M. Fariddudin, Siti Noor Farahin, Khadijah Mohd Khambali @ Hambali, and Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul Rahman. 2022. “Teras Akidah Islam Dalam Dinamika Jati Diri Keluarga Muslim Daripada Kitab Manhaj Al-Tarbiah Al-Nabawiyyah Li Al-Tifli Karya Muhammad Nur Abd. Hafiz Suwayd (The Elementary of Faith in Dinamic Identity of A Muslim Family from the Book of Manhaj Al-Tarbiah Al-Nabawiyyah Li Al-Tifli by Muhammad Nur Abd. Hafiz Suwayd)”. UMRAN - International Journal of Islamic and Civilizational Studies 9 (3):1-11. https://doi.org/10.11113/umran2022.9n3.570.