Effective Approaches Of The Education Of Children In Forming A Sustainable Family According To Islamic References

Authors

  • Siti Nur Hadis A Rahman Academy of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia
  • Ahmad Marzuki Mohamad Academy of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia
  • Aminudin Hehsan Academy of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia
  • Muhammad Talhah Ajmain @ Jima’ain Academy of Islamic Civilization, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM Johor Bahru, Johor, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2020.6n3-2.425

Keywords:

Effective approaches, education of children, sustainable family

Abstract

Humans and education are two important issues in planning the growth, development and advancement of a country. The basic education for an individual starts with the teaching at home, school and the environment. Children’s education is important in Islam. The importance of emphasising the development of children is a practice pioneered by Islamic scholars since ancient times based on the teaching of Islam that used Qur’an and Sunnah as their references. Parents today face with challenges in educating their children. They are required to ensure that their children are raised and given the education that covers the development of intellect, physical, spiritual, morals and social. Education can nurture the current and future generations to grow and be responsible to God, themselves, other people and the country. The aim of the present research was to examine about the effective approaches of children’s education in shaping a sustainable family according to Islamic references. The research method is based on reading of articles, journals, newspapers, books and others as primary data. The learning process involves mental, physical, emotional and social aspects. This article in general discusses about teaching in the aspects of education, which is classified into four types namely Formal Teaching, Informal Teaching, Non-Formal Teaching and Rasulullah pbuh Teaching Method. Generally, the aspects of children’s education are divided into aspects of faith, morals, physical, mental, spiritual social, emotional and sexology. Therefore, there are three main things that need to be emphasised in shaping children and their souls in forming a sustainable family which include strengthening of spiritual and worship activities, knowledge and noble values.

References

Abu Nur Muizuddin. (2004). Kesilapan Ibu bapa dalam Mendidik Anak. Kuala Lumpur: Jasmin Enterprise.

Ab Halim Tamuri, Shahrin Awaluddin dan Tajul Ariffin Nordin. (2003). Fungsi Surau dan Keberkesanannya dalam pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam: Satu Kajian di Sekolah Menengah di Negeri Selangor. Kajian Penyelidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdul Salam Yussof. (2003). Imam Al-Ghazali Pendidikan Berkesan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Abdul Salam Yusof. (2010). Idea-idea Pendidikan Berkesan Al-Ghazali & Konfusius. Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdullah Nasih ‘Ulwan. (1998). Pendidikan Anak-Anak Menurut Pandangan Islam, Jilid 1. Kuala Lumpur: Penerbit Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Abdullah Nasih ‘Ulwan. (2000). Pendidikan Anak-Anak Menurut Pandangan Islam, Jilid 2. Kuala Lumpur: Penerbit Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Abdullah Nasih ‘Ulwan. (1998). Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam, Jilid 2. Indonesia: Penerbit CV ASY SYIFA’.

Ahmad Mohd Salleh. (1997). Pendidikan Islam: Falsafah, pedagogi dan metodologi. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ahmad Munawar Ismail & Kamarul Azmi Jasmi. (2016). Akidah dan Akhlak dalam Pendidikan Islam. Penerbit: Universiti Teknologi Malaysia.

Al-Nawawi, Muhyi al-Din. (2003). Sahih Muslim bi Syarh al-Imam Muhyi al-Din al-Nawawi. Bayrut, Lubnan: Dar al-Ma’krifah.

Al-Syaibani, Omar Muhammad al-Toumy. (1991). Falsafah Pendidikan Islam. Terj. Hassan Langgulung. Shah Alam: Hizbi.

Asy-Syaikh Ahmad Al-Qattan. (1998). Pendidikan anak cemerlang menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Batu Caves: Pustaka Ilmi, 1998.

Atan Long. (1993). Pedagogi kaedah am mengajar. Petaling Jaya: Amiza Publishing Sdn. Bhd.

Bandura, A. (1997). Social Learning Theory. New Jersey: Prentice-Hall.

Berne, Eric. (1964). Games People Play: The Psychology of Human Relationship. New York: Ballantine Books.

Depdiknas RI. (2003). Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas.

Desa, N., Puji, T. I. Z. T., & Mohamad, S. (2018). Menangani Keruntuhan Akhlak Masa Kini Menurut Islam. Al-Turath Journal Of Al-Quran And Al-Sunnah, 3(1), 55-63.

Elias, Z. A. B., Mohamad, A. M. B., Ripin, M. N. B., & Hamid, S. binti A. (2017). Metode Latihan Rasulullah Bagi Peningkatan Prestasi Kerja Guru Terhadap Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Yang Berkesan. In Seminar Kebangsaan Isu-Isu Pendidikan, 1–7.

Atiyah Saqar & Fadhilah Asy-Sheikh (2005). Pendidikan Anak Dalam Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Jasmin Entreprise.

Faziyah Md Najib. (2001). Mendidik Anak Genius. Panduan Untuk Ibu Bapa Mengembangkan Bakat Dan Meningkatkan IQ Anak. Penerbit: Jasmin Enterprise, Kuala Lumpur.

Frued, Sigmund. (1974). New Introductory Lecturers on Psychoanalysis. London: Hogarth Press.

Gamal Abdul Nasir Zakaria. (2005). Prinsip-prinsip Pendidikan Islam. Pahang: PTS. Publications & Distributor Sdn. Bhd.

