RESTLESSNESS AMONG THE PUPILS IN ISLAMIC EDUCATION SUBJECT: APPLICATION MODEL MEASUREMENT RASCH (KERESAHAN MURID DALAM MATA PELAJARAN PENDIDIKAN ISLAM: APLIKASI MODEL PENGUKURAN RASCH)

Khairulhelmi Katip, Mohd. Rustam Rameli, Sulaiman Shakib Mohd. Noor, Ahmad Marzuki Muhamad

Abstract


Abstract

Anxiety or restlessness is an affective psychological variable that could affect the life of students significantly. In Malaysia, anxiety is one of the factors influencing subject performance especially among primary school students. Thus, a study of anxiety in Islamic Studies should be conducted to identify the problem. Also lack of previous study investigate the indicators of Islamic education subject anxiety specifically. Thus, this study aims to identify students’ experience anxiety level for Islamic Education subject and to build a hierarchy of students' experience anxiety based on the Parkinsons’ Four Factor Theory. A total of 83 primary school students were selected by using simple random sampling to become the respondents in this study. The respondents were asked to complete Anxiety Scale which measure students’ appraisal, arousal, action tendencies and also face expression throughout the process and situations in learning Islamic education. All the collected data were analysed by using measure rank analysis by applying Rasch Measurement Model to identify the rank of the four indicators of Islamic education anxiety. Results show that students experience relatively moderate level of anxiety in learning Islamic education. Besides, within the four indicators of Islamic education anxiety, appraisal towards external stimulus rank the highest while action tendencies rank the lowest. The results of this study have great implications for Islamic Education Teacher in identifying and improving communication with students experiencing anxiety in learning Islamic education at class.

Keywords: Anxiety, appraisal, arousal, face expression, action tendencies.

Abstrak

Keresahan atau kegelisahan merupakan antara faktor yang boleh memberi kesan yang signifikan kepada kehidupan murid. Di Malaysia, keresahan dalam mata pelajaran antara faktor yang boleh mempengaruhi pencapaian murid dalam sesebuah mata pelajaran di sekolah rendah. Justeru, satu kajian terhadap keresahan dalam mata pelajaran Pendidikan Islam perlu dijalankan bagi menangani masalah ini.  Kajian menggunakan indikator keresahan secara spesifik dalam mata pelajaran pendidikan Islam kurang dijalankan. Oleh itu, kajian ini dijalankan bertujuan untuk mengenal pasti tahap keresahan yang dialami murid dalam mata pelajaran pendidikan Islam dan membina hierarki pengalaman keresahan murid berdasarkan Teori Emosi Empat Faktor Parkinson. Seramai 83 orang murid sekolah rendah telah dipilih dalam kajian ini berdasarkan sampel rawak mudah. Responden dikehendaki melengkapkan instrumen keresahan bagi mata pelajaran pendidikan Islam yang mengukur indikator berdasarkan aspek penilaian terhadap rangsangan luar, rangsangan dalam, ekspresi muka dan kecenderungan tindakan. Data dianalisis dengan menggunakan Model Pengukuran Rasch untuk mengenal pasti kedudukan empat indikator ukuran pengalaman keresahan pendidikan Islam tersebut. Keputusan menunjukkan murid bahawa murid di sekolah rendah mempunyai tahap pengalaman keresahan yang sederhana. Berdasarkan empat indikator pula, penilaian terhadap rangsangan luar berada dalam kedudukan tertinggi, dan kecenderungan tindakan berada dalam kedudukan terendah. Keputusan kajian ini boleh dijadikan panduan terbaik kepada GPI dalam mengenalpasti dan memperbaiki komunikasi dengan murid yang mempunyai keresahan semasa pembelajaran pendidikan Islam di dalam kelas dijalankan.

Kata kunci: Keresahan, penilaian terhadap rangsangan luar, rangsangan dalam, ekspresi muka, kecenderungan tindakan.


