Penentuan Kifayah adna sebagai Jaminan Nafkah Isteri di dalam Islam: Kajian kes di Lembah Klang, Malaysia (Determining the Minimum Levels of Sufficiency (Kifayah adna) as Wife Guaranteed Maintenance in Islam: The Case Study of Klang Valley Malaysia)

Authors

  • Bahiyah Ahmad Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2.261

Keywords:

Wife’s maintenance, kifayah adna, kifayah, ma’ruf, minimum level of kifayah.

Abstract

The minimum level of sufficiency (kifayah adna) for a wife guarantees her basic living maintenance in Islam. It is a level forwarded by some Hanafi scholars who considered it the bare minimum maintenance required to meet a wife’s basic needs. An adequate stipend for a wife’s maintenance secures her livelihood. This study interviews a group of mothers and judges. Analysis of the collected data reveals that determining what constitutes kifayah helps resolve various questions and uncertainties in judicial issues such as determining the minimum level of living in the community, over-maintenance issues, fasakh case claims due to a waiver of maintenance or inadequate livelihood and issues pertaining to polygamy. The paper concludes that determining the minimum level of kifayah and ensuring it is practised helps satisfy the basic needs of a wife and avoid her being subjected to harm. It is a clear manifestation of the maqasid al-shariah that seek to preserve life, intellect, religion, wealth and progeny. Its determination guarantees the wife a monthly stipend to ensure her needs are met. This requires periodic socioeconomic studies of society to ensure that the maintenance levels are adequate.

Author Biography

Bahiyah Ahmad, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, 50603 Kuala Lumpur, Malaysia

University of Malaya, Kuala Lumpur

References

al-Quran, Rujukan terjemahan http://www.islam.gov.my/e-jakim/e-quran/terjemahan-al-quran

Abdul Walid Abu Hassan. (2016). Hak-Hak Wanita Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia. (Kuala Lumpur: Attin Press Sdn.Bhd) Cetakan Kedua.

Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984,

- P.U.(A)247/2002, http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/Federal_Updated.nsf/b3ac9c218c8efdc4482568310022d8b3/3668dafa6fd3e20b48256fd50019775d?OpenDocument (accessed 7 August 2017)

Al-Babarti, Muhammad bin Mahmud Kamal al-Din. (2007). Al-Inayah Syarh al-Hidayah: Wahuwa Syarh ‘ala al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi fi fur’ al-Fiqh al-Hanafi li ‘Ali bin Abi Bakr Al-Marghinanial-Hanafi. vol. 6. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Buhuti, Mansur bin Yunus bin Idris. (2003). Kasyf al-Qina’ ‘an Matn al-Iqna’, ed. Ibrahim Ahmad Abd Hamid. vol. 7. Riyad: Dar ‘Alim al-Kutub.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abd Allah. (1987). “Sahih al-Bukhari,” In al-Jami’ al-Sahih al-Mukhtasar, ed. Mustafa Dib al-Bugha. (3rd ed.), 5. Beirut: Dar Ibn Kathir.

Al-Juwaini, ‘Abd Malik bin ‘Abd Allah bin Yusuf. (2008). Nihayah al-Matlab fi Dirayah al-Madhhab, ed. ‘Abd al-‘Azim Mahmud al-Dib. (1st ed.) vol. 15. Jeddah: Dar al-Minhaj.

Al-Kasani, ‘Ala al-Din. (1982). Badai’ al-Sanai’ fi Tartib al-Syarai’. vol. 4. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi.

Al-Marghinani, Abi al-Hassan ‘Ali bin Abi Bakr bin ‘Abd al-Jalil al-Rusydani. (n.d). Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadi, 2. n.p: Al-Maktabah al-Islamiyyah.

Al-Qarrafi, Shihab al-Din Ahmad bin Idrs. (1994). Al-Ddhakhirah, ed. Muhammad Bukhaizah. (1st ed.), 4. n.p: Dar al-Gharbi al-Islami.

Al-Sanani, Muhammad bin Ismail al-Sanani. (n.d.) Subul al-Salam, ed. Muhammad Abd Aziz al-Khauli. (4th ed.), 4. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.

Al-Shafie, Muhammad bin Idris Abu Abd Allah. (2002.) Al-Umm, ed. Mahmud Masraji, 5. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Azizul Abllah, Penolong Pengarah Bahagian Perangkaan Harga, Pendapatan dan Perbelanjaan, Jabatan Perangkaan Negara, temu bual telefon, 19 September 2013.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003, http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Upd.nsf/f831ccddd195843f48256fc600141e84/ca9cc9e2f91e354748257115000d69dd?OpenDocument (accessed 9 August 2017)

Ibn Faris, Abi al-Hussain Ahmad bin Faris bin Zakaria. (2002). Maqayis al-Lughah, ed. Abd Salam Muhd Harun, 5. n.p: Ittihad al-Kitab al-Arab.

