Keusahawanan Dakwah Berdasarkan Kisah Anbiya Dalam Al-Quran (Entrepreneurial Dakwah Based on the Anbiya Story In the Quran)

Authors

  • Mohd Nasir Ripin FTI UTM
  • Zulkifli Mohd Yusof Profesor Dato’ Dr & Pengarah Akademi Pengajian Islam, UM, Kuala Lumpur

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2018.5n2.178

Keywords:

Prophets, al-Quran, Islamic Mission and entrepreneurship

Abstract

Many assume that human is free to do entrepreneurial activity for profit. Islam sees entrepreneurship as part of religious teachings to meet human needs that must be practiced based on moral values. This article uses a content analysis study method to reveal the story of anbiya with their dakwah activities which are widely recorded in the Quran related to entrepreneurship. The dakwah duty of the anbiya is to call upon people to believe in Allah and the hereafter as well as avoiding them from tyranny or disadvantage. Their dakwah process is done in the community through various fields of life, including entrepreneurship. The process of preaching through entrepreneurship is manifested based on three components: Engagement in entrepreneurship, monitoring of entrepreneurial activities, and Islamic ratings on entrepreneurial activities. This paper however details only the involvement of anbiya in various sectors of entrepreneurship through their stories recorded by the Quran. In summary, the involvement of anbiya in entrepreneurial activities while realizing the dakwah call was named as entrepreneurial dakwah.

Author Biography

Zulkifli Mohd Yusof, Profesor Dato’ Dr & Pengarah Akademi Pengajian Islam, UM, Kuala Lumpur

Akademi Pengajian Islam, UM, Kuala Lumpur

References

Al-Quran dan Terjemahan

Sheikh Abdullah Basmeih (2001), Tafsir Pimpinan Ar-Rahman Kepada Pengertian al- Qur’an (30 Juz), Kuala Lumpur: Darul Fikir

‘Afif ‘Abd al-Fattaḥ Ṭabbārah. (1985). Ma‘a al-Anbiyā’ Fī al-Qur’ān: Qiṣaṣun wa Durusun wa ‘Ibrun min ḥayātihim, Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malayin.

A Nurdiyanto. (2016). “Zakat Nabi-Nabi Terdahulu Dalam Al-Qur'an,” El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama, (160-165), di ejournal.kopertais4.or.id.

A. David Silver. (1983). The Entrepreneurial Life: How to Go for It, New York: John Wiley & Sons.

Ab. Aziz Yusof dan Zakaria Yusof. (2004). Prinsip Keusahawanan, Selangor: Prentice Hall.

‘Abdul Karim Zaidan. (1998). Al-Mustafād Min Qaṣaṣ al-Qur’ān Lil Da’wah Wa al-Du’āt, 2 jilid, Beirut: Mu‘assasah al-Risalah.

‘Abdul Karīm Zaidān. (1975). Uṣūl al-Da‘wah, Beirut: Muassasah al-Risalah.

Abdul Mustaqim. (2011). “Kisah al-Qur’an: Hakekat, Makna, dan Nilai-Nilai Pendidikannya,” Ulumuna, Vol. XV, No. 2, (Dis., 2011): 265-260.

Abu Bakar al-Asy’ari. (1952). Sejarah Anbiya, 3 jilid, Pulau Pinang: Haji Muhammad Ali Haji Muhammad Rawi.

Aḥmad bin Musṭafā al-Marāghī. (1946). Tafsīr al-Marāghī, Mesir: Musṭafa al-Babī al-Halabiy.

Al-̒Askari, Abi al-Hilal al-Hasan bin Abdullah bin Sahl. (1997). Al-Awā'il, (Ed. ̒Abd al-Razzaq Ghalib al Mahdi), Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Khālidī, Ṣalāh. (1998). al-Qaṣaṣ al-Qur’ānī, 4 jilid, Dimasyq: Dār al-Qalam.

Al-Nasafī, ‘Abdullah bin Aḥmad bin Maḥmūd. (2000). Tafsīr al-Nasafī, Beirut: Dār al-Ma‘rifah.

