Persepsi Pelajar Terhadap Pembentukan Akhlak Melalui Penerapan Nilai Murni Dalam Aktiviti Dakwah Kesenian Di SMKA Negeri Kedah (Student’s Perception Towards Formation of Morals (Akhlaq) by Inculcating Noble Values in the Art Da’wah Activity in SMKA of Kedah)

Authors

  • Ahmad Sahlan Abdul Hatim Bahagian Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang
  • Mohd Nizam Sahad Bahagian Pengajian Islam, Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan, Universiti Sains Malaysia, 11800 Pulau Pinang
  • Rosmawati Mohamad Rasit Jabatan Dakwah dan Kepimpinan, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2020.7n2.398

Keywords:

Akhlaq, noble values, da’wah, art

Abstract

The education system of the country places great emphasis on morals to create balanced people who master the knowledge and appreciate the values. However, the involvement of students in the symptoms of moral collapse caused by a lack of knowledge and appreciation of religion is a serious issue. As such, the medium of art is seen as being able to attract students to engage in preaching activities in strengthening religious appreciation. In addition to identifying the level of implementation of the art propaganda activities, this study also identified the values applied in the implementation of art propaganda activities in schools as well as the students' appreciation of those values. The results of the survey by distributing the questionnaire to 300 students from the National Religious Secondary School (SMKA) throughout the state of Kedah showed that the level of implementation of the preaching activity through the arts in the schools was high (mean = 3.30). The results of the study also found that the majority of respondents agreed that all 11 values listed were applied in the art education activities at the school. Overall, students' appreciation of values was high (mean = 3.24). The findings show that 10 dimension values are high level (min => 3.00) and one dimension values are moderate level (min = 2.95). Therefore, the application of values should be emphasized towards producing excellent and balanced students in academic and personal aspects.

References

Abd Rahim Abd Rashid. (2001). Nilai-Nilai Murni Dalam Pendidikan Menghadapi Perubahan dan Cabaran Alaf Baru. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Abdul Basit Samat @ Darawi, Akmaliza Abdullah, Adibah Muhtar, Abd. Rahman Hamzah, Azahar Yaakub@Ariffin, & Norhafizah Musa. (2017). Kesenian Islam dalam warisan dan ketamadunan. Al-Qanatir: International Journal of Islamic Studies, 8(3), 1–12.

Abdul Hafiz Mat Tuah, Zakaria Stapa, & Ahmad Munawar. (2012). Memperkasakan jati diri Melayu-Muslim. Jurnal Hadhari Special Edition, 23–35.

Al-Bayanuni, Muhammad Abdul Fatah. (2001). Al-Madkhal ila Ilm al-Dakwah. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Faruqi, Ismail & Al-Faruqi, Lois Lamya. (1992). The Cultural Atlas of Islam. Washington D.C.: International Institute of Islamic Thought.

Al-Qaradawi, Yusuf. (1978). Thaqafah al-Da’iyah. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Al-Qaradawi, Yusuf. (2002). Seni & Hiburan Dalam Islam. Terj. Muhammad Baihaqi. Kuala Lumpur: Al-Hidayah Publishers.

Ali Mahfuz. (1958). Hidayah al-Mursyidin ila Turuq al-Wa’za wa al-Khitabah. Kaherah: al-Matba’ah al-Uthmaniah al-Misriyyah

Ame Husna. (2011). Kajian Kesahan dan Kebolehpercayaan Instrumen Nilai. (Laporan Projek Sarjana Pendidikan), Universiti Kebangsaan Malaysia.

Asmawati Suhid, Fathiyah Fakhruddin, Lukman Abdul Mutalib, & Abd. Muhsin Awang. (2018). Amalan Pengajaran guru Pendidikan Islam dalam menerapkan nilai akhlak murid banduan muda: Satu tinjauan awal. International Journal of Education, Psychology and Counseling, 3(9), 17–29.

Mohd Azrul Jaafar, Azrina Tahir & Ahmad Firdaus Mohd Noor. (2017). Pengamalan nilai-nilai murni dalam kursus Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) ke arah pembentukan sahsiah pelajar politeknik Malaysia. Attarbawiy: Malaysian Online Journal of Education, 1(1), 29-35.

Bahagian Pendidikan Islam KPM. (2009). Buku Pengurusan dan Teknik Dakwah Islamiah Sekolah-Sekolah Rendah. Putrajaya: Kementerian Pelajaran Malaysia.