Keywords


Anxiety; Appraisal; Face Expression; Action Tendencies

Full Text:

PDF: 44 - 55

References


Abdul Rahman Muohamad ’Iswa. (1970). Dirasat Saikuljiyyah. Iskandariah: Mansya’ah al-Nasyir al-Ma’arif.

Ab. Halim Tamuri, Adnan Yusopp, Kamisah Osman. Shahrin Awaluddin, Zamri Abd. Rahim, Khadijah Abd Razak. (2004). Keberkesanan Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam ke atas Pembangunan Diri Murid. Laporan Akhir Kajian, Universiti Kebangsaan Malaysia

Ab. Halim Tamuri & Nik Rahimi Nik Yusoff. (2010). Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam. dalam Isu Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam (pp. 19–37). Bangi: Penerbit UKM.

Ab Halim Tamuri, Muhamad Faiz Ismail & Kamarul Azmi Jasmi. (2012). Komponen asas untuk latihan guru pendidikan Islam. Global Journal Al-Thaqafah, 2(1), 5–15.

Abdullah Ishak. (1989). Sejarah perkembangan pelajaran dan Pendidikan Islam. Kuala Lumpur: Badan Dakwah dan Kebajikan Malaysia.

Al-Nahlawi Abdul Rahman. (1996). Usul al-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Asalibiha: fi al-Bait wa al-Madrasah wa al-Mujtama’. Beirut: Dar al-Fikr.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The Exercise of control. New York: W.H. Freeman.

Bond T.G & Fox C. M (2001). Applying The Rasch Model: Fundamental Measurement in the Human Sciences (2nd ed.). Mahwah, NJ: LEA.

Boomsma D.I, Beijsterveldt C.E.M, Bartels M, Hudziak J.J (2008). Genetic and Environmental Influences on Anxious/Depression: A longitudinal study in 3 to 12 year old children. In J. J. Hudziak (Ed.), Developmental Psychopathology and Wellness: Genetic and Environmental Influences (Vol. 94, pp. 161–190). Virginia: American Psychiatric Publishing, Inc.

Che Zarrina. (2001). Penyakit Gelisah (Anxiety / Al-Halu’) Dalam Masyarakat Islam Dan Penyelesaiannya Menurut Psiko-Spiritual Islam. Jurnal Usuluddin, 14, 1–22.

Connon, W. B. (1922). Bodily Changes in Pain, Hunger, Fear and Rage. New York: Appleton.

Deckes, L. (2001). Motivation: Biological, Psychological and Environment. Boston: Ally & Bacon.

Farj Abd al-Qadir Taha. (1993). Mawsu’ah Ilm al-Nafs wa al-ahlil al-Nafsiyy. Kaherah: Su’ad al-Sabah.

Ibrahim Mustafa, Ahmad Hasan al-Ziyad, Hami Abdul Qadir, M. A. al-N. (1972). al-Mu’jam al-Wasit. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyyah.

Kamarul Azmi Jasmi, & Noor Fadhlina Nawawi. (2012). Model Guru Berkualiti dari Perspektif Tokoh Pendidikan Islam dan Barat. In Seminar Antarabangsa Perguruan dan Pendidikan Islam(SEAPP12012) (Vol. 51).

Laird, J. D. (1974). Self-Atribution of Emotion: The Effects of Expressive ehavior on the Quality of Emotion Exprerience. Journal of Personality and Social Psychology, 29, 475–486.

Lembaga Peperiksaan. (2012). Panduan Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS). Kementerian Pendidikan Malaysia, 1–119.

Ma'mum Mubayyad. (1995). Al-Mursyid fi al-’Amrad al-Nafsiyyah wa Idtirabat al-Suluk. Beirut: al-Maktab al-Islami.

Mohamad Khairi Othman, Asmawati Suhid. (2011). Peranan Sekolah dan Guru dalam Pembangunan Nilai Pelajar Menerusi Penerapan Nilai Mumi : Satu Sorotan. Journal of General Studies, 11, 117–130.

