad s.a.w which is relevant to the context of contemporary education in particular to develop the spiritual and humanity in society. This study is a qualitative study with data collection based on library research. The results of the study through document analysis. This article finds the phases that occur of Islamic education is based on its own time pattern besides having syllables and scope of standard and integrated pedagogical. The progress in Islamic education can also be seen after migration (hijrah) when the mosque becomes a formal place in the field of Islamic education. Thus, it is hoped that Muslims can take lesson from Islamic education that the Messenger of Allah carried especially his sacrifice and struggle.

References

Abd Hakim, A., dan Mubarok, J. (2004). Metodologi Studi Islam. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset

Abdul Rahman, A., D. (2019, Mei 11). Suspek liwat pelajar tahfiz akhirnya ditangkap. Berita Harian. Retrieved from https://www.bharian.com.my/berita/kes/2019/05/562578/suspek-liwat-pelajar-tahfiz-akhirnya-ditangkap

Ahmad Amin. (1975). Fajr al-Islam. Kairo: Maktabat al-Nahdhat al-Mesriah

Ahmad, L., H. (2014). “Persepsi Pelajar terhadap Kurikulum Pendidikan Islam Politeknik dalam Pembentukan Sahsiah Muslim”. Jurnal Pendidikan Malaysia, 39(2), 133-140.

Ahmad, M., H., A. (2018). Penjagaan Al-Quran: Kajian Perbandingan Literatur. 4th International Conference On Islamiyyat Studies 2018 18th-19th September 2018. Tenera Hotel. Bandar Baru Bangi.Selangor. Organized By Faculty Of Islamic Civilisation Studies. International Islamic University College Selangor, Malaysia, E-Proceeding, 818-829, eISBN Number : 978-967-2122-53-1

Al-Buti, Said Ramadhan. (1991). Fiqh Sirah Nabawiyah. Beirut: Darul Fikri

Al-Faruqi, Ismail R. dan Al-Faruqi, Lois Lamnya. (1992). Atlas Budaya Islam. Mohd. Ridzuan Othman, Mohd. Sidin Ishak dan Khairuddin Harun (penterjemah)]. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 12.

Al-Isfahani, Abu Nuaim. (1974). al-Hilyah al-Awliyat. Beirut: Dar al-Kutub

Al-Iskandari, Ahmad dan Musthofa Inani. (1952). Al-Wasit Fi Al-Adab Al-'Arabi wa Tarikhi. Kairo: Dar al-Ma’arif.

Al-Mubarakfuri, S. (1979). Ar-Rahiq al-Makhtum: Sirah Nabawiyah. Putrajaya: Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia (YADIM).

Al-Musanna. (2011). Pembentukan Dan Perkembangan Pendidikan Pada Masa Nabi. Jurnal Ilmiah Didaktika, Xi (2), 343–358.

Al-Naqib, (1984). Buhuth fi al-Tarbiyah al-Islamiyah. Jil. 2. Kaherah: Dar al-Fikr

al-Qurashi, B., S. (2009). Al-Nizam al-Tarbawi fi al-Islam Dirasatun Muqaranah. t.tp.: Darul Ta’aruf li al-Matbu‘ah.

Al-Tabari, Abu Ja’far Muhammad Ibn Jarir. (1997). Tarikh al-Tabari (edisi kedua). Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Al-Umari, A., D. (1989). Madinah Society. Jilid 1, Terj. Huda Khatab. International Islamic Publishing House

Al-‘Usairy, A. (2003). Sejarah Islam: Sejak zaman Nabi Adam hingga abad XX. Jakarta: Eka Sarana.

Aminah, N. (2015). Pola Pendidikan Islam Periode Khulafaur Rasyidin. Jurnal Tarbiya, 1, 31–46.

Anis, M., Y. (2015). Bahasa Arab Di Wilayah Hijaz Arab Saudi: Kajian Geografi Dialek. Prosiding Universitas Indonesia International Seminar Of The Middle East (Ui Isme). Jakarta: FIB UI, 110–128.

Baharin, B., H. (2019, November 11). Dua pelajar tahfiz mengaku tidak terbabit amang seksual. Berita Harian. Retrieved from https://www.bharian.com.my/berita/kes/2019/11/627288/dua-pelajar-tahfiz-mengaku-tidak-terbabit-amang-seksual Access date: 8 Disember 2019

Abu Ghuddah, A., F. (2015). Ar-Rasul al Mu‟allim wa Asalibuhu fi at Ta‟lim. Jakarta: Armasta.

