Hubungan Antara Keterlibatan Ibu Bapa dalam Program Amali Solat di Sekolah Agama Kerajaan Johor (Relationship between Parents’ Engagement in Solat Practical Programme in Religious Schools of Johor)

Authors

  • Mohd Hidris Shahri Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia, 81310, Johor Bahru
  • Ajmain Safar Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia, 81310, Johor Bahru
  • Mazlina Parman Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia, 81310, Johor Bahru

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2020.7n2.378

Keywords:

Effectiveness, involvement, parents, Solat practice.

Abstract

For the past 50 years, the Johor state government through the Religious Education Division has been implementing an integrated solat (prayer) programme in the Johor State Government Religious Schools curriculum. Being the social investments in the spiritual development of Muslim students in Johor this program needs an evaluation of its effectiveness on the part of the parents. Therefore, this study was conducted to explore parents' perception of the programme impact on their children, and parental involvement in the programme at the religious schools in Mersing District, Johor. A quantitative-descriptive study using questionnaire was conducted on 235 families at Endau, Mersing religious school. Data from the questionnaire were analyzed using SPSS v17.0. The results show the overall effectiveness of the solat programme in the context of practice (M = 4.21). Similarly, for the solat component of recitation (M = 4.01) the level was high. The results of the correlation analysis showed that there was a significant relationship between parental involvement and the level of prayerful engagement in interaction and communication (r = 0826), whereas for parental involvement (r = 0.791).  This study also provides information and preview of the parental involvement in the effectiveness of the solat programme at religious school.

Author Biographies

Mohd Hidris Shahri, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia, 81310, Johor Bahru

Akademi Tamadun Islam, Pelajar Pascasiswazah

Ajmain Safar, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia, 81310, Johor Bahru

Akademi Tamadun Islam, Profesor Madya

Mazlina Parman, Akademi Tamadun Islam, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Teknologi Malaysia, 81310, Johor Bahru

Akademi Tamadun Islam, Pelajar Pascasiswazah

References

Abdul Ghafar Haji Don, Ab Halim Tamuri, Supyan Hussin, Mohd Aderi Che Noh, Ahmad Irdha Mokhtar & Zulkefli Aini. (2015). Penilaian terhadap Keberkesanan Perlaksanaan Kursus dan Latihan yang Ditawarkan oleh Institut Latihan dan Dakwah Selangor (ILDAS). Humanika, 6(1), 1-8.

Abd. Aziz Yusuf. (2005). Penilaian Prestasi: Kepentingan dan Permasalahan. Edisi Ke-2. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Abdullah Nasih Ulwan (2015). Tarbiyatul Aulad (Edisi Terjemahan). Kuala Lumpur: PTS Publications.

Anisah Ghani. (2004). Konsep Pengamalan Solat: Kajian pada Zaman Rasulullah, Sahabat dan Tabiin. Kuala Lumpur: al Hidayah Publishers.

Arnold, D.H., Zeljo, A. & Doctoroff, G. L. (2008). Parent Involvement in Preschool: Predictors and the

Relation of Involvement to Prelitery Development. School Psychology Review, 37(1), 74-90.

Arabi Idid, Syed. (1998). Kaedah Penyelidikan Komunikasi dan Sains Sosial. Cetakan Ke-3. Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Azyyati Mohd Nazim, Fariza Md. Sham & Salasiah Hanin Hamjah (2013). Ciri-ciri Remaja Berisiko: Kajian Literatur. Risk Teens Features: A Literature Review. Islamiyyat, 35(1), 111 - 119.

Azizi Hj. Yahaya dan Nalini A/P Madavan (2006) Faktor-Faktor Lepak dan hubungan Keibubapaan di kalangan Pelajar Remaja Di Sekolah Menengah di Empat Buah Negeri Skudai, Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Fadillah Ismail, Fatin Ezzaty, Adibah Abdul Kadir, Lutfan Jaes & Fauziah Ani. (2017). Keberkesanan Seminar Pengukuhan Integriti, Human Sustainability Procedia.

Fadillah Ismail & Adibah Abdul Kadir. (2018). Training Practice and Employee Performance in Manufacturing Company. Research Journal of Social Sciences, 11(1), 18-24. DOI: 10.22587/rjss.2018.11.1.4.

Fadillah Ismail, Ainul Mardhiyah Nor Aziz, Wan Md Syukri Wan Mohamad Ali, Siti Aisyah Panatik & Nur Syereena Nojumuddin. (2018). Factor Affecting Motivation Level Employee on Acquisition Strategy. International Journal of Engineering and Technology, 7(3.20), 127-130.

Ghazali Darussalam. (2010). Program Evaluation in Higher Education. The International Journal of Research and Review, 5(2), 56-65.

