Persepsi Terhadap Akidah Ahli Sunah Waljamaah: Kajian Ajaran Syiah di Negeri Kedah (The Perception towards the Aqidah of Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah: Study of the Shias in Kedah)

Authors

  • Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah Pusat Pengajian Teras, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 43000 Kajang, Selangor
  • Muhammad Yosef Niteh Pusat Matrikulasi, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 43000 Kajang, Selangor
  • Muhammad Yusuf Marlon Abdullah Pusat Matrikulasi, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 43000 Kajang, Selangor
  • Mohd Shairawi Mohd Noor Fakulti Pengajian Peradaban Islam, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, 43000 Kajang, Selangor

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2020.7n1.333

Keywords:

Shiite, Perception, Imamah, Ahli Sunah Waljamaah

Abstract

The Shias grew rapidly since the Iranian Revolution in 1979 and has prompted debates of Islamic thought around the world. The encounter with the Shias implicates religion the Muslim community in Malaysia. This is evidenced by the increasing number of Shia groups in Malaysia, a country which the majority are Ahl al-Sunah wa al-Jamaah. This is likely because the Shias use the human rights approach as an argument for spreading their creed. In the meantime one of the states in Malaysia that the Shia teachings spread widely is the State of Kedah. Therefore, this study is aimed at identifying the perception of the Shias against the aqidah of Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah in Kedah. The al-Zahra's Husainiyah Center located in the Pendang district was chosen as the location of the study. In addition, three types of data collection techniques are used for document analysis, observation and interview. Then data analysis is made narrative. The findings show that Shia development in Kedah was active in the early 1990s. In addition, the findings illustrate the good interactions between the Shias and the Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. Meanwhile, the study finds a contradiction between the beliefs, perceptions and practices among the Shias. Even the Shias accept the differences in the question of Imamah found between the Shias and the Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. This study contributes information on the development of Shias in Kedah, and helps religious institutions deal with Shia influence in the country. At the same time, this study provides guidance to the society on the difference between the Shia and the Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah

References

Abdul Shukor Husin. (1998). Ahli Sunah Waljamaah Pemahaman Semula. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Abdullah Hassan, temu bual, 13 September 2012.

Abu al-Hassan al-‘Asha‘ri. (1990). Maqālāt al-Islāmiyyīn wa ikhtilāf al-Musallīn. Beirut:al-Maktabah al-‘Asriyyah.

Ahmad bin Said. (2008). Al-Syubhat al-naqliyah li mukhalafi Ahli Sunah Waljamaah fi masalati al-imamah wa al-sahabat. (Tesis, PHD). Al-Saudi: Jamiah unimul Qura.

Ahmad Munawar & Mohd Norshahizan Ali. (2012). Memahami Kuantitatif & kualitatif. Jabatan Penyelidikan Pengajian Islam. Bangi: Penerbit FPI, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Ahmad Syalabi. (2010). Ensiklopedia Sejarah Islam. Jasmin Publications.

Ahmad Yani Anshori. (2008). Ideologi Syiah: Penelusuran sejarah. Jurnal Syir’ah, 42 (2), 361-385.

Aizam Mas'od. (2010). Diskusi Isu Aqidah dan Pemikiran Semasa di Malaysia. Putrajaya: JAKIM.

Al-Asyqar, Muhammad Sulaymān ibn Abdullah. (1996). Zubdat al-tafsīr min al-fath al-qadīr. Beirūt: Dār al-Muayyid li al-Nasr wa al-Tawzīc.

al-Azhari. (2001). Mucjam Tahzib al-Lughah Jil.2 ter. Riyadh Zaki Qasim. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

al-Bahrani, Yusuf. (1985). al-Hada’iq al-Nadhirah. Beirut: Dar al-Adhwa’.

al-Dahabi, Syams al-Din .(1995). Mizan al-I‘tidal fi Naqd al-Rijal. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Ghazali, Abu Hamid. (T.th). Kitab al-iqtishad fi al-I’tiqad. T.tp: Al-Matba'ah al- adabiah.

al-Iji, Adhuddin Abdurrahman. (1998). Syarh al-Mawaqif, ter: Al-Jurjani, Ali bin Muhammad. Jil.4. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Imam Majd al-Din Abi al-Sa'adat al-Mubarak bin Muhammad al-Jazari, Ibn al-Athir. (1963) .al-Nihayah Fi Gharib al-Hadith Wa al-Athar. al-Maktabah al-Islamiyyah.

al-Isfirayinni, Tahir bin Muhammad. (1983). al-Tabsir fi al-Din wa Tamyiz al-Firqah alNajiyah ‘an al-Firaq al-Halikin. Beirut: ‘Alam al-Kutub.

al-Juwayni, al-Imam al-Haramayn. (1950). Kitab al-Irsyad. Baghdad: Maktabah al- Khaniji.

al-Kasyani, al-Faidh. (1407H). Minhaj al-Najah. Beirut: al-Dar al Islamiyyah.

al-Kulaini, Mohamad Bin Yaakob. (2005). Usul Al-Kafi. Beirut: Darul Murtadha.

al-Kulaini, Muhammad bin Yaqub. (1407H). al-Kafi. Tehran: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.

al-Majlisi, Muhammad Baqir. (1403H). Bihar al-Anwar. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al‘Arabi.

al-Musawi, Shafarafudden. (2002). Menggugat Abu Hurairah. Jakarta: Pustaka Zahra.

al-Musawi, Syrafuddin. (1997). Abu Hurairah. PeerMahomed Eb rahim Trust Karachi, Pakistan.

al-Shahrastani. (2002). Al-Milal wa al-Nihal. Beirut: al-Maktabah al-Asriyah.

