Pengaruh Insentif Keimanan Terhadap Amalan Pengajaran Guru Tahfiz Al-Quran di Negeri Perak (The Influence of Faith Incentive on the Teaching Practices of the Tahfiz’s Teachers in Perak)

Authors

  • Mohd Marzuqi Abdul Rahim Sultan Idris Education University
  • Azmil Hashim Sultan Idris Education University
  • Wahyu Hidayat Abdullah Sultan Idris Education University
  • Abdul Hadi Borham Sultan Idris Education University
  • Ahmad Yussuf Universiti Malaya

DOI:

https://doi.org/10.11113/umran2018.5n2.196

Keywords:

teaching practice, tahfiz Al-Quran teachers, faith incentives.

Abstract

Abstract

This study is aimed to determine the influence of faith incentives on teachers’ teaching practices in private tahfiz institutions in Perak. 33 teachers teaching tahfiz al-Quran were involved in this study. They were randomly selected from the tahfiz institutions of ADDIN Foundation. A set of questionnaires containing 15 items were built to measure the faith incentives and 10 items were used as instruments to measure the teaching practices. Findings from the questionnaire that were analyzed descriptively showed that overall level of faith incentives provided by the manager or administrator of tahfiz institutions was at a high level with a mean value (4.60). The findings also showed a significant correlation between faith incentives and teachers' teaching practices. The result of this study summarized that incentive of faith has some influence on the practice of teaching by tahfiz al-Quran teachers.

Keywords: teaching practice, tahfiz Al-Quran teachers, faith incentives.

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk menyingkap pengaruh insentif keimanan terhadap amalan pengajaran guru di maahad tahfiz al-Quran swasta Negeri Perak. Seramai (33) orang guru tahfiz al-Quran terlibat sebagai sampel yang dipilih secara rawak mudah daripada semua maahad Tahfiz Yayasan ADDIN. Bagi mencapai objektif kajian, satu set soal selidik yang mengandungi (15) item untuk mengukur insentif keimanan dan (10) item untuk mengukur amalan pengajaran digunakan sebagai instrumen. Dapatan dari soal selidik yang dianalisis secara deskriptif menunjukkan secara keseluruhan tahap insentif keimanan yang telah disediakan oleh pengurus atau pentadbir maahad berada pada tahap yang tinggi dengan nilai min (4.60). Dapatan kajian turut menunjukkan hubungan yang signifikan antara insentif keimanan dengan amalan pengajaran guru. Implikasi kajian merumuskan insentif keimanan mempunyai pengaruh terhadap amalan pengajaran guru tahfiz al-Quran.

Keywords: insentif keimanan, amalan pengajaran, guru tahfiz al-Quran

Author Biographies

Mohd Marzuqi Abdul Rahim, Sultan Idris Education University

Faculty Of Human Sciences 

 

Azmil Hashim, Sultan Idris Education University

Faculty of Human Sciences

Wahyu Hidayat Abdullah, Sultan Idris Education University

faculty of human sciences

Abdul Hadi Borham, Sultan Idris Education University

Faculty of Human Sciences

Ahmad Yussuf, Universiti Malaya

Akademi Pengajian Islam

References

Al-Quran

Ab. Halim Tamuri. (2005). Hala Tuju dan Cabaran Pendidikan Islam dalam Era Globalisasi. Kertas Kerja Seminar Pendidikan dan Penghayatan Islam. Tanjung Malim: Jabatan TITAS, Universiti Pendidikan Sultan Idris.

A. Rahman et.al. (2015). Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam Salak Didik dengan Elemen Nyanyian dan Elemen Pantun. Jurnal Pendidikan Bahasa Melayu. Vol. 5, Bil. 1 (Mei 2015), pp. 53-60.

al-Ahwani, Ahmad Fuad. (1995). al-Tarbiyyah fi al-Islam wa Ta’alim fi Ra’yi al-Qabisi. Kaherah: Dar al-Fikr al-Araby.

al-Ibrahim, Muhammad Uqlah. (1988). Hawafiz al-A’mal baina al-Islam wa al-Nazariyyat al- Wadiyyah. Amman. Maktaba Risalah al-Hadisah.

al-Khatib, Ahmed. (2009). al-Taalim al-Aliy: al-Isykaliyyat wa Tahdiyyat. Irbid: ‘Alam al-Kutub al-Hadith.

al-Na’miy, Abdullah Amin. (1994). Kaedah dan Teknik Pengajaran Menurut Ibnu Khaldun dan al-Qabisi. (Terj.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

al-Qabisi, Abi Hasan Ali Muhammad bin Khalaf. (1955). al-Risalah al-Mufassolah li Ahwal al -Mua’llimin wa Ahkam al-Mua’llimin wa Muta’allimin. Kaherah: Dar Ehya’ al-Kutub al-Arabiyyah.

