Pola Kajian Hari Kiamat: Sorotan 30 Tahun Literatur Secara Sistematik (1988-2018) (Research on Judgment Day: 30th Years Systematic Literature Review (1988-2018)

Authors

  • Khairul Asyraf Mohd Nathir Jabatan Bahasa Asing, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor
  • Mohd Sukki Othman Jabatan Bahasa Asing, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor
  • Nik Farhan Mustapha Jabatan Bahasa Asing, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor
  • Wan Muhammad Wan Sulong Jabatan Bahasa Asing, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2020.7n1.365

Keywords:

Judgment Day, Qur’an, Hadith, Arabic Grammar, Systematic literature review

Abstract

Research on Judgment Day is a form of tauhīd development of faith and belief in the existence of the Judgment Day. In the past 30 years (1988-2018), there are 23 studies that have been done in different dimensions by focusing on the signs and secrets of the Judgment day. The study was produced either in the form of material collections, debates in book, qualify for academic degrees and articles published in seminars or journal papers. The purpose of this study is to highlight the development of the Judgment Day study through several different dimensions. Hence, this qualitative study will review the literature of Judgment Day by using the document analysis method and based on the mathematical table "Systematic Literature Review (SLR)" and Atlas.ti 8 software. This systematic analysis focuses on background study, research objective, research design and findings of the study. The findings show that the Judgment Day has been split into three themes, namely the study of the Qur'an and the hadith, the study of Arabic grammar and the new exploratory study which is students' understanding of Judgment Day. Of the three themes, there are 12 sub-themes that have been released.

References

al-Qur’an al-Karim

Akhtar Rizvi, Maulana Syed Saeed. (1994). Day of Judgement. Tanzania: Bilal Muslim Mission of Tanzania.

Ali Syuhada. (2008). Hikayat kiamat: Sungtingan Teks dan Tinjauan Eskatologi. (Tesis Master). Universitas Diponegoro Semarang.

Al-Ad'wiy, Mustafa. (1991). Sahīh al-Muṣnad min Ahadith al-Fitan wa al-Malahim wa Ashraṭ Al-Sa'ah. Mamlakatul al-Arabiyyah al-Saudiyyah: Dar al-Hajrah lil Nashr wa al-Tauzi’

Al-'Alusiy, Khalid Ibrahim Muslim. (t.t). Alfaẓ Yāum al-Qiyāmah (al-Sākhah, al-Hāqqah wa al-Ṭhāmah) inamuzajan dirāsah fannīyah. Majalah Midar al-Adab, 7, 376-623.

Al-'Asyqar, Umar Sulaiman. (1990). Al-Yaūm al-Akhir. Jordan: Dar al-Nafāis.

Al-Areefi, Muhammad. (2010). Berakhirnya Dunia Ini, Tanda-tanda Kiamat Kecil dan Besar. Petaling Jaya, Selangor: Dakwah Corner Bookstore.

Al-Barzanjiy, Muhammad bin Rasul. (2005). Al-Isya'atu Ashraṭ al-Sa'ah. Bairut Lubnan: Dar al-Minhajiy.

Al-Khazrajīy, Abdul Karim Nasir. (t.t). Alfaẓ Yāum al-Qiyāmah al-Wāridah fi al-Qur'an al-Karim. (t.p)

Al-Mūbayyaḍ, Muhammad Ahmad. (2006). Al-Mausu'ah fi al-Fitan wa al-Malahīm wa Aṣyraṭ al-Sa'ah. Kaherah, Mesir: Muāsasah al-Mukhtar lilnasr wa al-Tauzi'

Al-Mūbayyaḍ, Muhammad Ahmad. (2013). Ensiklopedia Akhir Zaman. Sukarta, Jawa Tengah: Granada Mediatama.

Al-Qinwajīy, Abi al-Thāib Muhammad Shadiq Khan. (2000). Al-Iza'at lima kāna wa ma yakūnu baina yadai al-Sa'ah. Bairut Lubnan: Al-Jaffan & al-Jabi.

Al-Qudḥa, Sharaf Mahmud Muhammad. (2009). Khariṭah al-Mūstaqbal fi al-Hadith al-Nabawiy. Jāmiah al-Urduniyyah.

Al-Qūrṭubī, Imam. (2016). Rahsia Kematian, Alam Akhirat dan Kiamat. (N. A. Jalil, Ed.) Selangor: Al-Hidayah house of Publishers.

Al-Qūrṭubī, Imam. (2004). Al-Tazkīrāh bī Ahwāl Al-Māuti wa Ūmur Al-Akhīrah. Mamlakatu al-Arabiyyah al-Saudiyyah: Maktabah Dar al-Manhaj.