Al-Quran.

al-Zubaidi. (1984). Tajul Arus, jil.21, terj. Abdul Halim al-Thahawi. Kieirut: Matba'ah Hukumah.

Anis Malik Toha. (2012). Syiah di Malaysia. Islamia Jurnal Pemikiran Islam Republika I 24.

Baihaqi, Ahmad bin al-Husayn. (1994). al-Sunan al-Kubra. Makkah: Maktabah Dar al-Baz.

Berita Harian. (2012). Pengaruh fahaman Syiah makin meruncing. 15 Mac: 5.

Christoph Marcinkowski. (2006). Facets of Shi‘ite Islam in Contemporary Southeast Asia (II): Malaysia and Singapore. Institute of Defence and Strategic Studies, Singapore, 29 December, 4.

Christoph Marcinkowski. (2010). Shi'ite Identities: Community and Culture in Changing Social Contexts (Freiburg Studies in Social Anthropology / Freiburger Sozialanthropologische Studien. London: Trarption publishers.

Creswell, J.W. (2003). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Thousand Oaks: SAGE Publications.

Faridah M.Sani. (1993). Mungkinkah Syiah terkeluar daripada Islam? Al-Islam 20 no. 232 April, 8-9.

Fatwa Kebangsaan. (2013). Syiah di Malaysia. Diakses pada 19 Jan 2013, http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/syiah-di-malaysia/6 Februari 2013.

Hasymi, A. (1983). Syiah dan Ahlussunnah Saling Rebut Pengaruh dan Kekuasaan Sejak Awal Sejarah Islam di Kepulauan Nusantara. Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Heinz Halm. (1991). Shi'ism. Edinburgh University Press.

Ibn Hazm. (1996). Al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwa wa al-Nahl, jil.2. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Ibn Manzur. (1968). Lisanul Arab, jil.8. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Ibn Muhammad, T., Al-Isfirayini. (1983). Al-Tabshir Fi Al-Din Wa Tamyiz Al- Firqah Al-Najiyah An Al-Firaq Al-Halikin. Lubnan-Beirut: Alam al-Kutub.

Jalaluddin Rahmat. (2000). Dikotomi Sunni-Syiah Tidak Relevan lagi dalam Syiah dan Politik di Indonesia. Jakarta: al-Mizan.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM). (1997). Penjelasan Terhadap Fahaman Syiah, Cetakan Ketiga. Hal 1.

Joeherry Ghani, temu bual, 2 Ogos 2012.

Kamil Zuhairi bin Abd Aziz, temu bual, 20 September 2016.

Kamus Dewan: edisi keempat. 2007. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Khair Izzah. (2011). Meniti Titian Kebenaran. Al-Muntazar Resources.

Khairil Anwar Mohd Amin. (2011). Shiah boleh jadi ancaman. Sinar Harian, 17 Februari: 5.

Ku Noor Faizah. (2011). Ahlus-Sunnah bukan musuh Shiah. Sinar Harian, 10 Februari: 14.

Ku Noor Faizah. (2011). Pengikut Shiah kesal difitnah. Sinar Harian, 28 Januari: 14.

M. Jafri. (1989). Origin and Early Development of Syiah Islam. Terj: Meith Kiraha. Cet. l.Jakarta: Pustaka Hidayah.

M. Nurul Humaidi. (2007). Kepimpinan dalam perspektif Syiah kajian atas konsep Imamah. Malang: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah.

Mahani Musa. (2003). Boria Muharam: Antara kreativiti dan realiti masyarakat Melayu Pulau Pinang abad ke 19 dan abad ke 20. Wacana Seni, jil.2: 19-39.

Mahayudin Yahaya. (1984). Sejarah Awal Perpecahan Umat Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mahayudin Yahaya. (1984). The Origins ofthe Khawarij. Subang Jaya: Penerbitan Sarjana (M) Sdn. Bhd.

Mahayudin Yahaya. (1989). Ensiklopedia sejarah Islam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mahayudin Yahaya. (2009). Sejarah politik dan sosiobudaya masyarakat Islam. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mansor Othman, temu bual, 1 Ogos 2012.

Marcinkowski, C. (2008). Aspects of Shi ‘ism in Contemporary Southeast Asia. The Muslim World, 98(1), 36-71.

Marcinkowski, Christoph. (2013). The Iranian Shi`i Diaspora in Malaysia. [https://www.mei.edu/publications/iranian-shii-diaspora-malaysia; di akses pada 19 Disember 2018].

