Mohamed Yusof, Mohd Faiz, et al. “Fungsi Dan Tanggungjawab Kakitangan Bukan Syariah Dalam Pengurusan Risiko Syariah: Kajian Terhadap Praktis Syarikat Takaful Di Malaysia (Functions And Responsibilities of Non-Shariah Staff In Shariah Risk Management: A Study of Malaysian Takaful Companies)”. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, vol. 6, no. 2, June 2019, pp. 51-66, doi:10.11113/umran2019.6n2.300.