Haron Din (2002). Manusia dan Islam. Jil. 3. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ibrahim Mamat. (1996). Reka Bentuk dan Pengurusan Latihan: Konsep dan Amalan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ideris Endot. (2007). Perancangan Pembangunan Malaysia: Kajian Dasar dan Strategi Pengurusan Sumber Ekonomi dari Perspektif Islam di negeri Terengganu Darul Iman dari Tahun 1971-2000. Shah Alam: Pusat Penerbitan Universiti.

Ideris Endot (2007). Strategi Pengurusan Sumber Manusia dalam Globalisasi Dakwah Mutakhir. Dlm. Dakwah dan Pengurusan Islam di Malaysia: Konsep dan Perlaksanaan. Abdul Ghafar Don, Burhanudin Abdullah & Zulkiplie Abd Ghani (Pnyt.). Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ishak Mad Shah (2004). Konsep kendiri dan pencapaian akademik golongan remaja: melihat sejauhmana gaya kepimpinan ibu bapa sebagai moderator. Jurnal Teknologi, 40(E), 33-44

Kamarul Azmi Jasmi & Siti Fauziyani Md. Saleh @ Masrom. (2007). Pendidikan dan Pembangunan Keluarga Cemerlang. (Successful Family Education and Development. Skudai, Johor, Malaysia: Penerbit UTM Press

Kirkpatrick, D. (1996). Great Ideas Revisited: Revisiting Kirkpatrick’s Four-level Model. Training and Development, 50, 54-57.

Lain Ehmann. (2001). The Importance of Touch. Arribellah – The Magazine of Today’s Woman.

Manchelah a/p Natesan. (2017). Keberkesanan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Menengah di Malaysia. Tesis Kedoktoran yang tidak diterbitkan. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Mazdiana Daud. (1998). Amalan Solat Berjemaah di Kalangan Pelajar Akademik Pengajian Islam. Projek Sarjana Muda. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.

Mohd Noor, Norhayati and Mahmud, Zuria and Abd. Rahman, Saemah (2012) Proses kaunseling

keluarga di Malaysia UKM.

Muslim Ibn al-Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi (2009), Sahih Muslim. Beirut: Dar Qurtubah li al-Tiba‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzi‘.

Nazir, Mohammad. (2005). Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia.

Noe, R. A. (2017). Employee training and development. 7th Ed. Boston: McGraw Hill.

Norizan Ismail, Muhammad Ridzuan Idris, Raja Shaharudin Raja Mohamad, Nor Kamilah Mokhtar, Mohd Nazri Abdul Rahman. (2019). Kesesuaian Program Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBI) di Sekolah Rendah Luar Bandar di Kelantan. JuPiDi: Jurnal Kepimpinan Pendidikan, 6(1), 38-48.

Norhayati Mohd Noor, Zulkefli Malek. (2018). Model Proses Kaunseling dan Konsultasi Keluarga di Setting Sekolah. Regional Conference On Counseling and Career Development.

Rohner, Ronald P. & Veneziano, R. A. (2001). The Importance of Father Love: History and Contemporary Evidence. American Psychological Association.

Shihab, M. Quraisy. (2009). Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran. Jakarta: Lentera Hati

Sidek Baba (2009). Acuan Minda. Kuala Lumpur: Alaf 21.

Tai, Wei-Tao. (2006). Effects of training framing, general self-efficacy and training motivation on trainees’ training effectiveness. Personnel Review, 35 (1), 51-65.

Tengku Elmi Azlina Tengku Muda, Nor ‘Adha Binti Abdul Hamid, Azizah Binti Mat Rashid, Norul Huda Binti Bakar dan Norashikin binti Azmi. (2015). War 08 Kesalahan Akhlak Dan Perkaitannya Dengan Faktor Kematangan, Kerohanian Dan Kesedaran Kendiri Individu.

Zahri Ramlan. (2017). Reka Bentuk Modul Latihan Perkembangan Profesional Guru dalam Persekitaran Pembelajaran Maya. Tesis Kedoktoran yang tidak diterbitkan. Universiti Malaya.

Zainon Omar dan Ahmad Esa (2008). Persepsi Guru Terhadap Hubungan Pihak Sekolah Dengan Ibu Bapa. Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidiikan PKPGB 2008,16 Oktober 2008, UTHM.

Zulkifli Abd Hamid, Jamilah Othman, Aminah Ahmad, Ismi Arif Ismail (2011). Hubungan Antara Penglibatan Ibu Bapa dan Pencapaian Akademik Pelajar Miskin di Negeri Selangor. Journal of Islamic and Arabic Education 3(2), 2011 31-40

Downloads

Published

2020-06-28

How to Cite

Shahri, M. H., Safar, A., & Parman, M. (2020). Hubungan Antara Keterlibatan Ibu Bapa dalam Program Amali Solat di Sekolah Agama Kerajaan Johor (Relationship between Parents’ Engagement in Solat Practical Programme in Religious Schools of Johor). UMRAN - Journal of Islamic and Civilizational Studies, 7(2), 17–28. https://doi.org/10.11113/umran2020.7n2.378

Issue

Section

Articles