Ibnu Khaldun, Abd al-Rahman bin Muhammad Khaldun al-Hadrami. (2002). Mukaddimah Ibn Khaldun. Terj. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ivan Hoe Wat Sing, Mohamed Fadzil Che Din, Mohd Said Mohd Kadis. (2014). Menyemai Minda Positif Merealisasikan Aspirasi Negara. Jilid 1. Selangor: Kim Guan Press Enteprise Sdn Bhd.

Jasmi Amin. (2011). Penggunaan Surau dalam Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam di Sekolah Menengah Kebangsaan Di Negeri Melaka. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2012). Pendidikan di Malaysia. Putrajaya: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Mohd Azam Mahat. 2009. Guru Pendidik, Pengajar atau Pendakwah?. Shah Alam: Karisma Publications Sdn. Bhd.

Mardziyah Ab Aziz, & Nurul Ilyana Muhd Adnan. (2018). Pengamalan Program Sahsiah Unggul Murid (SUMUR ) Tehadap Penghayatan Akhlak Pelajar: Satu Tinjauan Awal. Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences, 2(2), 180–190.

Mohamad Khairi Othman & Asmawati Suhid. (2010). Peranan Sekolah dan Guru dalam Pembangunan Nilai Pelajar Menerusi Penerapan Nilai Murni: Satu Sorotan. MALIM-SEA Journal of General Studies. 11, 117-130.

Mohd Radhi Ibrahim. (2006). Akidah dan Pembangunan Tamadun. Bandar Baru Nilai: Kolej Universiti Islam Malaysia.

Mohd Yusuf Ahmad. (2000). Sejarah dan kaedah pendidikan al-Quran. Kuala Lumpur: Penerbitan Universiti Malaya.

Nasiruddin, (1976). Mendidik Anak Berprestasi Cara Rasulullah, Kaedah Rasulullah Membentuk Anak Mempunyai IQ Tinggi. Selangor: Penerbit Synergy Media.

Nazim, A. M., SHAMA, F., & Hamjah, S. H. (2013). Ciri-ciri Remaja Berisiko: Kajian Literatur. Islamiyyat: International Journal of Islamic Studies, 35(1), 111-119.

Nik Rosila Nik Yaacob. (2007). Penguasaan Jawi dan Hubungannya Dengan Minat dan Pencapaian Pelajar Dalam Pendidikan Islam. Kertas Kerja dalam Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia, 22, 161-172.

Norliza Kila & Syuhaida Idha Abd Rahim (2019). Tahap Penggunaan Surau dalam Pembelajaran dan Pemudahcaraan Matapelajaran Pendidikan Islam di Sekolah Rendah Daerah Petaling Utama. Journal of Management and Operation Research, 1(15) 1-10.

Nurmadiah, N. (2018). Peranan Pendidikan Agama Dalam Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak-Anak. Al-Afkar : Jurnal Keislaman & Peradaban, 1(2). https://doi.org/10.28944/afkar.v1i2.6

Pendidikan, P. (2011). Peranan Keluarga dalam Pendidikan Karakter Anak pada Era Globalisasi. DP. Jilid Bil, 11(1), 31–38. Retrieved from http://education.usm.my/images/docs/DigesPendidik/DP2011-1/dp2011-1-05.pdf Access date: 22 October 2019.

Philip H. Coombs dan Manzoor Ahmed. (1984). Memerangi Kemiskinan di Perdesaan melalui Pendidikan Non Formal. Jakarta: Rajawali.

Rashidi Azizan dan Abdul Razak Habib (1995). Pengajaran Dalam Bilik Darjah, Kaedah & Strategi. Kajang: Masa Enterprise.

Sandra F. Rief. (2007). Bagaimana Mendekati Dan Mendidik Kanak-Kanak ADD/ADHD. Kuala Lumpur: Penerbit Institut Negara Malaysia Berhad.

Syahroni, S. (2017). Peranan Orang Tua dan Sekolah dalam Pengembangan Karakter Anak Didik. Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial dan Sains, 6(1), 13-28.

Sholehah, B., Wahid, A. H., & Muali, C. (2018). Pendidikan Akhlak Perspektif Al-Ghazali. At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah, 7(2), 190-205.

Sudarsana, I. K. (2018). Membentuk Karakter Anak Sebagai Generasi Penerus Bangsa Melalui Pendidikan Anak Usia Dini. Purwadita: Jurnal Agama dan Budaya, 1(1), 41-48.

Tamuri, Ab.Halim dan Jasmi, Kamarul Azmi (2007). Pendidikan Islam: Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran. Universiti Teknologi Malaysia. Johor Darul Takzim.

Zahara Idris dan H. Lisma Jamal, Pengantar Pendidikan 2, (Jakarta: Gramedia Widiasara, 1992), 109.

Zakaria, I. (2000). Falsafah dan Sistem Pendidikan: Perbandingan Antara Plato dan Ibn Sina. Jurnal Akidah & Pemikiran Islam, 1(1), 101-122.

Downloads

Published

2020-01-23

How to Cite

A Rahman, S. N. H., Mohamad, A. M., Hehsan, A., & Ajmain @ Jima’ain, M. T. (2020). Effective Approaches Of The Education Of Children In Forming A Sustainable Family According To Islamic References. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 6(3-2). https://doi.org/10.11113/umran2020.6n3-2.425