Hadiyanto, A. (2011). Makkiyyah-Madaniyyah: Upaya Rekonstruksi Peristiwa Pewahyuan. Jurnal Studi Al-Qur'an, 7(1), 1-22

Hafiddin, H. (2015). Pendidikan Islam Pada Masa Rasulullah. Jurnal Tarbiya, 1(1), pp. 17–30. Retrieved from http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jurnal-tarbiya/article/view/135/pdf_2 Access date: 20 Mei 2019

Hj. Ahmad, A., B. (2006). Sejarah Pendidikan Pada Zaman Rasulullah s.a.w. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Haris, A. (2006). Nabi Muhammad s.a.w dan Reformasi Masyarakat Arab. Kontekstualita: IAIN STS Jambi

Hassan, K. (2019, November 03). Tangani gejala sosial melalui pendekatan bersepadu. Berita Harian Online. Retrieved from https://www.bharian.com.my/rencana/agama/2019/11/624591/tangani-gejala-sosial-melalui-pendekatan-bersepadu Access date: 15 Disember 2019

Husein, S. (2018). POLA PENDIDIKAN ISLAM MASA RASULULLAH SAW (Kajian Historis Pola Pendidikan Islam Masa Rasulullah Fase Mekkah dan Madinah Serta Konstribusinya Pada Pendidikan Islam Masa Kini). Available at: https://fitk.iainambon.ac.id/pai/artikel-ilmiah/>. Access Date: 11th June 2020.

H. Abuddin Nata. (2011). Sejarah Pendidikan Islam (Edisi Pertama). Jakarta: KENCANA.

H. Abuddin Nata. (2014). Sejarah Pendidikan Islam (Edisi Kedua). Jakarta: KENCANA.

Ibhrim, Z. B. (2014). Metod Sejarawan Islam Awal Dan Pertengahan. Retrieved from: https://adoc.tips/download/metod-sejarawan-islam-zaman-awal-dan-pertengahan-zuriani-bin.html> Access Date: 6th Jun 2018.

Ibnu Hisham, Abu Muhammad Abdul Malik. (1991). Sirah Nabawiyyah Ibnu Hisham. (Vol. 1). Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi, 199

Ibnu Katsir, Ismail bin Kathir. (2008). Tafsir Ibnu Katsir [‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdurrahman Ishaq Alu Syaikh (penterjemah), Jilid. 8]. Sumatera: Pustaka Imam asy-Syafi’i.

Iqbal, M. (2015). Pendidikan Islam Pada Periode Rasulullah Mekkah Dan Madinah. Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosial Agama (JIPSA), 15(17), 6

Iskandar dan Najmuddin. (2013). Pola Pendidikan Islam Pada Periode Rasulullah di Mekkah dan Madinah. LENTERA, 13(3), 67-72

Ismail, M., T. dan Abidin, Z. (2017). Kontekstualisasi Hijrah Sebagai Titik Tolak Pembaharuan Pendidikan. SUHUF, 29(1), 50-65

Jasmi, K. A. dan Che Noh, M. A. (2013). Sejarah, Kaedah, serta Model Pengajaran dan Pembelajaran al-Quran (History, Methods, and Models of Teaching and Learning of the Quran) in Bengkel Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) al-Quran SRA JAWI (Remedial and Enrichment Workshop for Teaching and Learning Quran SRA JAWI) at Lecture Hall, Masjid Negara, Jalan Perdana 50480, Kuala Lumpur on 28-29 October 2013, 1-17.

Zamhari, A. (2019). Kes rogol juvana naik kerana mudah dapat bahan lucah - polis. (2019, Oktober 25). Malaysiakini. Available at: <https://www.malaysiakini.com/news/497327>.Access Date: 9 November 2019

Kinnany. (1980). “Producing teachers for Islamic Education” di dalam Curriculum and Teacher Education. Jeddah: King Abdul Aziz University

Khafaji, Muhammad Abdul Mun’im. (1973). Al-Syi’r al-Jahily. Bairut: Dar al-Kitab.

Latib, S. (2018).Suspek sering bawa balik pelajar tahfiz. Berita Harian. Retrieved from https://www.bharian.com.my/berita/kes/2018/03/399508/suspek-sering-bawa-balik-pelajar-tahfiz Access Date: 11 November 2019

Bernama.(2019) Lebih 100 bayi dibuang setiap tahun di Malaysia. (2019, April 05). Sinar Harian. Available at: <https://www.sinarharian.com.my/article/21820/BERITA/Nasional/Lebih-100-bayi-dibuang-setiap-tahun-di-Malaysia> Access Date: 13 Oktober 2019

Mahmud Yunus. (2008). Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Mazhar, M., Y. (1993). Organisasi Kerajaan Pimpinan Rasulullah s.a.w, Terj. Khalil Mohd Zain dan Md Yunus Md Said. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Pustaka

Miswar. (2015). Praktek pendidikan Nabi Muhammad saw. Ihya al 'Arabiyah, 5 (1), 50-59

Mohammad, G. (Ed.). (2014). The Religious Architecture of Non-Muslim Communities Across the Islamic World (Vol. 3). Netherlands, Leiden: Brill.

