Mohamed Yusof, M. F., Romli, N., Khalid, M. M., Bhari, A. and Yaakob, M. A. Z. (2019) “Fungsi Dan Tanggungjawab Kakitangan Bukan Syariah Dalam Pengurusan Risiko Syariah: Kajian Terhadap Praktis Syarikat Takaful di Malaysia (Functions And Responsibilities of Non-Shariah Staff In Shariah Risk Management: A Study of Malaysian Takaful Companies)”, UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies, 6(2), pp. 51–66. doi: 10.11113/umran2019.6n2.300.