[1]
S. A. Basir, S. H. S. Ismail, I. A. G. Azmi, H. A. Mohamed, and S. N. Kamaruzzaman, “Nilai-Nilai Islam Dalam Pelaksanaan Sistem Pengurusan Kualiti ISO 9000: Kajian Kes Di Institusi Pengajian Tinggi Malaysia (Islamic Values in Quality Management System ISO 9000 Implementation: A Case Study in Malaysia Higher Education Institution)”, UMRAN, vol. 6, no. 2, pp. 79–92, Jun. 2019.