Mohd Yusuf Ahmad. (2000). Sejarah dan Kaedah Pendidikan al-Quran. Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya.

Nizar, Samsul. (2005). Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam: Potret Timur Tengah Era Awal dan Indonesia. Ciputat: Quantum Teaching

Nizar, S. (2011). Sejarah Pendidikan Islam. Jakarta: Karisma Putra Utama

Omar, R., Shamli, N., A. dan Shahid, S. (2014). Metodologi Pengajaran Dan Pembelajaran Menurut Perspektif Islam : Kebitaraan Pendekatan Rasulullah S.A.W Sebagai Pendidik. Konvensyen Kebitaraan Junjungan Mulia 2014 (INSAN2014), Gerik, Perak, 3 April 2014, 1-17. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/327673525_Metodologi_Pengajaran_dan_Pembelajaran_Menurut_Perspektif_Islam_Kebitaraan_Rasulullah_Sebagai_Pendidik Access Date: 15 Oktober 2019

Ritonga, M. (2015). Puisi Arab dan penafsiran al-Quran: Studi Tafsir al-Kasysyaf dan al-Muharrir al-Wajiz. Kajian Linguistik Dan Sastra, 27(1), 1–14.

Rus’an, H. (1981). Lintasan Sejarah Islam di Zaman Rasulullah s.a.w. Semarang: Wicaksana sosial.

Saifullah, E. (2016). Pembangunan Ekonomi Pada Masa Pemerintahan Rasulullah s.a.w. Islamic Banking, 2(1), 77-87

Setiawan, A., I dan Pratama, M., A., Q. (2018). Karakteristik Pendidikan Islam Periode Nabi Muhammad di Makkah dan Madinah. Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam, 2(2), 130-135.

Shaari, S. (2017, Mac 13). Didikan Agama Bantu Tangani Gejala Sosial. Utusan Online. Retrieved from www.utusan.com.my/rencana/forum/didikan-agama-bantu-tanganigejala-

Sidi Gazalba. (1967). Mesjid Pusat Ibadah dan Kebudayaan. Kuala Lumpur : Pustaka Antara.

Siregar, L., M. (2016). Upaya Pendidikan Islam Pada Masa Awal Nabi Muhammad s.a.w. Jurnal Al-Thariqah, 1(1), 104-114.

Siti Aisyah, Miratul Khasanah dan M. Fauzil Adzin. (2016). Makalah Pembinaan Pendidikan Islam Periodesasi Mekah dan Madinah. Tugasan Sejarah Pendidikan Islam. IAIN: Fakulti Tarbiah dan Ilmu Keguruan.

Solichin, M., M. (2008). Pendidikan Islam Klasik (Telaah Sosio-Historis Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam Masa Awal Sampai Masa Pertengahan). Tadrîs., 3(2), 193-210

Suriadi. (2013). Pendidikan Islam Masa Rasulullah saw. Belajea : Jurnal Pendidikan Islam. Vol. 2, No. 02, 2017 Manusia, 1(2), 421–436. Retrieved from http://www.uin-alauddin.ac.id/download-jurnal Diskursus Islam 1(3) Desember 2013.95-110.Pdf

Surawardi. (2015). Sistem Dan Kelembagaan Pendidikan Islam Periode Madinah. Management of Education, 1(2), 94–104.

Syalabi, Ahmad. (1983). Tarikh al Islamiyah wal Hadarah al-Islamiyah (Jilid. 2). Mesir, Kaherah: Maktabah Nahdhah.

Syukur, F. H. (2009). Sejarah Peradaban Islam. Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra

Taufikurrahman. (2018). Pendidikan Era Rasulullah Di Mekkah Dan Madinah. Jurnal Al-Makrifat, 3(1), 46-63

Yalchin, M. (1977). Al-Tarbiyyah al-Akhlaqiyyah al-Islamiyyah. Mesir: Maktabah al-Khanji.

Yamin, M. (2017). Peradaban Islam Pada Masa Nabi Muhammad Saw. Ihyaul Arabiyah, 3(1), 108–122.

Za’farani, Hafiz. (2020, April 25). Memahami perkembangan. Harian Metro. Retrieved from https://www.hmetro.com.my/addin/2020/04/571229/memahami-perkembangan. Access Date: 18 Disember 2019

Downloads

Published

2020-10-04

How to Cite

Mohd Nawi, M. Z. (2020). Pelaksanaan Tarbiah Islamiah Pada Zaman Rasulullah s.a.w di Mekah dan Madinah: Satu Sorotan (The Implementation of Islamic Education during Prophet Muhammad s.a.w Era in Mecca and Medina: A Review). UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 7(3), 27–43. https://doi.org/10.11113/umran2020.7n3.430