Maziar Mozaffari-Falarti. (2004). Critical study of theories surrounding the historicarrival of a popular Shiite festival in contemporary Malaysia./VoszV/wg Social changes in the 21s' Century, him. 1-18.

Mohamad Nurhakim. (2008). Jatuhnya Sebuah Tamadun. PTS Islamika.

Mohamed Fairooz Mohamed Fathillah. (2018). Kefahaman Masyarakat Islam Tentang Doktrin dan Amalan Syiah di Malaysia. (Tesis PHD), Universiti Kebangsaan Malaysia.

Mohammad Ali Somali. (2010). Shi‘i Islam. London: Islamic College for Advanced Studies Press (ICAS).

Mohd Haidhar bin Kamarzaman. (2011). Syi’ah di Selangor. (Tesis Sarjana Muda Pengajian Islam), UKM.

Muhamad Hapizi bin Sulaiman. 2015. Hadis Palsu Dan Dhaif: Pengaruh dan Kesannya di Malaysia. Jurnal Penyelidikan Islam, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), 27, 30-62.

Muhammad Hamzah. (2005). Nasyatu al-Firq al-Islamiyyah. Beirut: Dai al-Qutaibah.

Muhammad Imarah. (2008). Al-Sunnah wa al-Syiah wahdat al-din khilaf al-siyasat al tarikh. Maktabah al-Nafizah: t.pt.

Muhammad Imarah. (2009). Fitnah at-Takfir: Bayn as-Shi’ah wa al-Wahhabiyyah wa as-Shoufiyyah. Dar as-Salam.

Munif Manzur. (2011). Revolusi Iran cetus perkembangan Syiah. Berita Harian, 28 Mei: 36.

Murad W. Hofmann. (2002). Islam: The Alternative, terj: Rahmani Astuti. Bandung: Pustaka Hidayah.

Nasrul Samsuar, temu bual, 17 September 2012.

Nikmatullah al-Jaza'ri. (2008). al-Anwar al-Nu'maniyah. Muassasah al-A'lamiy, Beirut-Lebanon.

Norazman Ishak, temu bual, 28 Julai 2012.

Qurratul Ain binti Shuib. (2013). Perkembangan Gerakan Syiah di Kedah. (Tesis Sarjana. Fakulti Pengajian Islam), UKM.

Riza Sihbudi. (1993). Tinjauan teoritis dan praktis atas konsep wilayat-i Faqih: Sebuah Studi Pengantar. Ulumul Quran, 2/IV, 79.

Rosenthal, F. (1958). The Muqaddimah: An Introduction to History. New Jersey: Princeton University Press.

Sahara. (2011). Geliat Syiah dan perubahan paham serta perilaku keagamaan mahasiswa Muslim di Kota Makassar. Jurnal al-Qalam, 17(1), 50-58.

Sawwaj, Taha ‘Ali. (2010). Mauqif al-Azhar al-Sharif min al-Shiah al-ithna ‘Ashariyyah. Kaherah: Dar al-Yusr.

Seyyed Hossein Nasr & Oliver Leaman. (2001). History of Islamic Philosophy. London: New York.

Shibr, Abdullah. (1997). Haqq al-Yaqin fi Ma’rifah Usul al-Din. Beirut: Mu’assasah alA’lami.

Ku Noor Faizah. (2011). Ahlus-Sunnah bukan musuh Shiah. Sinar Harian. 10 Februari, 14.

Ku Noor Faizah. (2011). Pengikut Shiah kesal difitnah. Sinar Harian. 28 Januari, 14.

Subhi al-Saleh. (1984). Politik dan Pentadbiran di dalam Islam, terj. Osman Hj. Khalid. Kuala Lumpur: Persatuan Kebangsaan Pelajar-pelajar Islam Malaysia (PKPIM).

Umar Faruk Assegaf. (2010). Mazhab Ahl al-Bait in Nusantara: The Past and Present. Jurnal al-Qurba, 1(1), 58-81.

Ende, Werner. (2008) “The Flagellations of Muharram and the Shi’ite Ulama.” Shi’ism: Critical Concepts in Islamic Studies Volume III Law Rite and Ritual. Paul Luft and Colin Turner. Eds. London & New York: Routledge, 33−49.

Zakaria Stapa. (2014). Laporan Akhir Penyelidikan Ancaman Aliran Bukan Ahli Sunah terhadap Perpaduan Umat Islam di Malaysia. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.

Downloads

Published

2020-02-27

How to Cite

Mohamed Fathillah, M. F., Niteh, M. Y., Abdullah, M. Y. M., & Mohd Noor, M. S. (2020). Persepsi Terhadap Akidah Ahli Sunah Waljamaah: Kajian Ajaran Syiah di Negeri Kedah (The Perception towards the Aqidah of Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah: Study of the Shias in Kedah). UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 7(1), 69–48. https://doi.org/10.11113/umran2020.7n1.333

Issue

Section

Articles