M., M. R. (2024) “Kaedah Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) dan Kesannya Kepada Murid Tahap Satu: Analisis Subjek Pendidikan Islam/ Classroom Assessment Method (PBD) And Its Impact On Level One Pupils: Analysis Of Islamic Education Subjects”, UMRAN - Journal of Islamic and Civilizational Studies, 11(1), pp. 63–78. doi: 10.11113/umran2024.11n1.678.