ANALISIS ELEMEN AL-HAJAH DALAM PEMBIAYAAN PERIBADI (ANALYSIS OF ELEMENT AL-HAJAH IN PERSONAL FINANCING)

Authors

  • Muhammad Ikhlas Rosele Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2017.4n3.153

Keywords:

Personal financing, bay’ al-‘inah, al-tawarruq, Islamic banking, al-hajah

Abstract

Personal financing is a one of the society’s needs nowadays. However, in Islamic banking context, underlying contract of personal financing namely bay’ al-‘nah and al-tawarruq has raised issues and polemic. The main cause of this polemic is due to the differences in juridical opinions from ulama’ on these contracts, which in fact, the majority of them has prohibited bay’ al-‘inah and al-tawarruq al-munazzam contract. Thus, this study employed qualitative approach and library sources to explain the alternative argument in accepting and allowing these contracts to be use in personal financing instrument. The result of this study shows that personal financing has become a necessity (al-hajah) and also able to take place up to al-darurah (compulsion) level in certain condition. Therefore, it is sensible to take the element of al-hajah as a consideration in determining the juridical opinion on personal financing contract in Malaysia.

Author Biography

Muhammad Ikhlas Rosele, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya

Felo SLAI, Jabatan Fiqh dan Usul, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

References

‘Abdul Malik bin ‘Abdullah (1399H). Al-Burhan fi Usul al-Fiqh. Qatar: ttp., 1399H.

‘Izz al-Din ‘Abdul Salam (2000). Al-Qawa’id al-Kubra. Damsyiq: Dar al-Qalam.

Ab. Rahim Ibrahim (2015). “Pembiayaan Peribadi Penjawat Awam di Institusi Perbankan: Kajian di Negeri Melaka.” Kertas kerja dibentangkan di Persidangan Antara Bangsa Fiqh Semasa dan Perundangan Islam, Batam, Indonesia.

Amir Fazlim Yusoff & Muhammad Shahir Ridzuan Md Radzi (2016). "Instrumen Pembiayaan Peribadi Tunai Islam di Malaysia: Satu Sorotan Literatur." Dalam Zamzuri Zakaria, Muhammad Nazir Alias, Lukman Samsudin (eds.), Prosiding Konvensyen Kebangsaan Koperasi Patuh Syariah Angkas-UKM (KONSIS 2016). Bangi: UKM.

Al-Bahuti, Mansur bin Yunus (2000). Syarh Muntaha al-Iradat. Beirut: Mu’asasah al-Risalah.

Al-Burnu, Muhammad Sidqi bin Ahmad (2003). Mausu’ah al-Qawa’id al-Fiqhiyyah. Beirut: Mu’asasah al-Risalah.

Al-Hariri, Ibrahim Muhammad Mahmud (1998). Al-Madkhal ila al-Qawa’id al-Fiqhiyyah al-Kulliyah. ‘Amman: Dar ‘Ammar.

Aliftaa (t.t.). “Hukm al-Tawarruq al-Munazzam allazi Tajribah Ba’da al-Bunuk al-Islamiyyah.” aliftaa.jo http://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=174#.UteVLNIW0rM

Al-Jassas, Abu Bakr Ahmad al-Razi (1993). Ahkam al-Qur’an. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim (2004). I’lam al-Muwaqqi’in ‘an Rabb al-‘Alamin. Kaherah: Dar al-Hadis.

Al-Jawzi, Abd Rahman bin ‘Ali (1987). Zad al-Maysir fi ‘Ilm al-Tafsir. ttp: al-Maktab al-Islami.

Al-Khathlan, Sa’ad bin Turki (2012). Fiqh al-Mu’amalat al-Maliyah al-Mu’asirah. Riyadh; Dar al-Sami’i.

Al-Maqdisi, Ibn Qudamah (1997). Al-Mughni. Al-Riyadh; Dar ‘Alim al-Kutub.

Al-Mumini, Ahmad Arsyid ‘Ali (2004). “Al-Hajah ‘Inda al-Usuliyyin wa Atharuha fi al-Tasyri’.” Tesis PhD dalam Fiqh dan Usul, Universiti Jordan, 2004.

Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf (2003). Rawdah al-Talibin. Al-Riyadh: Dar ‘Alim al-Kutub.

Al-Qaradawi, Yusuf (1996). Fi Fiqh al-Awlawiyat. Kaherah: Maktabah Wahbah.

Al-Suyuti, Jalal al-Din ‘Abdul al-Rahman (1997). Al-Asybah wa al-Naza’ir. Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz.

Al-Syabini, Muhammad bin al-Khatib (1997). Mughni al-Muhtaj ila Ma’rifah Ma’ani al-Faz al-Minhaj. Bayrut: Dar al-Ma’rifah.

Al-Syatibi, Ibrahim bin Musa (1997). Al-Muwafaqat. Mamlakah al-‘Arabiyah al-Sa’udiyah: Dar Ibn ‘Affan.

Al-Zarqa, Ahmad bin Muhammad (2001). Syarh al-Qawa’id al-Fiqhiyyah. Damsyiq: Dar al-Qalam, 2001.

Al-Zuhaili, Wahbah (2010). Usul al-Fiqh al-Islami. Damsyiq: Dar al-Fikr.

Al-Zuhayli, Wahbah (1985). Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Dimasyq: Dar al-Fikr.

