Pendidikan Keibubapaan Melalui Santunan Fitrah Nabi Ya’qub A.S Dan Pendekatannya Bagi Menangani Salah Laku Remaja (Parenting Education Through The Prophet Ya’qub Method And His Approaches To Cope With Teenager Misbehaviour)

Authors

  • Mastura Bohari Akademi Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia
  • Farahwahida Mohd Yusof Akademi Tamadun Islam, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2020.6n3-2.426

Keywords:

Nabi Yacqub, Surah Yusuf, values, educate, youth’s misconduct

Abstract

Youth of today face a very challenging era. The excellent education provided to them will shape them into individuals with an excellent personality, where they can be the apprentice of good behaviour generation. However, the increase of misconduct amongst teenagers is reported to indirectly affect the role of parents as a main social agent. These social agents can contribute to the development of teenagers’ personality. Al Quran, as Manhaj Rabbani, provides solutions and guidance in shaping the personality of children and youth. Thus, this paper aims to study the excellent values and educational approaches practiced by Prophet Ya’cub a.s in handling the behaviour of his children and analyse those approaches to address the youth of today’s social problem. This study used a qualitative approach in the form of content analysis. The data analysis used a descriptive approach. The samples of study include Quranic verses in Surah Yusuf related to the values of Prophet Ya’cub a.s especially in the aspect of educating children. Excellent values such as good communication, useful advice, high level of patience, taqwa to Allah and willingness to forgive others shall be applied by parents in dealing with their children’s misconduct. The implication of this study is expected to encourage the effort and create a formula in nurturing youth with good values and a noble character in their action and interaction, thereby reduce their risk of performing misconduct and getting involved in social problems.

References

Al-Quran al- Karim

Tafsir Pimpinan Al Rahman Kepada Pengertian al-Quran. (2013). Darul Kitab, Malaysia.

Abd Munir Ismail, Saharizah Mohamad, Misnan Jemali.(2016). Analisis Bentuk Didikan Ibu Bapa Bagi Membentuk Sahsiah Cemerlang Kajian di Sekolah Menengah Kebangsaan Pulau Sebang, Alor Gajah, Melaka. Jurnal Perspektif Jil.8 Bil.2 (1-10) ISSN 1985-496X.

Akhlak remaja semakin meruncing. (2017, May 8) Utusan. Available at: <http://m.utusan.com.my/rencana/forum/akhlak-remaja-melayu-semakin-meruncing-1.478633>

Al-Khalidi, Solah Abd. Fattah (2007). Al-Qasas al-Quran. Damsyik: Dar al-Qalam.

Al-Razi, Fakr al-Din (1997). Tafsir al Kabir. Beirut: Dar al- Ihya al-Turath al-cArabi.

Al Sabuniy, Muhammad Ali, (1979). Safwah al-Tafasir. Mesir :Dar al-Sabuni, Madinah Nasr.

Al-Shawkani, Muhammad b Ali (2011). Tafsir Fath al-Qadir. Terj: Amir Hamzah Fachruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Qarni, Aidh Abdulah,(2007). Nabi Yusuf dalam al-Quran. Terj: Murtadho Ridwan. Kuala Lumpur : al-Hidayah Publication.

Al-Qhardawi, Yusuf. (1999). Al-Quran Menyuruh Kita Sabar. Kuala Lumpur: Penerbitan Darul Iman.

Al-Zuhaily,Wahbah (1998). Tafsir al-Munir : fi al-cAqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj. Damsyik: Dar al-Fikr al-Mucathir.

Amr Khalid. (2006). Qiraah Jadidah wa Ru’yah fi Qasas al-Anbiya’. Beirut :Dar al- Macrifah.

Azizah bt Mat Rashid, Nor ‘Adha bt Abd Hamid, (2014). Undang-undang Jenayah Syariah: Satu Sorotan Berhubung Kesalahan Akhlak. International Conference on Postgraduate Research 2014.

Azizi Yahaya (2008). Sejarah Sikap Pemeliharaan Kanak-Kanak: Stail Kekeluargaan, Pendidikan Kekeluargaan. Fakulti Pendidikan, Skudai: Universiti Teknologi Malaysia.

Azlina Muhammud (2014). Faktor Salah Laku dalam kalangan Remaja:Kajian di Raudhatus Sakinah. Jabatan Pengajian Am, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.

Badrulzaman b Baharom. (2006). Persekitaran Keluarga dan Kesannya Terhadap Tingkah laku Devian Remaja di Daerah Pontian, Johor. Tesis Sarjana Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

Che Hasniza Che Noh, Fatimah Yusooff, (2011). Corak Komunikasi Keluarga dalam Kalangan Keluarga Melayu di Terengganu. Jurnal Hadhari 3 (2), 45-62

Hamka, (1965). Tafsir al-Azhar. Yayasan Norul Islam, Jakarta Indonesia.

Harlina Siraj, (2014). Santunan Fitrah. Grup Buku Karangkraf Sdn.Bhd. Shah Alam, Selangor.