Ibn Hajar, Ahmad bin ‘Ali. Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari. (n.d.) Ed. Muhibb al-Din al-Khatib, 15. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Ibn Nujaim, Zain al-Din al-Hanafi. (n.d). Al-Bahr al-Raiq Syarh Kanz al-Daqaiq, 4. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Jurnal Hukum; X; BHG (I). (1995). Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Jurnal Hukum; XIV; BHG (II). (2000). Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Jurnal Hukum; XV; BHG (I). (1999). Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Jurnal Hukum; XV; BHG (I). (2002). Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Jurnal Hukum; XVI; BHG (I). (2003). Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Jurnal Hukum. (1990-1991). Putrajaya: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.

Kes Rokiah binti Ismail lawan Malek bin Abdul Rahman, Mahkamah Syariah Terengganu (Kes Mal Bil 0013/2015)

Laporan Penyiasatan Perbelanjaan Isi Rumah/ Report on Household Expenditure Survey; 2009-2012. (2012). Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia.

Maznah Mohamad. (2000). “Di mana berlaku diskriminasi dalam undang-undang keluarga Islam.” In Undang-Undang Keluarga Islam dan Wanita di Negara-Negara Asean, ed. Abdul Monir Yaacob. (2nd ed.). Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 237-261

Mek Wok Mahmud dan Sayed Sikandar Shah Haneef. Januari. (2007). “The Problem of the Divorce Among Muslim in Malaysia: Addressing Its Epistemological Dimension.” Dalam International Family Law Conference, Hotel Crown Princess, Kuala Lumpur, 332-341.

Muslim bin Hajjaj Abu al-Hussain al-Qusyairi al-Naisaburi. (n.d). Sahih Muslim, ed. Muhammad Fuad Abd al-Baqi. vol. 3. Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi.

Nazzam al-Din. (1991). Al-Fatawa al-Hindiyyah fi Madhhab Imam Abi Hanifah, 1. n.p: Dar al-Fikr.

Nik Noraini Nik Badli Shah. (1994). Undang-Undang Keluarga: Nafkah dan Hak-Hak Kewangan Lain. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa & Pustaka.

Norisan Binti Mohd Aspar, Ketua Penolong Pengarah, dan, Bahagian Perangkaan Harga, Pendapatan dan Perbelanjaan, Jabatan Perangkaan Negara, temu bual telefon, 19 September 2013.

Nurhidayah Muhamad Hashim. (2008). “Failure to provide maintenance for the wife & children: Is there justice for women in Malaysia’s Syariah Court?” Dalam 5th Asian Law Institute Conference (ASLI). Kuala Lumpur: Universiti Malaya, 7-19.

Othman Lebar. (2012). Penyelidikan Kualitatif: Pengenalan kepada Teori dan Metod. Perak: Universiti Perguruan Sultan Idris.

Suwaid Tapah. (2006).“Nafkah Isteri.” Dalam Manual Undang-Undang Keluarga Islam, ed. Abdul Monir Yaacob dan Siti Shamsiah Md.Supi. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 61-79.

Tuan Drs Atras bin Mohamad Zin. Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Hulu Langat, Selangor, temu bual 18 Febuari 2013.

Tuan Kamarulzaman bin Ali, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Gombak Barat, Selangor, temu bual 14 Febuari 2013.

Tuan Mohamad Fauzi bin Ismail, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Kuala Langat, Selangor, temu bual 14 Disember 2012.

Tuan Shaiful Azli bin Jamaludin, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Gombak Timur, Selangor, temu bual 27 September 2012.

Tuan Wan Mahyuddin Wan Muhammad, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, Petaling Jaya, Selangor, temu bual 18 Oktober 2012.

Yang Arif Tuan Amran Mat Zin, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur), temu bual 29 Mac 2013.

Yang Arif Tuan Fauzi Mokhtar, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor, temu bual 14 Disember 2012.

Yang Arif Tuan Hj Walid Abu Hassan, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah, Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, temu bual 3 Mei 2013.

Yang Arif Tuan Zainor Rasyid, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam, Selangor, temu bual 14 Disember 2012

Zaharah Jaafar. (2005). “Penetapan Kadar Nafkah Isteri: Satu Kajian di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan.” Master diss., Universiti Malaya, Kuala Lumpur.

Zaydan, Abd al-Karim. (2012). Al-Jami’ fi al-Fiqh al-Islami al-Mufassal fi Ahkam al-Mar’ah wa Bait al-Muslim fi al-Syariah al-Islamiayyah. (1st ed.), 7. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Downloads

Published

2019-06-25

How to Cite

Ahmad, B. (2019). Penentuan Kifayah adna sebagai Jaminan Nafkah Isteri di dalam Islam: Kajian kes di Lembah Klang, Malaysia (Determining the Minimum Levels of Sufficiency (Kifayah adna) as Wife Guaranteed Maintenance in Islam: The Case Study of Klang Valley Malaysia). UMRAN - Journal of Islamic and Civilizational Studies, 6(2), 111–126. https://doi.org/10.11113/umran2019.6n2.261

Issue

Section

Articles