Al-Qurtubī, Abī ‘Abdillah Muḥammad bin Aḥmad bin Abī Bakr. (2006). al-Jāmi‘ li Aḥkām al-Qur’ān, (Tahqiq Dr Abdullah bin Abd al-Muhsin al-Turki), 24 Jilid, Beirut: Mu’assasah al-Risalah.

Ali Hasan. (2009). Manajemen Bisnis Syariah, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

Amrul Mutaqin. (2013). “Konsep Periklanan Dalam Ekonomi Islam,” Cahaya Aktiva, Vol.3, No.1, (Mac, 2013): 1-10.

Asmak Ab Rahman. (2009). “Sekuriti Makanan Dari Perspektif Syariah,” Jurnal Syariah, Jilid 17, Bil. 2: 299-326.

Asmak Ab. Rahman. (2011). Pertanian Dari Perspektif Ekonomi Islam, Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.

Asy-Sya’rawi, Syeikh Muhammad Mutawalli. (2012) Sejarah & Kisah Nabi-Nabi Dalam al-Quran, (Terj. Melayu oleh H. Muhammad Zuhirsyan dan H. Suhendri Irandi),Puchong: Jasmin Publications.

Asmar Abdul Rahim dan Mahmud Zuhdi Mohd Nor. (2011). “Kapal dan Pengertiannya: Satu Pengungkaian Mengikut Perspektif Al-Quran,” Jurnal Undang-Undang & Masyarakat, vol. 15, (2011): 19-30.

Barjoyai Bardai. (2000). Keusahawanan Dan Perniagaan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Bruce R. Barringer & R Duane Ireland. (2006). Entrepreneurship Successfully Launching New Ventures, New Jersey: Pearson.

Business Dictionary di http://www.businessdictionary.com/definition/entrepreneurship.html, entri entrepreneurship.

Fatimah Salwa Abd Hadi dan Joni Tamkin Borhan. (2013). “Faktor-faktor Kejayaan Perniagaan Khadijah binti Khuwailid: Analisis Terhadap Usahawan Asnaf di Lembaga Zakat Selangor,”Jurnal Syariah, Jil. 21, Bil. 2 (2013): 117-144.

Farahwahida Mohd Yusof et.al. (2015). Keusahawanan Menurut Perspektif al-Quran, Skudai: Penerbit UTM Press.

Fauzi Saleh. (2012). “Fikih Peradaban Dalam Kisah al-Qur’an,” Al-Mu‘ashirah, Vol. 9, No. 1, (Jan., 2012): 39-48.

H.H. Stevenson and J.C. Jarillo. (1990). “A paradigm of entrepreneurship: entrepreneurial Management”, Strategic Management Journal, Vol. 11, No. 5,(1990): 17–27.

Hisrich Robert. D & Peters Micheal P. (2002). Entrepreneurship, Cornell: McGraw Hill.

Ibn Ishāq, Muḥammad bin Isḥāq. (1955). The Life of Muhammad, (Terj. Sirat Rasul Allah oleh Alfred Guillaume), London - Toronto: Oxford University Press.

Ibn Kathīr, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin Kathīr. (1968). Qiṣaṣ al-Anbiyā’, Cairo: Dār al-Kutub al-Hadithah.

Ibn Kathīr, Abū al-Fidā’ Ismā‘īl bin Kathīr. (1993). Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm, 4 jilid, Madinah: Maktabah al-‘Ulum wa al-Hikam.

Ibn Khaldun, Abd al-Rahman bin Khaldun al-Maghribi (t.th), Muqaddimah Ibn Khaldun, Beirut: Dar al-Fikr

Ibn Sa`ad, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad (1967), Tabaqāt al-Kabir, (Terj. English oleh S.Moinul Haq), 2 Vol., Karachi: Pakistan Historical Society

Iqbal Unus. (2006). “The story of Musa and Haron: Lessons to leadership,” (http://www.islamist.org/index)

Kementerian Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan. (2013). Laporan KPDNKK, di http://www.kpdnkk.gov.my/images/KPDNKK/PDF/statistik/penguatkuasaanpemeriksaan13.pdf

Manna al-Qaththan. (1973). Mabāhith fī ‘Ulūm al-Qur’ān, t.tp: Manṣurah al-Aṣr al-Hadith

Merriam-WebsterDictionary, entri entrepreneurship, di http://www.merriam-webster.com/dictionary/entrepreneurship

Miles K. Davis. (2013). “Entrepreneurship: an Islamic perspective,” Int. J. Entrepreneurship and Small Business, Vol. 20, No. 1, (2013): 63-69.