Chua Yan Piaw. (2012). Asas Statistik. Edisi ke-2. Malaysia: Mc Graw Hill.

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education. New York: Routledge Falmer & Francis Group.

Fariza Md Sham. (2015). Kemahiran psikologi dakwah kepada golongan remaja. Al-Hikmah, 7(1), 95–101.

Fauziah Ibrahim, Norulhuda Sarnon, Khadijah Alavi, Mohd Suhaimi Mohamad, Noremy Md Akhir & Salina Nen. (2012). Memperkasakan pengetahuan agama dalam kalangan remaja bermasalah tingkah laku: Ke arah pembentukan akhlak remaja sejahtera. e-Bangi Journal of Social Sciences and Humanities, 7 (1): 84 – 93.

Fatimah Mohamed. (2007). Kajian keberkesanan penerapan nilai-nilai murni dalam pengajaran dan pembelajaran kurikulum bestari terhadap tingkah laku pelajar Muslim. (Disertasi Sarjana), Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ishak Ismail. (2012). Budaya nilai-nilai keagamaan dan disiplin pelajar di Sekolah Menengah Agama Negeri Selangor Darul Ehsan. (Tesis Dr. Falsafah), Universiti Kebangsaan Malaysia.

Khairul Hamimah Mohammah Jodi, Mohd Fauzi Hamat & Hadenan Towpek. (2012). Nilai-nilai Islam dalam program pemulihan biduanita di penjara. Jurnal Usuluddin, 35, 99 – 116.

Latifah Abdul Majid, Wan Nasyrudin Wan Abdullah & Nurul Hidayah Ahmad Zakhi. (2012). Penerapan nilai murni dan pembentukan jati diri kanak-kanak prasekolah melalui penggunaan media. Jurnal Hadhari Special Edition, 51-65.

Mansor Abd. Kadir. (1997). Pembinaan sahsiah, disiplin dan kepimpinan pelajar SMKA. Seminar Kebangsaan SMKA: SMKA model pendidikan alaf baru. Institut Aminuddin Baki, Genting Highland.

Mardziyah Ab Aziz & Nurul Ilyana Muhd Adnan. (2018). Pengamalan Program Sahsiah Unggul Murid (SUMUR) terhadap penghayatan akhlak pelajar: Satu tinjauan awal. Journal of Advanced Research in Social and Behavioural Sciences, 10(2), 180-190.

Masuriyati Yahya & Che Zarrina Sa’ari. (2016). Program zikrullah dan aktiviti kerohanian asas pembangunan spiritual golongan belia perlu perhatian (PP) dalam merealisasikan gagasan negara zikir Brunei Darussalam. Global Journal Al Thaqafah, 6(1), 101-112.

Mohamad Kamil Ab. Majid & Muhammed Yusof. (2006). Islamisasi Seni Muzik Sebagai Hiburan Alternatif: Satu Analisis Dari Perspektif Pendekatan Dakwah. Kertas Kerja Seminar Serantau Dakwah dan Kesenian, Anjuran Jabatan Pengajian Dakwah dan Kepimpinan Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, 7-8 Ogos. Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohamad Khairi Othman. (2013). Penerapan nilai murni dalam pengajaran dan hubungannya dengan penghayatan nilai murni dalam kalangan pelajar sekolah menengah. (Tesis Dr. Falsafah), Universiti Putra Malaysia.

Mohamad Khairi Othman, Asmawati Suhid & Samsilah Roslan. (2015). Penghayatan nilai murni dalam kalangan pelajar sekolah menengah masa kini. Jurnal Pembangunan Sosial, 18, 1–20.

Mohamed Hamdan Abdullah, Fariza Md Sham, & A’dawiyah Ismail. (2018). Pendekatan motivasi dalam dakwah remaja. Journal Hadhari, 10(1), 77–92.

Mohd Asri Che Ibrahim, & Shukeri Mohamad. (2018). Pelaksanaan Dasar Kesenian Di Negeri Kelantan dari tahun 1990 hingga 2015: Analisis menurut siasah syar‘iyyah. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, 17, 24–40.

Mohd Farid Hafidz Ahmad, & Mohamad Khairi Othman. (2016). Pusat Islam Polimas: Penglibatan Program dakwah dan hubungannya dengan amalan ibadat solat dan pengamalan akhlak pelajar. Prosiding dibentangkan di International Seminar on Generating Knowledge Through Research UUM-UMSIDA, 25-27 October. Universiti Utara Malaysia.