Ibn Ishaq, Abdullah b Muhammad. (1994). Lubab al-Tafsir min Ibn-Kathir. Mucathathah Cairo :Daar al-Hilaal.

Ibn Kathir, Abi Fidac Ismail, (2004). Tafsir al-Quran al-Aazim. Beirut: Dar al-Kutb al-Islamiyyah.

Ishak Mad Shah. (2004). Konsep Kendiri dan Pencapaian Akademik Golongan Remaja: Melihat Sejauh Mana Gaya Kepimpinan Ibu Bapa Sebagai Moderator. Jurnal Teknologi, 40(E), 33-44.

Jasmi, Kamarul Azmi (2017). Masalah Seksual dalam Kalangan Remaja dan Penyelesaiannya in Remaja Hebat Siri 4: Batasan dan Halangan Kecemerlangan, 35-60. ISBN 987-983-52-1273.

Kandel ,Elizabeth (1992). Physical Punishment and The Development of Aggressive and Violent Behavior: a Review. Family Research Laboratory, Durham: University of New Hampshire.

Mahyuddin Shaari (2009). Memahami Ilmu Perkembangan Dan Pertumbuhan Kanak-Kanak Bagi Pendidikan Berkesan. Jurnal Pendidikan Islam,13(2), 155-172.

Mustafa Abd. Wahid, 1970. Sahsiyyat al- Muslim kama Yusawwiruhu al Quran. Mesir: Dar al-Taclif.

Nabiroh Kassim, 2006. Kisah Nabi Musa Dan Firaun di Dalam al-Quran dan Aplikasinya di Dalam Pendidikan Islam. Tesis Sarjana Akademi Pengajian Islam, Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Norlida Mohd Yusoff, 2000. Manhaj al-Quran bagi Menghindari Berlakunya Penyakit Sosial. Disertasi Sarjana Pengajian Islam, Fakulti Pengajian Islam, Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sayyid Qutb, Ibrahim Hussein al-Syaribi 2009. al-Taswir al-Fanni fi al-Quran. Kaherah: Dar al-Syuruq.

Sayyid Qutb, Ibrahim Hussein al-Syaribi 2009. Fi Zilal al-Quran. Beirut: Dar al-Syuruq.

Sayyid Qutb, Ibrahim Hussein al-Syaribi 2010. Tafsir fi Zilal al-Quran. Terj: Yusoff Zaki Hj. Yacob. Batu Caves: Pustaka Darul Iman.

Sham Sani Salleh, 1994. Latar Belakang Keluarga, Perhubungan Ibu Bapa dengan Remaja dan Konsep Kendiri Remaja Delinkuen dan Bukan Delinkuen. Tesis Sarjana Muda, Universiti Pertanian Malaysia.

Siti Marhamah Kamarul Ariffin, Farrah Wahida Mustafar, Faudziah Yusof, Atini Alias (2016) Cara Gaya Keibubapaan dan Remaja Hamil Tanpa Nikah. Jurnal Sains Sosial, 1(2016), 63-73

Noor Mohamad Shakil Hameed. (2017). Tangani masalah disiplin secara bersepadu. Utusan Malaysia https://upm.edu.my/akhbar/tangani_masalah_disiplin_secara_bersepadu-27674. Access date: 28 Oktober 2019.

Teh Fui Khim. (2001). Pengaruh Kecerdasan Emosi (EQ) dan Amalan Keibubapaan Ibu Terhadap EQ Remaja. Tesis Sarjana Sains, Fakulti Ekologi Manusia, Universiti Pertanian Malaysia.

Yulia Hairina. (2016). Prophetic Parenting Sebagai Model Pengasuhan dalam Pembentukan Karakter (Akhlak) Anak. Studia Insania, April 2016, 79-94. ISSN 2088-6303.

Zakaria Stapa, Ahmad Munawwar Ismail, Noranizah Yusuf. (2012). Faktor Persekitaran Sosial dan Hubungannya dengan Pembentukan Jati Diri. Jurnal Hadhari Special Edition, (2012), 155-172.

Zakiah Jamaluddin & Ismail Kiprawi 2004. Ikatan dan kawalan ibu bapa terhadap tingkah laku delinkuens. Seminar Antarabangsa Nilai dalam Komuniti Pasca Modenisme (SIVIC 2004) Langkawi :Hotel City Bayview.

Zaridah Abdullah@Dollah et.al (2011). Hubungan Antara Pola Komunikasi Keluarga dan Ketagihan Internet Dalam Kalangan Remaja.Kertas Cadangan Projek Penyelidikan Dana Kecemerlangan, Shah Alam: Universiti Teknologi Mara.

Downloads

Published

2020-01-23

How to Cite

Bohari, M., & Mohd Yusof, F. (2020). Pendidikan Keibubapaan Melalui Santunan Fitrah Nabi Ya’qub A.S Dan Pendekatannya Bagi Menangani Salah Laku Remaja (Parenting Education Through The Prophet Ya’qub Method And His Approaches To Cope With Teenager Misbehaviour). UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 6(3-2). https://doi.org/10.11113/umran2020.6n3-2.426