Mohd Adib Abd Muin et.al. (2014). “Model Usahawan Berjaya Dalam Amalan Nilai-nilai Murni Keusahawanan Sosial Islam,” Journal of Human Development and Communication, Vol. 3, (2014): 129-141

Muhammad Najib Ḥamadiy al-Jaw’aniy. (2005). Dawāb al-Tijārah fī al-Iqtisād al-Islāmī, Beirut: Dār al-kutub al-‘ilmiyyah.

Nazrudin Hashim dan Munirah Zakaria. (2016). “Amalan Keusahawanan Nabi Daud AS: Analisa Daripada Al-Quran dan Hadis,” Kolokium Keushawanan 2016, (sunt. Jaslin Dahlan et.al), Segamat: UiTM Johor: 52-57

Nik Mustafa Nik Hassan, “Pandangan pakar ekonomi Islam tentang nabi Yusof dan ayat surah Yusof, 12: 46-49,” Siaran Radio IKIM, pada Isnin, 11 Feb., 2008, jam 12.00 tengahari.

Ramli Awang, Mohd Nasir Ripin dan Zulkiflee Haron. (2011). Kemahiran Generik Dari Perspektif Islam, Skudai: Penerbit UTMPress.

S.M.N al-Attas. (2010). Islam dan Sekularisme (Terj. Islam and Secularism oleh Khalif Muammar), Bandung: PIMPIN-Casis, UTM.

Sandelowski, M. (1995). “Qualitative analysis: what it is and how to begin?” Research in Nursing & Health, 18(4), 371-375.

Shibli Nu'mani. (1970). `Allamah Shibli's Sirat al-Nabi, (Terj. English oleh Fazlur Rahman), 2 jilid, Karachi: Pakistan Historical Society.

W.M. Cohen and D.A. Levintal. (1990). “Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation”, Administrative Science Quarterly, Vol. 35, No. 1,(1990):128–152.

Yahya Jusoh dan Azhar Muhammad. (2007). Pendidikan Falsafah Sains al-Qur’an, Skudai: Penerbit UTM Press

Yahya Jusoh dan Azhar Muhammad. (2005). Interaksi Harta Dalam al-Quran, Skudai: Penerbit UTM Press.

Yunus Olalekan Muhammadul-Awwal. (2015. “Importance of Entrepreneurship in the Effectiveness of Dăʻĩ,” E-Journal of Arabic Studies and Islamic Civilization, (E-ISSN 2289 – 6759): 106-119 (WorldConferences.net).

Zawawi Yusoff. (2014). “Mesej Dakwah Para Rasul (A.S.) Kepada Golongan Pembesar Negara”, Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari, Bil. 8 Jun (2014): 86-112.

Zulkifli Yusof et.al. (2010). Kamus al-Quran, Kuala Lumpur: Penerbit PTS.

Mohd Adib Abd Muin, Azizi Abu Bakar, dan Shuhairimi Abdullah. (2014). “Model Usahawan Berjaya dalam Amalan Nilai-nilai Murni Keusahawanan Sosial Islam”, Journal of Human Development and Communication , Vol. 3, (2014):129-141.

Downloads

Published

2018-07-02

How to Cite

Ripin, M. N., & Mohd Yusof, Z. (2018). Keusahawanan Dakwah Berdasarkan Kisah Anbiya Dalam Al-Quran (Entrepreneurial Dakwah Based on the Anbiya Story In the Quran). UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 5(2). https://doi.org/10.11113/umran2018.5n2.178

Issue

Section

Articles