[1]
M. F. Mohamed Yusof, N. Romli, M. M. Khalid, A. Bhari, and M. A. Z. Yaakob, “Fungsi Dan Tanggungjawab Kakitangan Bukan Syariah Dalam Pengurusan Risiko Syariah: Kajian Terhadap Praktis Syarikat Takaful di Malaysia (Functions And Responsibilities of Non-Shariah Staff In Shariah Risk Management: A Study of Malaysian Takaful Companies)”, UMRAN, vol. 6, no. 2, pp. 51–66, Jun. 2019.