[1]
S. N. F. M. Fariddudin, K. . Mohd Khambali @ Hambali, and S. M. H. . Syed Abdul Rahman, “Teras Akidah Islam Dalam Dinamika Jati Diri Keluarga Muslim daripada Kitab Manhaj al-Tarbiah al-Nabawiyyah li al-Tifli karya Muhammad Nur Abd. Hafiz Suwayd (The Elementary of Faith in Dinamic Identity of A Muslim Family from the book of Manhaj al-Tarbiah al-Nabawiyyah li al-Tifli by Muhammad Nur Abd. Hafiz Suwayd)”, UMRAN, vol. 9, no. 3, pp. 1–11, Oct. 2022.