Mohd Daud Hamzah (1990). Dorongan dan Pembelajaran. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Mohd Rustam Mohd Rameli. (2012). Development and Validation of Mathematics Anxiety Scale for Students in Malaysia Sample. In The International Seminar on Science and Mathematics Education (ISSME 2012), Johor, Malaysia.

Mohd Aliff Mohd Nawi, Mohd Isa Hamzah, Zanizam Zaidi, S. A. A. S. & A. K. (2011). Impak Globalisasi terhadap Pendidikan Islam Masa Kini. Implikasi Global Terhadap Pendidikan Islam Masa Kini, (November), 25–26.

Mohd Aliff Mohd Nawi, Surina Akmal Ab Sattai & Mohd Isa Hamzah. (2011). M-Pembelajaran: Paradigma baru dalam Pembelajaran Tamadun Islam. In 2nd International Conference of ASEAN Studies in Islamic, World Civilization & Arabic Education. Thailand: Chana Songkhla.

Mohd Khairuddin Abdullah, Khalid Hj Johari, Ag Yusof Ag Chuchu, & Halimah Laji. (2014). Komunikasi guru dalam bilik darjah dan tingkah laku delinkuen murid sekolah menengah. Jurnal Pemikir Pendidikan, 5, 59–77.

Muhammad Ridhuan Tony Lim Abdullah & Saedah Siraj. (2010). M-Learning Curriculum Design for Secondary School: A Needs Analysis. World Academy of Science, Engineering and Technology., 66, 1638–1643.

Muhd. Izzuddin Tawfiq (1998). al-Ta’sil al-Islami li al-dirasat al-Nafsiyyah. Kaherah: Dar al-Salam li al-Tiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi’ wa al-Tarjamah.

Parkinson, B., & Colman, A. M. (1995). Emotion and Motivation. New York: Logman.

Pusat Perkembangan Kurikulum. (1991). Laporan Pelaksanaan Pelajaran Jawi KBSR. Kuala Lumpur: Unit Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Ruhi al-Baalbaki. (1997). Al-Mawrid, Qamus Arabi - Inklizi. Beirut: Dar al-ilm li al-Malayan.

Pintrich P.R & Schunk D.H. (1996). Motivation in Education: Theory, Reseach and Applications. Englewod Cliffs: Prentice-Hall Inc.

Shurouk Kadiem & Mohd Daud Hamzah. (2004). The influence of sex, personality types and trait-anxiety on learning styles among university students in Jordan. Jurnal Pendidik Dan Pendidikan, 19, 97–106.

Shuhaimi Jaafar, Nur Suriana Awaludin, Nur Suhaily Bakar (2014). Motivational and Self-Regulated Learning Components of Classroom Academic Performance. In E-proceeding of the Conference on Management and Muamalah (pp. 128–135).

Spielberger, C. (1972). Anxiety as an emotional state. In Anxiety: Current trends in theory and research. New York: Academic Press.

Umi Kalthom Mahbi, & Ahmad Esa. (2014). Kaedah Pilihan Kelas Abad 21 : Sorotan Literatur. International Seminar on Technical and Vocational Education, 2014, 747–761.

Wehr Hans. (1980). Mu’jam al-Lughah al-Arabiah al-Mu’asirah (A Dictionary of Modern Written Arabic) (Cet. ke-ii). Beirut: Maktabah Lubnan.

Yosep Aspat Alamsyah, & Iain Raden Intan Lampung. (2015). Sikap Guru Kepada Murid. Jurnal Terampil, 4(1), 72–89.

Yusuf Hashim. (2001). Reka Benuk dan Sistem Instruksi. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributor Sdn. Bhd.
DOI: http://dx.doi.org/10.11113/umran2017.4n2.157

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 Khairulhelmi Katip, Mohd. Rustam Rameli, Sulaiman Shakib Mohd. Noor, Ahmad Marzuki Muhamad

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

©UTM Press and Faculty of Islamic Civilization, UTM.