Amir Shaharuddin (2013). Is Bay’ al-Tawarruq A Better Alternative?. Dalam Muhammad Ridhwan Ahmad (ed.), Celebrating 30 Years of Islamic Banking And Financial Institutions In Malaysia 1983-2013, Nilai: Penerbit USIM.

Asmak Ab. Rahman, Shamsiah Mohammad & Iman Mohd Salleh (2010). Bay’ al-Tawarruq dan Aplikasinya dalam Pembiayaan Peribadi di Bank Islam Malaysia Berhad. Jurnal Syariah, 18(2): 333-360.

Azizi Abu Bakar (2009). “Pelaksanaan Bay Al-Inah dalam Pembiayaan Peribadi (Personal Loan) di Malaysia.” Kertas kerja dibentangkan dalam International Conference on Corporate Law (ICCL) 2009, 1 – 3 jun 2009, Surabaya, Indonesia..

Hussein Azeemi Abdullah Thaidi, Muhamad Firdaus Ab. Rahman & Azman Ab. Rahman (2014). Analisa Eksistensi Gharar Terhadap Pembiayaan Peribadi Tawarruq. GJAT, 4(1): 83-95.

Ibn Nujaym (2005). Al-Asybah wa al-Nazair. Dimasyq: Dar al-Fikr.

Lajnah al-Da’imah (t.t.). “Hukm al-Tawarruq al-Masrifi al-Munazzam.” alifta.net http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?languagename=ar&View=Page&PageID=10811&PageNo=1&BookID=2

Mahmud bin Muhammad ‘Ali Mahmud (2012). Ikhtilaf Ara’ al-Fuqaha’ Haul al-Tatbiq Muntijat al-Tawarruq al-Munazzam wa Bai’ al-‘Inah wa al-Dayn fi al-Masarif al-Islamiyah. Majallah al-Islam fi Asia, 9(2).

Mohd Daud Bakar (2011). Pembiayaan Peribadi Menurut Perspektif Syariah. Dalam Buku Program Muzakarah Penasihat Syariah Kewangan Islam. Kuala Lumpur: KLIFF.

Mohd Farhan Ahmad & Mohd Adib Ismail (2011). Pendekatan Baru Pembiayaan Peribadi: Satu Cadangan. Dalam Prosiding PERKEM VI. Bangi: UKM.

Mohd Izuwan Mahyuddin (2015). Aplikasi Tawarruq dalam Sistem Perbankan Islam: Kajian di Bank Muamalat Malaysia Berhad. Disertasi sarjana yang tidak diterbitkan, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.

Nasrun Mohamad @ Ghazali & Asmak Ab Rahman (2014). “Analysis of Tawaruq-Based Financing: From Shariah Risk Management Perspective”. Dalam Asmak Ab Rahman, Wan Marhaini Wan Ahmad & Shamsiah Mohamad (ed.), Islamic Economics, Banking and Finance: Concept and Critical Issues. Kuala Lumpur: Pearson Malaysia Sdn Bhd.

Nor Fadilah Bahari & Nuzul Akhtar Baharudin (2014). “Kontrak Shariah Al-Tawarruq: Konsep Dan Aplikasinya Dalam Produk Perbankan Islam”. Kertas kerja dibentangkan di Conference on Management and Muamalah (CoMM 2014), 26-27 May 2014.

Rohani Desa (2012). “Aplikasi Kaedah al-Darurah dalam Perkhidmatan Kesihatan di Malaysia.” Tesis PhD, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2012.

Shamsiah Mohamad & Ameer Azeezy Tuan Abdullah (2007). Kedudukan Mazhab Syafi’i Dalam Isu-Isu Muamalat di Malaysia. Jurnal Fiqh, 4.

Siti Aishah Kasmon & Kamaruzaman Noordin (2014). “Analisis Pelaksanaan Tawarruq dalam Produk Pembiayaan Peribadi di Malaysia.” Kertas kerja dibentangkan di International Conference on Postgraduate Research (ICPR 2014), 1-2 December 2014, Kuala Lumpur, MALAYSIA.

Walid Solah al-Din al-Zair & Hamzah Hamzah (2010). “Dawabit al-Hajah allati Tunazzal Manzilat al-Darurah wa Tatbiqatuha ‘ala al-Ijtihad al-Mu’asirah.” Majallat Jami’at Damsyiq li al-‘Ulum al-Iqtisadiyah wa al-Qanuniyah 26, no. 2 (2010) ; 675-697.

Wan Jemizan W. Deraman (2010). Inah dan Tawarruq, diakses daripada http://www.utusan.com.my/utusan/info.asp?y=2010&dt=0728&pub=Utusan_Malaysia&sec=Bicara_Agama&pg=ba_02.htm

Wizarah al-Awqaf wa Syu’un al-Islamiyyah (1983). Al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah. Kuwait: Wizarah al-Awqaf wa Syu’un al-Islamiyyah.

Zaydan, Abd al-Karim (2009). Al-Madkhal li Dirasah al-Syari’ah al-Islamiyyah. Beirut: Muasasah al-Risalah.

Downloads

Published

2017-10-25

How to Cite

Rosele, M. I. (2017). ANALISIS ELEMEN AL-HAJAH DALAM PEMBIAYAAN PERIBADI (ANALYSIS OF ELEMENT AL-HAJAH IN PERSONAL FINANCING). UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 4(3). https://doi.org/10.11113/umran2017.4n3.153