Penilaian Lafaz Sorih Dan Kinayah Dalam Pengesahan Talak Tiga Sekali Lafaz Di Mahkamah Syariah

Authors

  • Mahfuzah Abdul Shukor Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor
  • Zaini Nasohah Jabatan Syariah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia, 43600 UKM Bangi, Selangor

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2018.5n3.230

Keywords:

Divorce, Sorih, Kinayah, Court decision, Syariah Court.

Abstract

The dissolution of marriage through triple divorce at once is one of the matter debated among the fuqaha. This disagreement also shaping the decisions of Syariah Court in making the verification of the talak pronunciation. Therefore, this paper aims to discuss the law of dissolution of marriage through triple divorce at once according to Islamic law and to analyze the decision of the Syariah Court in assessing pronunciation sorih and kinayah in the case of triple divorce at once. This study uses document analysis methods. The findings found that Syariah judges during the trial more likely to submit three talak for sorih pronunciation like triple divorce at once compared to Syarie Judges during appeal that does not continue to submit three talak unless proven occurence of three talak. For the kinayah pronunciation like repeated divorce at a time, Syarie judges during trial found less careful in reviewing the pronunciation compared to Syariah judges during appeal seen more careful and thorough with regard to particular aspects before making a decision. Taking to consideration the intent can help the Court make decisions more accurately and fairly.

References

Abdul Monir Yaacob & Siti Shamsiah Md Supi. (2003). Pendakwaan dan Penyiasatan Konsep dan Amalan. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Abu al-Ala al-Maududiy & Fazl Ahmed. (1988). Pedoman Perkahwinan Dalam Islam. Selangor: Klang Book Centre.

Abu Dawud Sulayman bin al-Ash'ath. (2009). Sunan Abu Dāwud (Vol. 3). Beirut: Dar al-Risalah al-Alamiyyah.

Abu Zuhrah, Muhammad. (1957). Al-Ahwal al-Shakhsiyyah. Dar al-Fikr al-Arabiy.

Al-Bassam, Abd Allah bin Abd al-Rahman. (1992). Tawdhih al-Ahkam Min Bulugh al-Maram (Vol. 5). Arab Saudi: Dar al-Qiblah li al-Thaqafah al-Islamiyyah.

Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. (2001). Fathu al-Bāri bi Sharh Sahih al-Bukhariy (Vol. 9). Maktabah al-Malik al-Fahad al-Wataniah 'Ithna' al-Nashar.

Al-Jaziri Abd al-Rahman. (2003). Al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arbi'ah. Beirut: Dar Kitab al-Ilmiyyah.

Al-Sayyid Sabiq. (2004). Fiqh al-Sunnah . Kaherah: Dar al-Hadith .

Al-Zuhayliy, Wahbah. (1985). Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (Vol. 7). Damshik: Dar al-Fikr.

Azmee Haji Hussin & Wan Abdul Fattah. (2013). “Pengesahan Lafaz Talaq Tiga: Sorotan Melalui Penghakiman Kes Di Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.” Jurnal Hukum 37 16: (1), 1-30.

Sheikh Ghazali bin Haji Abdul Rahman. (2005). “Proses Penghakiman dan Menjatuhkan Keputusan di Mahkamah Syariah: Satu Penilaian.” Jurnal Hukum, 6(1), 189-213.

Mohd Nasran & Mohd Naim. (2004). Pembubaran Perkahwinan Melalui Medium Elektronik Dari Sudut Fiqh Dan Undang-undang Keluarga Islam. Jurnal Hukum, 17(2), 127-136.

Muslim bin al-Hajjāj. (n.d.). Sahīh Muslim (Vol. 2). Beirut: Dar Ihya’ al-Thurāth al-cArabīy.

Najibah Mohd Zain. (2012). Semakan Semula Undang-undang Keluarga Islam. Dalam M. S. Siti Shamsiah, Korpus Undang-undang Islam Di Malaysia: Semakan Dan Cabaran. Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Raihanah Hj Abdullah. (2000). Talaq Tiga: Analisis Terhadap Penghakiman Mahkamah Syariah. Jurnal Syariah, 8(2), 139-154.

Zaleha Kamaruddin. (2005). Divorce Laws in Malaysia. Selangor: Malaysian Law Journal Sdn. Bhd.

Zaydan, Abd al-Karīm. (1993). Mufassal fi Ahkam al-Mar'ah fi al-Baiti al-Muslim (Vol. 8). Beirut: Muassasah al-Risalah.

Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003

Haji Hanafiah lwn Rokiah. (1981). Jurnal Hukum, 2, 323.

Ramli bin Sulaiman v Rohani binti Ab Hamid. (2010). Jurnal Hukum, 30(1), 95-109.

Rosmina binti Masran dan Mohammad Abdullah bin Ali. (2008). Jurnal Hukum, 25(2), 299-320.

Rokiah bt Sali lwn Ahmad Bostamam bin Yaacob. (2010). Shariah Law Report, 1, 121-131.

Marziana bt Marzuki lwn Mohd Afandi bin Mohd Yusoff. (2009). Shariah Law Report, 3, 145-158.

Mohd Hashim bin Mohd Noor v Hamsati bt Samori. (2009). Shariah Law Report, 166-177.

Jaafar bin Saidin lwn Nazlah binti Ismail. (10500-054-0014-2007). (Mahkamah Tinggi Syariah Selangor Shah Alam).

Shah Rufaizal bin Mohd Ariffin lwn Suzanna binti Awang. (10500-054-0012-2009). (Mahkamah Tinggi Syariah Selangor Shah Alam).

Mohd Yusri Ibrahim lwn Nur Fadhillah bt Ahmad Pudzi. (10005-054-2181-2015). (Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat).

Muhammad Qoiyum bin Abdul Halim lwn Nur Azwani binti Shamsul. (10005-054-0757-2016). (Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat).

Nor Fauziah bt. Ab. Karim lwn Mohd Hafiza b. Azha. (10005-054-0301-2016). (Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat).

Nur Hamidah bt Astro lwn MatYadi b. Tarip. (10005-054-2183-2015). (Mahkamah Rendah Syariah Hulu Langat).

Rosnita binti Samsuri lwn Azeme bin Hashim. (10005-054-1545-2015). (Mahkamah Rendah Syariah Daerah Hulu Langat).

Mahad Ahmed Mohamed lwn Natasha binti Zolkeflee. (2016, April 4). Jabatan Kehakiman Syariah Selangor. Retrieved Febuari 24, 2017, from www. jakess.gov.my/v4/index.php/koleksi-penghakiman-1/mrs-daerah

Downloads

Published

2018-10-31

How to Cite

Abdul Shukor, M., & Nasohah, Z. (2018). Penilaian Lafaz Sorih Dan Kinayah Dalam Pengesahan Talak Tiga Sekali Lafaz Di Mahkamah Syariah. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 5(3), 94–104. https://doi.org/10.11113/umran2018.5n3.230