(1)
Mohamed Yusof, M. F.; Romli, N.; Khalid, M. M.; Bhari, A.; Yaakob, M. A. Z. Fungsi Dan Tanggungjawab Kakitangan Bukan Syariah Dalam Pengurusan Risiko Syariah: Kajian Terhadap Praktis Syarikat Takaful Di Malaysia (Functions And Responsibilities of Non-Shariah Staff In Shariah Risk Management: A Study of Malaysian Takaful Companies). UMRAN 2019, 6, 51-66.