Mohd Yusuf Ahmad. (2002). Falsafah dan Sejarah Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Muhammad Khairul Azhar Ghazali, & Nur ’Athiroh Masyaa’il Tan Abdullah. (2017). Kesedaran agama di kalangan belia di Desa Keda Sadek, Kupang, Kedah: Suatu kajian tinjauan literatur. Al-Hikmah, 9(1), 141–158.

Musliha Salma Mohd Radzi, Rohana Hamzah, Aminudin Udin. 2011. Menyelesaikan masalah pembangunan akhlak pelajar: Analisis penerapan kemahiran generik dalam amalan pendidikan. Journal of Edupres, 1, 223 – 229.

Nik Azis Nik Pa. (1994). Penghayatan Wawasan Pembangunan Negara. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nik Azis Nik Pa. (2007). Konsepsi tentang cabaran dan isu kritikal dalam Pendidikan Islam. Dlm. Nik Azis Nik Pa, Rahimi Md. Saad & Ahmad Zabidi Abd. Razak (edior). Isu-isu Kritikal dalam Pendidikan Islam dan Pendidikan Bahasa Arab Berteraskan Pendekatan Islam Hadhari (halaman 1-33). Putrajaya: Yayasan Islam Hadhari.

Nik Safiah Nik Abdullah, Selamah Maamor, Abdullah Abdul Ghani, Norazlina Abdul Wahab, Mohd Shahril Ahmad Razimi, Ahmad Bashir Aziz, & Nor Hanim Elias. (2015). Kepentingan elemen kerohanian dalam perlaksanaan aktiviti di MRSM Ulul Albab: Kajian kes di MRSM Gemencheh, Negeri Sembilan. Journal of Global Business and Social Entrepreneurship, 1(2), 77–88.

Norsidah Ahmad, & Kamarul Azmi Jasmi. (2017). Pelaksanaan Program Kecemerlangan Pembangunan Sahsiah Sekolah-Sekolah Di Malaysia. International Journal of Religion Research in Education, 1, 104–109.

Rohana Tan, & Norhasni Zainal Abiddin. (2016). Tinjauan Permasalahan Akhlak Belia Di Institusi Pengajian Tinggi. Mimbar Pendidikan, 1(2), 161–178.

Nor Suhara Haji Fadzil & Jamil Ahmad. (2010). Kepentingan kokurikulum dalam pendidikan di sekolah menengah. Proceedings of the 4th International Conference on Teacher Education, 59 – 69.

Samsu Hazlam Hamid. (2010). Pendidikan akhlak dan nilai murni dalam pembangunan negara: Satu analisis tentang proses penerapan menerusi program j-QAF. (Tesis Dr. Falsafah), Universiti Kebangsaan Malaysia.

Sofiah Mohamed, Kamarul Azmi Jasmi, & Muhammad Azhar Zailani. (2016). Akhlak guru dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Akademika, 86(2), 31–42.

Syabudin Gade, & Abdul Ghafar Don. (2015). Model dakwah: Satu analisis teoritikal. ’Ulum Islamiyyah Journal, 16, 23–41.

Wan Nasyrudin Wan Abdullah, & Hanizah Husain. (2015). Tahap Penghayatan Nilai Akhlak Al-Quran Dalam Kalangan Pelajar Kelas Aliran Agama (KAA) di SMK Jalan Tiga, Bandar Baru Bangi. Tinta Artikulasi Membina Ummah, 1(1), 152–162.

Zaharah Hussin, Saedah Siraj, Zai Hazreen Ab Malik, & Mohd Ridhuan Mohd Jamil Ahmad Arifin Sapar Nurulrabihah Mat Noh. (2015). Pembangunan Akhlak Dan Moral Ke Arah Pembangunan Lestari. Al-Hikmah, 7(2), 72–87.

Downloads

Published

2020-06-28

How to Cite

Abdul Hatim, A. S., Sahad, M. N., & Mohamad Rasit, R. (2020). Persepsi Pelajar Terhadap Pembentukan Akhlak Melalui Penerapan Nilai Murni Dalam Aktiviti Dakwah Kesenian Di SMKA Negeri Kedah (Student’s Perception Towards Formation of Morals (Akhlaq) by Inculcating Noble Values in the Art Da’wah Activity in SMKA of Kedah). UMRAN - Journal of Islamic and Civilizational Studies, 7(2), 1–16. https://doi.org/10.11113/umran2020.7n2.398

Issue

Section

Articles