Penelitian Semula Akad Mudharabah: Satu Kajian dari Perspektif Tahaluf

Authors

  • Mohd Syakir Mohd Rosdi Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang
  • Mohd Zulkifli Muhammad Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan (FKP), Universiti Malaysia Kelantan, Kelantan

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2018.5n3.215

Keywords:

Re-examine, Mudharabah contract, Tahaluf Perspective

Abstract

This article aims to re-examine the mudharabah contract from the perspective of tahaluf. Mudharabah here means the framework to run a business in the field of economy, whereas tahaluf here means an agreement made between two parties or parties to achieve certain goals as long as it does not violate Islamic law. By having three elements in the mudharabah contract namely guarantee, justice and benefit, this study is conducted to review the concept of mudharabah from the perspective of the agreement (tahaluf) in Islam. It is to answer the question, is it true that the mudharabah contract is fulfilled with the tahaluf concept? This study was conducted using library research and content analysis. Library research is used to obtain secondary data, while content analysis is used to analyze the data. The result, mudharabah muqayyadah is the most suitable practice of tahaluf concept. It is linked to three distinct tahaluf features that have an agreement period, cancellation of the agreement if betrayed and have a clear agreement agreement. In addition, three conditions are ensured in accordance with the mudharabah contract namely loyalty, wise management and ukhwah. Only the one principle that can be achieved in the mudharabah contract is the principle of peace.

Author Biography

Mohd Zulkifli Muhammad, Fakulti Keusahawanan dan Perniagaan (FKP), Universiti Malaysia Kelantan, Kelantan

Program of Islamic Banking and Finance

Faculty of Entreprenuership and Business
Universiti Malaysia Kelantan

References

‘Abd al-‘Azhim Badawi (2001). Al-wajiz fi fiqhis sunnati wal kitabil ‘aziz. Mansoura, Egypt: Dar Ibnu Rajab.

‘Abd al-Rahman Muhammad Abd Aziz Syirab (2010). Ahkam al-tahalufat al-siyasiyah fi daui al-waqi’I al-mu’asir. Tesis Sarjana Kuliah Syariah wal Qanun Bil Jami’ah al-Islamiyah, Universiti Islam Ghazzah.

‘Ali Ibn Khalaf Ibn Abd al-Malik (2000). Ibn Battal syarhSahih al-Bukhariy. Riyadh: Maktabah al-Rusyd.

Abdullah Zaik Abd. Rahman (2011). Siyasah syar’iyyah dan tahaluf siyasi dalam kalangan parti politik umat Islam Malaysia: Satu analisa kritikal. Kertas Kerja Wacana Pemikiran dan Peradaban Ummah ke-III di Kuala Lumpur pada 12 Nov 2011.

Al-Kasani (t.t). Al-bada’i’u ash-shana’i’u. Cairo, Egypt: al-Muniriyah.

Anwar, M. (2001). Development of mudarabah instruments: Understanding their profitability, securitization and negotiability aspects. International Journal of Economics, Management and Accounting, 9(2), 165-186.

Al-Sayyid Sabiq (1991). Fiqh as-sunnah, Jilid 3. Illinois, USA: North American Islamic Trust.

Bacha, O. I. (1996). Conventional versus mudarabah financing: An agency cost perspective. International Journal of Economics, Management and Accounting, 4(1&2).

El-Din, S. I. T. (2008). Income ratio, risk-sharing, and the optimality of mudarabah. Journal of Islamic Economics, 21(2), 39-62.

Giannini, N. G. (2013). Faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah pada bank umum Syariah di Indonesia. Accounting Analysis Journal, 2(1).

Haron, S., Ahmad, N., & Planisek, S. L. (1994). Bank patronage factors of Muslim and non-Muslim customers. International Journal of Bank Marketing, 12(1), 32-40.

Hepi Andi Bastoni (2010). Belajar dari perjanjian Hudaibiyah: Belajar diplomasi daripada Rasulullah s.a.w. Malaysia: Rijal Media.

Ibn Qudamah (t.t). Al-mughni. Riyadh, Saudi Arabia: Maktabah Riyadh al-Haditsah.

Ibn Rusyd (1995). Bidayatul mujtahid. Riyadh, Saudi Arabia: Dar Salam.

Imam Nawawi (2007). Raudhatun salihin. Jakarta, Indonesia: Pustaka Azzam.