Al-Taujirīy, Muhammad bin Ibrahim. (2012). Al-Yāum al-Akhir. Mamlakatul al-Arabiyyah al-Saudiyyah: Dar Asdā'i al-Mujtama' Lilnasr wa al-Tauzi'.

Al-Wabil, Yusuf bin Abdullah bin Yusuf. (1994). Ashraṭ al-Sā ͨah. Mamlakatul al-Arabiyyah al-Saudiyyah: Dar Ibn al-Jauziy.

Efa Ida. (2013). Pesan Moral Kiamat Perspektif al-Qur ͨan. Jurnal Hermeunetik, 7(2), 297-314.

Hala Said Muhammad Muqbal. (2011). Al-Hiwar fi Masyāhid al-Qiyāmah fi al-Qur'an al-Karim- Dirasah Dalālah Bayāniyyah. (Tesis Sarjana). Jamiah Syarqi al-Aushāt.

Ibn Kathir, Abu al-Fida’ Ismail bin Umar. (1988). Al-Nihayat fi al-Fitan wa al-Malāhim. Bairut: Lubnan: Dar al-Jāil.

Ibn Manẓūr, Jalaluddin. (1994). Lisan al-Arab. Bairut: Lubnan: Dar Lisan al-Arab.

Khairul Hamimah Mohammad Jodi. (2007). Penghayatan Aqidah dalam Kalangan Remaja Satu Kajian. Chapter Book: Islam di Malaysia Pasca Kemerdekaan. Bangi: Jabatan Usuluddin dan Falsafah, Fakulti Pengajian Islam, UKM. 151-162.

Khālil, Othman et.al. (2006). Kamus Besar Arab- Melayu Dewan. Hulu Klang: Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur.

Mahliatussikah, Hanik. (2004). Penggunaan Gaya Bahasa Perbandingan Dalam Ayat-Ayat al-Qur ͨan Tentang Hari Kiamat. Bahasa dan Seni, 32(2), 175-189.

Mustofa, Ahmad. (2015). Hadith-hadith Prediktif Tentang Tanda-tanda Hari Kiamat. (Tesis Master). Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Nazri Atoh dan Zamri Arifin. (2013). Penggunaan Tasḥbih dalam Gambaran Hari Kiamat dalam Surah al-Qāri’ah. Al-Hikmah, 71-81.

Nu ͨaim, Abu Abdulllah. (1991). Kitab al-Fitan. Kaherah: Maktabah al-Tauhid

Peal Brereton, Barbara A. Kitchenham, David Budgen, Mark Turner dan Mohamed Khalil. (2007). Lesson from Applying The Systematic Literature Review Process Within The Software Engineering Domain. The Journal of System and Software, 80, 571-583.

Quṭb, Sayyīd. (2006). Masyāhidul al-Qiyāmah fi al-Qur’an. Kaherah: Dar al-Syuruq.

Ruhaidiy, Ahmad bin Mohd Ramli. (2003). Pemahaman Tentang Hari Kiamat di Kalangan Remaja di Sekolah Menengah Teknik Kangar, Perlis. (Tesis Master). Universiti Malaya.

Rukmanasari. (2013). Hari Kiamat dalam Perspektif al-Qur’an: Studi Terhadap Surah al-Qāri ͨah. (Tesis Master). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Said Hawa. (1992). Al-Asas fi al-Sunnah wa Faqqahuha-al-Aqaid al-Islamiyyah. Dar al-Salam lil Taba' wa al-Nasḥr wa al-Tauzi' wa al-Tarjamah.

Soleh bin Che’ Had. (2018). Penafsiran Ayat Tentang Hari Kiamat Menurut Umar Sulaiman ‘Abdullah al-Asyqar. (Tesis Master). Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Bandar Aceh.

Umar Sulaiman, al-Asyqar. (1990). Al-Yāum Al-Akhirah: Al-Qiyāmat Al-Kubra. Amman: Dar al-Nafāis.

Downloads

Published

2020-02-27

How to Cite

Mohd Nathir, K. A., Othman, M. S., Mustapha, N. F., & Wan Sulong, W. M. (2020). Pola Kajian Hari Kiamat: Sorotan 30 Tahun Literatur Secara Sistematik (1988-2018) (Research on Judgment Day: 30th Years Systematic Literature Review (1988-2018). UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 7(1), 85–101. https://doi.org/10.11113/umran2020.7n1.365

Issue

Section

Articles