al-Rabie, Saied bin Hamad. (2008). Taa'lim al-Aliy fi ‘Asri al-Ma'rifah. Amman: Dar al-Syuruq.

al- Sagof, Sharifah Alawiyah. (1983). Ilmu Pendidikan Pedagogi. Kuala Lumpur: Heineman Asia.

al-Sarayirah, Khalid Ahmad. (2009). al-Tamasul al-Tanzimi wa Ada' al-Wazifi fi al-Idarat al-Jami’at. Amman: Dar Kunuz al-Makrifah.

al-Tal, Said Musyrif. (1997). Qawaid al-Tadris fi al-Jamiah. Amman: Dar al-Fikir li al-Tiba’ah wa al-Nasyr.

Azmil Hashim, Ab. Halim Tamuri, & Misnan Jemali. (2013). Latar Belakang Guru Tahfiz Dan Amalan Kaedah Pengajaran Tahfiz Al-Quran Di Malaysia.The Online Journal of Islamic Education, 1 (1),28-39.

Badar, H. A. (1985). Daur al-Deen al-Islami fi Nizom Dawafi` wa Hawafizul Amal Lada A'dha` Haiati Tadris bi Jamiatay Daulatay al-Kuwait wa al-Urdun. Majallat al-Ulum al-Ijtimaiyyah, 13(4), 291-328.

Brymen, A. & Cramer, D. (1999). Quantitative Data Analysis with SPSS Release 8 for Windows: A guide for Social Science. London: Routledge.

Dalip, A.R, T. Subahan Mohd Meerah. (1991). Isu-isu Latihan Mengajar. Shah Alam: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Dalip, A.R. (1993). Teknik Pengajaran dan Pembelajran Pengetahuan Agama Islam di Sekolah Menengah. Bangi, Selangor: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Darul Quran. (2017). Maklumat Korporat: Sejarah Darul Quran. Retrieved Feb 12, 2017 from http://www.darulquran.gov.my/.

Fadhlullah, A. F. (1996). al-Ujur wa al-Hawafiz fi al-Islam: Qadaya Manhajiyyah. al-Majallat al- Arabiyyah li al-Dirasat al-Amniyyah wa al-Tadrib (22), 45-71.

Ismail Md Zain. (1997). Keberkesanan Reka Bentuk Pengajaran Bersistem Di Kalangan Pelajar-Pelajar Sekolah Menengah. Tesis Doktor Falsafah.Universiti Sains Malaysia, Pulau Pina

Jasmi K.A. (2009). Guru Cemerlang Pendidikan Islam Sekolah Menengah di Malaysia: Satu Kajian Kes. Tesis Sarjana Pendidikan. Fakulti Pendidikan. Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi

Yayasan ADDIN Perak. (2017). Latar belakang Maahad Tahfiz ADDIN. Retrieved Mei 12, 2016 from https://maahadtahfizaddin.edu.my/

Mohamad Marzuqi Abd Rahim. (2008). Pengajaran Mata Pelajaran Hafazan al-Quran: Suatu Kajian Maahad Tahfiz al-Quran Zon Tengah. Laporan Projek Sarjana, Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan Manusia: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Muslim, Abu al -Husain Muslim Ibn al -Hajjaj Ibn Muslim. (2001). Sahih Muslim. Beirut: al –Maktabah al -Asyairiyyah.

Sabri Nordin. (2017). Senarai Guru Maahad Tahfiz al-Quran wa al-Qiraat ADDIN Perak.

Sahril Marzuki, Zainun Ishak, Lee Pau Wing & Saedah Siraj. (1993). Pendidikan di Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Salleh Mohd. (1997). Pendidikan Islam: Falsafah, Pedagogi dan Metodologi. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Shalaby, Ahmad. (1978). al-Tarbiyah al-Islamiyyah Nuzumuha wa Falasifatuha. Mesir: Maktabah al- Nahdah al-Misriyyah.

Downloads

Published

2018-07-02

How to Cite

Abdul Rahim, M. M., Hashim, A., Abdullah, W. H., Borham, A. H., & Yussuf, A. (2018). Pengaruh Insentif Keimanan Terhadap Amalan Pengajaran Guru Tahfiz Al-Quran di Negeri Perak (The Influence of Faith Incentive on the Teaching Practices of the Tahfiz’s Teachers in Perak). UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 5(2). https://doi.org/10.11113/umran2018.5n2.196

Issue

Section

Articles