Mohd Sollehudin Shuib, Ahmad Azam Sulaiman @ Mohamad & Mohammad Taqiuddin Mohamad (2011). Pembiayaan perumahan secara Islam di malaysia: Analisis kelebihan produk berasaskan musharakah mutanaqisah di Kuwait Finance House Malaysia Berhad (KFHMB). Jurnal Teknologi, 55 (Sains Sosial), 107-119.

Mohd Syakir Mohd Rosdi (2014). Tahaluf siyasi dalam ekonomi politik islam: Satu kajian teoretis. Tesis Doktor Falsafah Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan, Universiti Sains Malaysia.

Muhamad ‘Izat Salih ‘Unaini (2008). Ahkam al-tahaluf al-siyasi fi al-fiqh al-Islami. Filastin: al-Jami'ah al-Najah al-Wataniyah

Muhamad Ahmad Rashid (2011). Tahaluf siyasi hukum dan syarat. Norsaleha Mohd. Salleh (Terj.). Alor Star: Pustaka Darul Salam.

Muhammad Abdur Rahman Abdur Rahim al-Mubarakfuri (t.t). Tuhfatul ahwadzi bi syarh jami’ at-Tirmidzi. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Muhammad Iqbal (2007). Islamic toleration & justice non-muslims under muslim rule. India: Adam Publishers & Distributors.

Munir Muhammad Ghadban (1982). al-tahaluf al-siyasi fi al-Islam. Al-Urdun, Jordan: Maktabat al-Manar Zarqa'.

Munir Muhammad Ghadban (1988). Al-tahaluf al-siyasi fi al-Islam. Kaherah: Dar al-Salam.

Munir Muhammad Ghadban (2002). Kompromi politik dalam Islam. Jakarta Timur, Indonesia: Pustaka al-Kautahalufar.

Omer, A. I. (1978). Limit tahaluf of the doctrine of tahaluf and tahaluf bearing on the law of burdens. Journal of Islamic and Comparative Law, 8(73).

Rab, H. (2005). Impact of inflation on mudarabah profits: Some observations. J. KAU: Islamic Econ, 17(2), 21-25.

Rosly, S. A. (2005). Critical issues on Islamic banking and financial markets: Islamic economics, banking and finance, investments, takaful and financial planning. Kuala Lumpur: Dinamas Publishing.

Sayid Sabiq (1978). Unsur-unsur kekuatan dalam Islam. Singapore: Pustaka Nasional Pte Ltd.

Sayid Sabiq (2012). Anasir al-quwwah fi al-Islam. Rijalul Alam (Terj.). Pangkal Kekuatan Islam. Johor Bahru: Perniagaan Jahabersa.

Sayyid Qutb (2004). Tafsir fi zilalil Qur’an (Di Bawah Naungan al-Quran). (Terj.), Jilid 2. Jakarta: Gema Insan.

Subhi Mahmasani (1982). Al-qanun wa al-‘ilaqat al-duwaliyyah fil Islam. Beirut: Dar al-‘ilmlial Malayin.

Sufri Muhammad (2002). Tahaluf siyasi menurut perspektif Islam: Satu tinjauan terhadap sumbangan PAS membentuk barisan alternatif dalam pilihanraya umum 1999. Latihan Ilmiah Jabatan Siasah Syar’iyyah, Universiti Malaya.

Syed Mohd Ghazali Wafa Syed Adwam Wafa, Muhammad Nasri Md. Hussain & Mohd Hizam Hanafiah (2003). Pengantar perniagaan Islam. Selangor, Malaysia: Prentice Hall.

Wahbah al-Zuhailiy (1998). Tafsir al-munir fi al-‘aqidah wa al-syari’ah wa al-manhaj. Lubnan: Darul Fikr al-Mu’asir.

Wahbah al-Zuhailiy (1985). Al-fiqhu al-Islami wa adillatuhu. Damascus, Syria: Dar al-Fikr.

Downloads

Published

2018-10-31

How to Cite

Mohd Rosdi, M. S., & Muhammad, M. Z. (2018). Penelitian Semula Akad Mudharabah: Satu Kajian dari Perspektif Tahaluf. UMRAN - Journal of Islamic and Civilizational Studies, 5(3), 81 – 93. https://doi.org/10.11113/umran2018.5n3.215